• BIST 1.479,930
 • Altın 553,18
 • Dolar 9.5897
 • Euro 11.1482
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 20 °C

Asil Öğretmenliğe Atanırken Yapılacak Sınav AYM Gündeminde

Asil Öğretmenliğe Atanırken Yapılacak Sınav AYM Gündeminde

Anayasa Mahkemesi 4 Aralık 2014 Perşembe Günü Saat 09.30'da yapılacak gündeminde Yeni Atanan Öğretmenleri İlgilendiren Maddeyi görüşecek. Yeni atanan Öğretmenleri İlgilendiren Madde Şu şekildeydi: "(Ek fıkra: 01.03.2014 - 6528 S.K./5. md.) Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler;" Diğer taraftan, bu fıkrada 6528 sayılı Kanunun ilk halinde yer alan "yazılı ve sözlü sınava" ibaresi, 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı R.G.de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 95. maddesiyle "yazılı ve/veya sözlü sınava" şeklinde değiştirilmiştir.

Sıra NoEsas SayısıKonusuİnceleme EvresiÖzelliği
12014/179 Afşin İş Mahkemesi20.2.2001 günlü, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 15. maddesine, 9.7.2008 günlü, 5784 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen (g) fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.İlkİtiraz
22014/180 Danıştay Onbeşinci Daire31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 67. maddesinin üçüncü fıkrasına, 1.3.2012 günlü, 6283 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen "...biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.İlkİtiraz
32014/181 Ankara 14. İdare Mahkemesi15.5.1957 günlü, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu'nun 28. maddesinin, 17.9.2004 günlü, 5234 sayılı Kanun'un 28. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle değiştirilen "Üst üste iki dönem Birlik yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler." biçimindeki üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.İlk ve Esasİtiraz
42014/90 İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 114 milletvekili20.2.2014 günlü, 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un; 1- 9. maddesiyle, 24.4.1969 günlü, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na eklenen ek 4. maddenin, 2- 10. maddesiyle 1163 sayılı Kanun'a eklenen geçici 5. maddenin, 3- Geçici 1. maddesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.Esasİptal
52014/99 İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 121 milletvekili1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5. maddesiyle, 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesine eklenen altıncı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.Esasİptal
62014/142 Çankırı 1. Asliye Ceza Mahkemesi4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun; 1- 271. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan "Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir;. " ibaresinin, 2- 309. maddesinin (5) numaralı fıkrasının, iptallerine karar verilmesi istemi.Esasİtiraz
72013/84 İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY ile birlikte 126 milletvekili9.5.2013 günlü, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun; 1- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan "...ilgili mevzuatı saklı kalmak kaydıyla," ibaresinden sonra gelen "...gerçek... " ibaresi ile (h) ve (ı) bentlerinin, 2- 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan "...milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlığın korunmasını teminen..." ve "....posta yoluyla gönderilmesi yasak maddeler ile kabulü şarta bağlı gönderiler için..." ibarelerinin, 3- 6. maddesinin, 4- 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...ve posta hizmetleri ile ilgili ilişkileri..." ibaresinin, 5- 9. maddesinin (3) numaralı fıkrası, (6) numaralı fıkrasında yer alan "...veya milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçeleri ile..." ibaresi ve (8) numaralı fıkrasının, 6- 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, 7- 23. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin, 8- 24. maddesinin, 9- 25. maddesinin (6) numaralı fıkrasının,Esasİptal
  10- 29. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarının, 11- Geçici 3. maddesinin, 12- Geçici 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde..." ve "...ile geçmesi uygun görülmeyenlerin..." ibarelerinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.  
82013/114 Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 126 milletvekili Birlesen 2014/13412.7.2013 günlü, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un; A- 26. maddesiyle değiştirilen, 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 22. maddesinin birinci fıkrasının son iki cümlesinin, B- 27. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'un 25. maddesine eklenen fıkranın, C- 28. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'a eklenen geçici 8. maddenin, D- 33. maddesiyle, 9.10.2003 günlü, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 2. maddesine eklenen fıkranın, E- 43. maddesiyle, 22.6.2006 günlü, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'a eklenen ek 1. maddenin; 1- Birinci fıkrasının "28/2/1997 tarihinden sonra...28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların;" bölümünün, 2- İkinci fıkrasının "...1/1/1990 ile...657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle..." bölümünün, F- 59. maddesiyle, 13.12.1983 günlü, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43. maddesine eklenen fıkranın, G- 73. maddesinin; 1- (h) fıkrasının; a- (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin, b- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 47. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarının, 2- (p) fıkrasının; a- (1) numaralı bendiyle, 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesine eklenen (ı), (i) ve (j) bentlerinin, b- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3194 sayılı Kanun'un ek 4. maddesinin, 3- (r) fıkrasının; a- (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 7.6.1985 günlü, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ".rehber." ibaresinin, b- (2) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 sayılı Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan ".rehber." ibaresinin, c- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 sayılı Kanun'un 40. maddesinin başlığında yer alan "Rehber." ibaresi ile birinci ve ikinci fıkralarında yer alan ".rehber." ibarelerinin, 4- (bb) fıkrasıyla, 7.7.2010 günlü, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 12. maddesinin; a - (2) numaralı fıkrasının değiştirilen (d) bendinin, b- (3) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen cümlenin, 5- (cc) fıkrasıyla değiştirilen, 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının; a- (a) bendinde yer alan "...% 50'den fazla olan." ibaresinin, b- (b) bendindeki "Kamu payı % 50'den az olmamak kaydıyla. " ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.Esasİptal

KAMUHABERMERKEZİ www.kamuhabermerkezi.com


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.