• BIST 94.437
 • Altın 194,212
 • Dolar 4,7316
 • Euro 5,4729
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 16 °C

2015 Şubat Atama Başvuruları yarın Başlıyor

2015 Şubat Atama Başvuruları yarın Başlıyor

2015 YILI ŞUBATDÖNEMİ ÖĞRETMENLİKİÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk atama, Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama ve Millî sporcuların ataması kapsamında Ek- lAtama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 15.000 öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere, 29 OCAK 2015-4 ŞUBAT 2015 tarihleri arasında başvuru alınacaktır. Başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.

 1. Öğretmen olarak atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartların yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranacaktır:
 • Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
 • Mezun olduğu yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak,
 • Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak,
 • Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
 • 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak
 • Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 • Sağlık yönünden, Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hâli olmamak,
 • Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak.

-Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda, KPSS sınavına katılmış olma ve pedagojik formasyon belgesine sahip olma şartları aranmayacaktır

 1. İlk atama kapsamında;

-Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar, -Kamu kurumlarında öğretmen olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan görevden ayrılanlar veya adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler, başvuruda bulunabilecektir. Ayrıca, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında bulunanlar, istemeleri halinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilecek; ancak, bu seçeneklerden yalnızca biri tercih edilebilecektir.

 1. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında;
 • Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlar ile kamu kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan görevden ayrılanlar ve diğer kamu kurumlarında öğretmenveya başka unvanlı kadrolarda görev yapanlar başvuruda bulunabilecektir.
 • Atamalarda esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında,kamu kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen hizmet süreleri;temel askerlik eğitimi hariç olmak üzere asker öğretmen olarak geçirilen hizmet süreleri; resmî görevle yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında geçirdikleri hizmet süreleri; eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında aylıksız izinli sayılanların bu süreleri; yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

-Hizmet süresinin hesabında; vakıf üniversitelerinde geçen süreler, özel öğretim kurumlarında geçen süreler, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere geçen süreler ile vekil öğretmenlik, kadrosuz usta öğreticilik ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçen süreler, resmî görevle gönderilenler hariç olmak üzere yurt dışında geçen süreler ile askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçen süreler dikkate alınmayacaktır. -Öğretmenlikten ayrılmış olanlar, ayrıldıkları tarihtekialan öğretmenliğine atanmak üzere başvuruda bulunacaktır. Öğretmenlikten ayrılanlardan daha önce görev yaptıkları alanları kaldırılanlar ise öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana başvuracaktır. Ç. Millî sporcuların ataması kapsamında, aşağıda belirtilen uluslararası yarışmalardan;

 1. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,
 2. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde; Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,
 3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar,

öğrenim ve diğer şartları taşımaları kaydıyla KPSS puanı şartı aranmaksızın beden eğitimi öğretmenliği için başvuruda bulunabilecektir.

 • Bu kapsamda yapılan başvurular, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce adayın millî sporculuğu kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacaktır. Uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formunda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına yansıyacaktır. Adaylar ya da vekâlet verilen kişi gerekli belgeler ile birlikte başvuru onayı için tercih edilen il millî eğitim müdürlüğüne başvuracaktır. İl millî eğitim müdürlükleri, belge kontrolünden sonra öğretmenliğe atama şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvurularını elektronik ortamda onaylayacaktır. Başvurular onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
 1. Başvuru

