• BIST 112.122
 • Altın 174,823
 • Dolar 4,0406
 • Euro 4,9882
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 7 °C

2015 Milletvekili Genel Seçim Takvimi

2015 Milletvekili Genel Seçim Takvimi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 100 -KARAR- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti AnayasasTnın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunünun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüş; aynı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir." hükmüne yer verilmiştir. Bir önceki 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapıldığından, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 2839 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması gerekmektedir.

 1. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününe kadar olan süreçte seçimle ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin Seçim Takvimine bağlanması amacıyla Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli, 2014/4127 sayılı karan ile oluşturulan Komisyon, çalışmalarını tamamlayarak, konu hakkında düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77, maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüş; aynı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması ve bu seçimin başlangıç tarihinin de 10 Mart 2015 Salı günü olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nm 79. maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin onuncu bendi hükümleri uyarınca; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya ve gereken genelgeleri zamanında hazırlayıp yayınlamakla görevli ve yetkili kılman Yüksek Seçim Kurulunca; önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de ilgili kanunlarda öngörülen işlemlerin, zamanında ve düzen içinde yürütülmesi ile yapılmasını sağlamak amacıyla, bütün bu iş ve işlemlerin bir Seçim Takvimine bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Bu amaçla oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan Seçim Takvimi Taslağı, aşağıdaki ilkeler benimsenmek suretiyle kabul edilerek Seçim Takvimi haline getirilmiştir. Bilindiği gibi, bir seçimde her kademede yapılması gereken işlemler ve çalışmalar bulunmaktadır. Bu işlem ve çalışmaların önceden planlanarak düzen içinde yürütülmesini sağlamakta zorunluluk vardır. Seçimle ilgili işlemlerin bir bölümünün hangi sürelerde yapılması gerektiği ilgili kanunlarda belirtilmiş, bir bölümünde ise, kanunlarda süre tespit edilmemiştir. Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekte, seçim sürecinin başlaması ile oy verme gününe kadar bütün ilgililerce yapılması gereken yasal işlemlerin de bir takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Zira kanunlar oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içinde seçim kurullarına, siyasi partilere, vatandaşlara ve tüm ilgililere sürelere tabi olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımış, ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim kanunlarının kimi seçim iş ve işlemlerine ilişkin olarak tespit ettiği süreleri gerektiğinde kısaltarak uygulayabilme olanağı vermiştir. 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenlerin oy kullanabilmeleri dâhil seçim sürecinde kanunlarda yapılması gerekli görülen iş ve işlemleri kapsamak ve bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan ekli “Seçim Takvimi”nin kabulüne karar vermek gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 • 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili işlemlerin ekli "Seçim Takvimi"nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesine,
 • Ekli "Seçim Takvimi"nin bu karar metnine dâhil olduğuna,
 • "Seçim Takvimi"ndeki, belirli genel nitelikteki işlemlerle, tüm vatandaşları ilgilendiren tarihlerin sırası geldikçe Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak TRT aracılığı ile yayınlanmasına,
 • Karar örneği ve eki “Seçim Takvimi”nin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
 • Karar örneğinin ve eki “Seçim Takvimi”nin;
 1. Adalet Bakanlığına,
 2. İçişleri Bakanlığına,
 3. Dışişleri Bakanlığına,
 4. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına,
 5. Seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına

gönderilmesine,

 1. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kumlumuzun vsk.sov.tr internet adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine

31/01/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.   7 HAZİRAN 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİMTAKVİMİ

 
NOT:1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, Anayasa ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır (298/Ek 4). 2-  Bu Takvimde geçen "siyasi partiler" kavramından, Yüksek Seçim Kurulunca seçime katılabilecekleri ilân olunan siyasi partiler anlaşılır. 3-  Takvimde son günü gösterilen süreler, aksine bir açıklama yoksa belirtilen gün, saat 17.00'de sona erer. 4-  "Seçim Takvimi"nin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmî tatil günleri de "Seçim Takvimi" açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilir. 5-  Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde bu Takvime göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar partinin il başkanlığı, il'de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi partinin genel başkanlığı ile yapılır. 6- 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî belgelerle belirlenir (Hangi resmî belgelerin kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimin başlangıcında tespit ve ilân edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir.). 7- Yüksek Seçim Kurulunca seçim iş ve işlemlerine ilişkin çıkarılan genelge ve kararlardan Resmî Gazetede yayımlananlar, seçime katılabilecek siyasi parti genel başkanlıklarına ve bağımsız adaylara tebliğ edilmiş sayılır.
10 MART 2015 SALISEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2839/6) 1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılması, 2-  Milletvekili Genel Seçimine ait parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması, 3-  Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSÎS'e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi, 4-  Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi.
11 MART 2015 ÇARŞAMBAYurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-A-C-E).
12 MART 2015 PERŞEMBESiyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenilmesi (2820/37).
31 MAYIS 2015 PAZARRadyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52), YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ.
1 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ1- Yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması, 2-  Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68), 3-  Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi (Görevliler 1 Haziran 2015 Pazartesi günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe seçim kurulu başkanma iade ederler (Örnek: 16 no.lu Tutanak). Bütün bunlara rağmen seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir şekilde 1 Haziran 2015 Pazartesi gününe kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları hususu ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilân edilir. Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir.).
3 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBAİlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.
4 HAZİRAN 2015 PERŞEMBETutuldular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin kesinleştirilmesi ve çoğaltılmasına başlanması.
5 HAZİRAN 2015 CUMAKesinleştirilen tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.
6 HAZİRAN 2015 CUMARTESİSeçim propagandasının sonu (Saat 18.00) (298/49, 52).
7 HAZİRAN 2015 PAZAROY VERME GÜNÜ Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).
14 MART 2015 CUMARTESİ1-  Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, 2-  Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00), 3-  Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamında www.vsk.sov.tr adresinde ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00), 4-  Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması (Saat 08.00), 5-  Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi, ayrıca talep eden siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması (298/39), 6-  Siyasi partilerin; a)    Hangi seçim çevrelerinde önseçim, b)    Hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (2820/37).
15 MART 2015 PAZAR1-  Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi, 2-  Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması hususunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından istenilmesi (2820/42), 3-  Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerektiğinin hatırlatılması) (2820/41-1).
16 MART 2015 PAZARTESİ1-  Önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alacaklara tebligatların yapılması, 2-  Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim yapılacağı bildiriminde bulunan siyasi partilerden üye kayıt defterlerinin istenilmesi, 3-  Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-E).
17 MART 2015 SALI1-  Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (2820/42), 2-  Siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü, 3-  Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması.
19 MART 2015 PERŞEMBESiyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.) (2820/42-6).
20 MART 2015 CUMASiyasi partilerin; 1- Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin, 2- Siyasi partilerin önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin askıya çıkarılması (Saat 08.00) (2820/42-7), 3- Askıya çıkarılan listelere itirazların başlaması.
22 MART 2015 PAZARÖnseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 20 Mart 2015 Cuma günü askıya çıkarılan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son günü.
23 MART 2015 PAZARTESİ1-  Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazların önseçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü, 2-  Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması, (Önseçim sandık kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerektiğinin hatırlatılması) (2820/41).
24 MART 2015 SALI1-  Siyasi partiler önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi, 2-  Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile) (2820/42-7), 3-  Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kumluna ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmelerinin son günü (2820/40-6).
26 MART 2015 PERŞEMBE1- Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirimin yapılması (2820/41), 2- Sandık yerlerinin ilânı ve ilgili siyasi partilere duyurulması (2820/41-son), 3- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilânı (2820/41-son), 4- Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri düzenlerken İlini, seçim çevresini, aday listesi sırasını belirtmeleri gereklidir.) (2820/37).
27 MART 2015 CUMA1-  Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi, 2-  a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00), 3-  Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinde ilân edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların sonu (Türkiye saati ile 17.00), 4-  Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu (Saat 17.00), 5-  Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini içeren oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü (2820/46-1).
28 MART 2015 CUMARTESİ1-  Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi, 2-  Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, gerekli seçim araç ve gereçlerinin önseçim sandık kurulları başkanlarma teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarmın göreve hazır duruma getirilmeleri.
29 MART 2015 PAZARÖNSEÇİM - ADAY YOKLAMASI 1-  Önseçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemlerini tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri, 2-  Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri ve il seçim kurullarına iletmeleri, . 3-  Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00).
31 MART 2015 SALI1-  Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlarla bu itirazların karara bağlanmasının son günü (2820/50), 2-  Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazların son günü (298/129), 3-  İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri, 4-  Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tamamlanmasının son günü (Saat 17.00), 5-  İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin ilçe seçim kurullarınca tamamlanmasının son günü (Saat 17.00).
1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA1-İ1 seçim kurullarınca, önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlanmasının son günü, 2-  İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü.