-Öğretmenliğe başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. -Elektronik Başvuru Sayfası “İlk Atama”, “Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” ve “Milli Sporcuların Atanması” şeklinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Adaylar durumlarına uygun atama çeşidini seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.trve http://ikgm.meb.gov.tradreslerindeki Elektronik Başvuru Formunu kullanarak başvurularını yapacaktır. -Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehberlik ve Sınıf Öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak adaylar, atanacakları alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. -Yukarıda sayılanların dışındaki alanlara atanacaklar ise, KPSSP10 puan türünde atanacakları alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. -Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, atanabilecekleri alan için öngörülen KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir. -Adaylar,elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır. -Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir. -Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün veya en geç takip eden gün onaylanacaktır. -Öğretmen olarak görevli iken görevinden ayrılmış olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde birden fazla alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnızca öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri bir alana başvuruda bulunabilecektir. -Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler bu durumu, Ek-2 Dilekçe ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne(Öğretmen Atama DaireBaşkanlığı) faks yoluyla (Faks No: 0 312 418 03 81) ya da il millî eğitim müdürlüklerince “e-posta” yoluyla bildirecektir. -Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. -Elektronik Başvuru Formuna adayların kimlik bilgileri ile KPSS puanları yansıtılmıştır. Adaylar atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacakları il/ilçe ve adres bilgileri ile tercihlerini söz konusu form üzerinde belirteceklerdir. -Bakanlığımız öğretmen kadrolarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra görevden ayrılanlar ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurumlarına atanıp halen bu kurumlarda görev yapanlar,ayrıldıkları eğitim kurumunu/halen görevli oldukları kurumu, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvurularını onaylatacakları il/ilçeyi, tercihlerini, adres bilgilerini, hizmet sürelerini ve hizmet belgelerindeki kadro derece ve kademelerini Elektronik Başvuru Formunda belirtecektir.Başvuru onay makamları, adayların hizmet belgesi ile hizmet sürelerini karşılaştırarak gerçeğe aykırı başvurulan onaylamayacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir. -Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak;varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir. -Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.

 • Beden eğitimi alanına kaynak olan bölüm mezunu öğretmen adaylarından millî sporcu

belgesi almış olanların başvurulan, (12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesinin taranarak eklenmesi                                                           kaydıyla)Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde alınacaktır. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır.

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazısında; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararının iptal edildiği belirtildiğinden Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının, Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanma yönündeki başvurulan onaylanmayacaktır.

-Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

 1. Başvuruda istenecek belgeler

-Başvuruda adaylardan;

 1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
 2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası,İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
 3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

ç)Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

 1. Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi vehizmet belgesi,
 2. Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp ilk atama yoluyla başvuracaklardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ile en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen hizmet belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
 3. Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan, kurumca onaylı hizmet belgesi ile Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
 4. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge,

ğ)Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge,

 1. Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,

istenecektir. - Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecektir. Ancak bu adaylardan ataması yapılanların göreve başlamaişlemleri esnasında bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. -Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sağlık hariç olmak üzere diğer belgelerden ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda teyidi mümkün olmayanlar başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler arasında çelişki olduğunun tespit edilmesi halinde durum değerlendirilerekbaşvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

 1. Tercihler

-Öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünü de göz önünde bulundurarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan eğitim kurumları arasındanen fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. İl veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça adaylar tercih değişikliği yapabilecektir. -Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

 1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
 2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir. -Tercihlerine atanamayan adaylardan (b) seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kuramlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır. -Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

 1. Öğretmenliğe atamaya kaynak programlar

-Yükseköğretim kuramlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar,http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri bu karar ve eki çizelgeden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

 • İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 öğretim yılı ve daha önce öğrenim görüp mezun olanlar ile2009-2010 öğretim yılından önce Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar “Teknoloji ve Tasarım” alanına başvuru yapabilecektir.

-Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik(Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ilebu tarihten önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik(Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

 • Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik(Gemi Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olupdaha sonra mezun olanlar, Denizcilik(Gemi Makineleri) alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

-Geleneksel Türk El Sanatlarının adının Geleneksel Türk Sanatları olarak değiştirildiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/07/2008 tarihli ve 18140 sayılı yazısı ile 05/06/2010 tarihli ve 15769 sayılı yazısı doğrultusunda, alanlara kaynaklık etmede Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları gibi kabul edilecektir. -Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir. -Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir. -Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir. -Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar

yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda                        bulunabilecek;belge             ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

 1. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yüksek öğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

-Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitelerinin Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olup öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, bu belgelerini ibraz etmeleri hâlinde müzik alanına kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile birlikte değerlendirilecek; belge ibraz edemeyenler ise alanlarında belirlenen taban puanın üzerinde puan almaları kaydıyla alan mezunlarının atanmalarından sonra değerlendirilmek üzere başvuru yapabilecektir. -İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 1. Pedagojik formasyon

-Başvurularda geçerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:

 1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
 2. En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),
 3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

ç)İngilizce Öğretmenliği Sertifikası

 1. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi.
 • Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi,diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.
 • Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru

formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

 • Eğitim fakültesi mezunları, resmî eğitim kuramlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ve devlet üniversitelerinde (vakıf üniversiteleri hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan pedagojik formasyon belgesi istenmeyecektir.