2 NİSAN 2015 PERŞEMBE1- Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi, 2-  Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; a)     Elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listelerinde, listelerin döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin, tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi, b)   Elektronik ortamda hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde meydana gelen seçmen bilgi değişikliklerinin, tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi, ayrıca bu listelerin talep eden siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması (298/39), c)  Bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 42, 123).
3 NİSAN 2015 CUMA1- Aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin il seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51), 2-  Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilânı (2839/26), 3-  Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü (298/123).
4 NİSAN 2015 CUMARTESİ1- İl seçim kurullarınca önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listelerin Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi (Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan işlemler durdurulur.) (2820/51-son), 2-  Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü (298/123).
5 NİSAN 2015 PAZAR1-  Yüksek Seçim Kurulunca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilmesi, 2-  İlçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00).
6 NİSAN 2015 PAZARTESİ1- Yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması, 2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesine başlanılması.
7 NİSAN 2015 SALI1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün; 298 sayılı Kanun'un 122, 123 ve 124. maddesinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat 17.00), 2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59), 3- Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2839/20), 4- Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00) (2839/21), 5- İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü, 6- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanması, 7- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.
8 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA1- İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurulları ile yurt dışı ilçe seçim kurulunca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi, 2- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi.
9 NİSAN 2015 PERŞEMBE1- Yurt içi sandık (seçmen) atamalarının yapılması, 2- Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanmasının istenilmesi (Yazı ve alındı belgesi karşılığında) (2839/13, 14, 23), 3- Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar ve eksiklikleri, Resmî Gazetede ve www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanır/yaymlamr.
10 NİSAN 2015 CUMA1- İlçe seçim kurulu başkanı, siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin listeyi düzenlemesi (298/22-1), 2- Kurulun siyasi partili üyelerinden, sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin birer liste düzenleyerek başkanlığa verilmesinin istenilmesi (298/22-1, 2), 3- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan partili üye listelerinin istenilmesi (298/23-2).
11 NİSAN 2015 CUMARTESİSiyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2839/15).
14 NİSAN 2015 SALI1- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmî Gazetede yayınlanmak/yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi (2839/20), 2- Siyasi partilerce sandık kurulunda görevlendirileceklere ilişkin listelerin teslim edilmesinin son günü (298/22-2, 23-2), 3- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik seçmen listelerinin belirlenmesi ve www.ysk.gov.tr adresinden ilânı.
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA1- Her sandık için adı önerilen başkan adayları arasından ad çekilerek sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi, sandık kurulu başkan ve üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanılması (298/22-1,2,3, 23-2), 2- Sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetin başlangıç tarihi (298/119-1), 3- Milletvekili geçici aday listelerinin radyo, televizyon ve Resmî Gazetede yaymlanması/yayımlanması (2839/20-2), 4- Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilânı (2839/20), 5- Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi (2839/22, 23), 6- Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği, 7- a) Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği, b) Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve ilgililere tebliği ve bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması.
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE1- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (298/125; 2839/22), * 2- Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetin son günü (298/119-1).
17 NİSAN 2015 CUMA1- Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü, 2- Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/125; 2839/23).
18 NİSAN 2015 CUMARTESİ1- İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2839/22), 2-  Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1).
19 NİSAN 2015 PAZAR1- Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü, 2- Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmelerinin son günü, 3- İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi, 4- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü, 2-  Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2).
21 NİSAN 2015 SALI1- Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00’de kura çekilmesi, davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekiminin yapılması (2839/26-d), 2- Kura tutanağının aym gün en seri şekilde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi.
22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBASandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-2).
23 NİSAN 2015 PERŞEMBEYüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibariyle ilân edilmek üzere; a)     İl seçim kurullarına, b)     Resmî Gazete, radyo ve televizyonda yayımlanmak/yaymlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi (2839/24).
24 NİSAN 2015 CUMASiyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilânı (2839/24).
26 NİSAN 2015 PAZAR1- Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması (298/24- 1), 2- Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSIS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması.
27 NİSAN 2015 PAZARTESİ1- Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde dağıtımına başlanması, 2-  Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması, 3- Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.
28 NİSAN 2015 SALIİlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü (298/60-7).
30 NİSAN 2015 PERŞEMBE1- Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına tesliminin bitirilmesi, 2-  Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilân ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü (298/60-7).
3 MAYIS 2015 PAZARİlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adaylarının yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesinin son günü.
8 MAYIS 2015 CUMAGÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI, YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI.
18 MAYIS 2015 PAZARTESİSandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.
22 MAYIS 2015 CUMA1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi, 2-  İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması (298/68), 3-  Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).
23 MAYIS 2015 CUMARTESİRadyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi (298/54).
28 MAYIS 2015 PERŞEMBEPROPAGANDA SERBESTLİĞİNİN VE BİR KISIM SEÇİM YASAKLARININ BAŞLANGICI (298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).

   

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Bakanlıkların Görevde Yükselme Yönetmelikleri Yayınlanıyor28 Şubat 2015 Cumartesi 11:04
 • Hâkim ve Savcı Atama Kararı28 Şubat 2015 Cumartesi 00:26
 • İstanbul'a Mega Proje27 Şubat 2015 Cuma 11:01
 • 27 Şubat 2015 Tarihli Atama Kararları27 Şubat 2015 Cuma 07:53
 • Eğitim Bir Sen'den TEŞEKKÜR26 Şubat 2015 Perşembe 19:46
 • YURTKUR Başvuru Sonuçları Açıkandı26 Şubat 2015 Perşembe 19:27
 • Yeni Yönetim Görevi Devraldı26 Şubat 2015 Perşembe 16:28
 • Kabil'de Türk askerine bombalı saldırı26 Şubat 2015 Perşembe 11:28
 • Birinci sınıfa ayrılan hâkim ve savcılar26 Şubat 2015 Perşembe 11:04
 • ŞUBE MÜDÜRLERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ25 Şubat 2015 Çarşamba 12:39
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.