Ğ. Onay işlemleri

 • İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli ve öğretmen atama ve yer değiştirme mevzuatında yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. İl millî eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonları oluşturulabilecektir.

-Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır. -Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile Teknoloji ve Tasarım alanı öğretmenliğine ilk defa atanmak üzere başvuru yapacaklar için ek olarak “üniversiteye kayıt tarihi’nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır. -Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından, uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olupevrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir. -Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur. -Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyonbelgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyonbelgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir. -Pedagojik formasyon belgesinde belge “sayısı”nın olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir. -Öğretmenlikten ya da memurluktan ayrılanların, görevden ayrılış nedenine göre yasal altı aylık veya bir yıllık bekleme süresini doldurup doldurmadıklarına dikkat edilecektir. 2547 sayılı Kanun, diğer personel kanunları ve kanunlardaki özel hükümlere tabi olarak çalışmakta iken görevinden ayrılanlar bakımındanaltı aylık veya bir yıllık bekleme süresi aranmayacaktır. - Elektronik Başvuru Formunda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarmm Başvuru Formuna yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır. -Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir. -Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu (tercihler hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluğu hâlinde başvurulan reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır. -Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır. -Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarınıngeçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri veeki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır. -Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

 1. Atamalar
 • İlk Atama

-Başvuruda bulunan adayların atamaları, alanlar bazında 2014 KPSSP10 veya 2014 KPSS121 puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır. -Atamalarda öncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre mezuniyetleri itibarıyla atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programları mezunları ile kaynak yükseköğretim programlarından mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylar ve Talim ve Terbiye Kurulu görüşleri çerçevesinde bu duyuruda aynı alana kaynak gösterilen program mezunları ile birlikte değerlendirileceği belirtilenlere verilecektir. Öğretmen ihtiyacının bu adaylar ile karşılanamaması halinde, mezuniyeti atanacağı alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonu olmayan adaylar da KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda atanabilecektir. -Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla alan bilgi sınavı yapılan alanlarda öğretmenlik alan bilgisi testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda KPSS’de sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

 1. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

-Atamalar, başvuruda bulunanların öğretmenlikteki veya yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süreleri fazla olana öncelik verilmek suretiyle, memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak alanlar itibarıyla ayrılan kontenjan sınırlılığında tercihler de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır. -Atamalarda adayların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

 1. Millî sporcuların ataması

- Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan EK-3 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosunda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. -Atamalar 6 ŞUBAT 2015 tarihinde yapılacaktır.

 1. Atamaların duyurulması, tebligat ve göreve başlama
 2. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
 3. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.
 4. Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.
 5. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.
 6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

6.Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama DaireBaşkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 1. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.
 2. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler

istenir:

 1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
 2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
 3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

 1. Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,
 2. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
 3. Diğer kamu kuramlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi.(Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi)

İ. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler - Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıda işaretlediğim talebimle ilgili işlemin yapılmasını arz ederim.... /    /EK-2 DİLEKÇE ÖRNEĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü) (İmza) (Adı Soyadı)  

EK-3 MİLLÎ SPORCULARIN ATAMALARINDA ESAS ALINACAK ÖNCELİK SIRALAMASI
ÖNCELİKSIRASIYARIŞMA ADIKATEGORİDERECESİ
1Olimpiyat Oyunları Ferdi BirincisiFerdi1. / Altın
2Parolimpik Oyunları Ferdi Birincisi1. / Altın
3Olimpiyat Oyunları Ferdi İkincisi2. / Gümüş
4Parolimpik Oyunları Ferdi İkincisi2. / Gümüş
5Olimpiyat Oyunları Ferdi Üçüncüsü3. / Bronz
6Parolimpik Oyunları Ferdi Üçüncüsü3. / Bronz
7Olimpiyat Oyunları Takım BirincisiTakım1. / Altın
8Parolimpik Oyunları Takım Birincisi1. / Altın
9Olimpiyat Oyunları Takım İkincisi2. / Gümüş
10Parolimpik Oyunları Takım İkincisi2. / Gümüş
11Olimpiyat Oyunları Takım Üçüncüsü3. / Bronz
12Parolimpik Oyunları Takım Üçüncüsü3. / Bronz
13Dünya Şampiyonası Büyükler Ferdi BirincisiBüyükler/Ferdi1. / Altın
14Dünya Şampiyonası Büyükler Ferdi İkincisi2. / Gümüş
15Dünya Şampiyonası Büyükler Ferdi Üçüncüsü3. / Bronz
16Dünya Şampiyonası Büyükler Takım BirincisiBüyükler/T akım1. / Altın
17Dünya Şampiyonası Büyükler Takım İkincisi2. / Gümüş
18Dünya Şampiyonası Büyükler Takım Üçüncüsü3. / Bronz
19Avrupa Şampiyonası Büyükler Ferdi BirincisiBüyükler/Ferdi1. / Altın
20Avrupa Şampiyonası Büyükler Ferdi İkincisi2. / Gümüş
21Avrupa Şampiyonası Büyükler Ferdi Üçüncüsü3. / Bronz
22Avrupa Şampiyonası Büyükler Takım BirincisiBüyükler/T akım1. / Altın
23Avrupa Şampiyonası Büyükler Takım İkincisi2. / Gümüş
24Avrupa Şampiyonası Büyükler Takım Üçüncüsü3. / Bronz
25Üniversiad Oyunları Ferdi BirincisiFerdi1. / Altın
26Üniversiad Oyunları Ferdi İkincisi2. / Gümüş
27Üniversiad Oyunları Ferdi Üçüncüsü3. / Bronz
28Üniversiad Oyunları Takım BirincisiTakım1. / Altın
29Üniversiad Oyunları Takım İkincisi2. / Gümüş
30Üniversiad Oyunları Takım Üçüncüsü3. / Bronz
31Dünya Şampiyonası Ümitler Ferdi BirincisiÜmitler/Ferdi1. / Altın
32Dünya Şampiyonası Ümitler Ferdi İkincisi2. / Gümüş
33Dünya Şampiyonası Ümitler Ferdi Üçüncüsü3. / Bronz
34Dünya Şampiyonası Ümitler Takım BirincisiÜmitler/Takım1. / Altın
35Dünya Şampiyonası Ümitler Takım İkincisi2. / Gümüş
36Dünya Şampiyonası Ümitler Takım Üçüncüsü3. / Bronz
37Dünya Şampiyonası Gençler Ferdi BirincisiGençler/Ferdi1. / Altın
38Dünya Şampiyonası Gençler Ferdi İkincisi2. / Gümüş
39Dünya Şampiyonası Gençler Ferdi Üçüncüsü3. / Bronz
40Dünya Şampiyonası Gençler Takım BirincisiGençler/Takım1. / Altın
41Dünya Şampiyonası Gençler Takım İkincisi2. / Gümüş
42Dünya Şampiyonası Gençler Takım Üçüncüsü3. / Bronz
43Akdeniz Oyunları Ferdi BirincisiFerdi1. / Altın
44Akdeniz Oyunları Ferdi İkincisi2. / Gümüş
45Akdeniz Oyunları Ferdi Üçüncüsü3. / Bronz
46Akdeniz Oyunları Takım BirincisiTakım1. / Altın
47Akdeniz Oyunları Takım İkincisi2. / Gümüş
48Akdeniz Oyunları Takım Üçüncüsü3. / Bronz
49Dünya Askeri Oyunları Ferdi BirincisiFerdi1. / Altın
50Dünya Askeri Oyunları Ferdi İkincisi2. / Gümüş
51Dünya Askeri Oyunları Ferdi Uçüncüsü3. / Bronz
52Dünya Askeri Oyunları Takım BirincisiTakım1. / Altın
53Dünya Askeri Oyunları Takım İkincisi2. / Gümüş
54Dünya Askeri Oyunları Takım Uçüncüsü3. / Bronz
55Avrupa Şampiyonası Ümitler Ferdi BirincisiÜmitler/Ferdi1. / Altın
56Avrupa Şampiyonası Ümitler Ferdi İkincisi2. / Gümüş
57Avrupa Şampiyonası Ümitler Ferdi Uçüncüsü3. / Bronz
58Avrupa Şampiyonası Ümitler Takım BirincisiÜmitler/Takım1. / Altın
59Avrupa Şampiyonası Ümitler Takım İkincisi2. / Gümüş
60Avrupa Şampiyonası Ümitler Takım Üçüncüsü3. / Bronz
61Avrupa Şampiyonası Gençler Ferdi BirincisiGençler/Ferdi1. / Altın
62Avrupa Şampiyonası Gençler Ferdi İkincisi2. / Gümüş
63Avrupa Şampiyonası Gençler Ferdi Üçüncüsü3. / Bronz
64Avrupa Şampiyonası Gençler Takım BirincisiGençler/Takım1. / Altın
65Avrupa Şampiyonası Gençler Takım İkincisi2. / Gümüş
66Avrupa Şampiyonası Gençler Takım Üçüncüsü3. / Bronz
67Dünya Askeri Şampiyonası Ferdi BirincisiFerdi1. / Altın
68Dünya Askeri Şampiyonası Ferdi İkincisi2. / Gümüş
69Dünya Askeri Şampiyonası Ferdi Üçüncüsü3. / Bronz
70Dünya Askeri Şampiyonası Takım BirincisiTakım1. / Altın
71Dünya Askeri Şampiyonası Takım İkincisi2. / Gümüş
72Dünya Askeri Şampiyonası Takım Üçüncüsü3. / Bronz
73Avrupa Askeri Şampiyonası Ferdi BirincisiFerdi1. / Altın
74Avrupa Askeri Şampiyonası Ferdi İkincisi2. / Gümüş
75Avrupa Askeri Şampiyonası Ferdi Üçüncüsü3. / Bronz
76Avrupa Askeri Şampiyonası Takım BirincisiTakım1. / Altın
77Avrupa Askeri Şampiyonası Takım İkincisi2. / Gümüş
78Avrupa Askeri Şampiyonası Takım Üçüncüsü3. / Bronz
79Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, Üniversiad Oyunları, Askeri Oyunlar, Askeri Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında takım müsabakalarına katılarak en az 10 kez millî olanlarTakımEn az on kez millî sporcu olanlar

  * GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ (SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 02/03/2010 TARİHLİ VE GMT.430.00/399 SAYILI YAZISI VE EKİ TABLODUR. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü   EK-4/b MUVAFAKAT BELGESİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ADAY YA DA ASIL DEVLET MEMURU OLARAK GÖREV YAPANLARDAN ÖĞRETMENLİK İÇİN MUVAFAKAT BELGESİ

T.C. KİMLİK NO
ADI VE SOYADI
BABA VE ANNE ADI
DOĞUM TARİHİ VE YERİ
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI
GÖREV YAPTIĞI KURUM ADI
GÖREV YAPTIĞI YER
GÖREV ÜNVANI
E-POSTA ADRESİ
TELEFON NUMARASI

    Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına atanmak için                                     başvuruda bulunacağımdan/bulunduğumdan muvafakatımın verilmesi hususunda gereğini arz ederim. ./2015 Adı-Soyadı İmzası Hakkında yürütülmekte olan adli ve idari herhangi bir soruşturma bulunmayan yukarıda kimlik, öğrenim ve memuriyetine ilişkin bilgileri yer alan kurumumuz personelinin ayrılmasında sakınca görülmemektedir. Bilgilerinize arz/rica ederim. .../.../2015 Mühür - Kaşe - İmza Muvafakat Vermeye Yetkili Kurum Amiri

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.