• BIST 117.216
 • Altın 165,687
 • Dolar 3,9176
 • Euro 4,8144
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 7 °C

AYM, 17 Haziran Gündemi

AYM, 17 Haziran Gündemi
17 Haziran 2015 AYM Gündemi

Anayasa Mahkemesi'nin 17 Haziran 2015 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi

İLK VE ESAS İNCELEME RAPORLARI

Sıra

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2015/51

Danıştay

Onaltıncı

Dairesi

4.7.1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu'nun, 25.12.1981 tarihli ve 2568 sayılı Kanun'un 1. ve 10.3.2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanun'un 10. maddeleriyle değiştirilen 20. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...sivil memurlar..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

2

2015/54

İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".altı aydan..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

3

2015/60

İstanbul Milletvekili M. Akif

HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK ile birlikte 120 milletvekili

27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7. maddesiyle, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine eklenen "...her türlü program,...", ".yapım ve yayınlarla." ve ".mal ve." ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal

4

2015/52

İzmir 5. Ağır Ceza

Mahkemesi

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun'un 68. maddesiyle değiştirilen 191. maddesinin;

1- (8) numaralı fıkrasının"Bu Kanunun... 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,...suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması halinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ver/7ir."bölümünün,

2- (9) numaralı fıkrasının "Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemesi Kanununun... veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231 inci maddesi hükümleri uygulanır." bölümünün,

iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

5

2015/53

İstanbul 3. Ağır Ceza

Mahkemesi

21.2.2014 tarihli ve 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesiyle, 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen geçici 14. maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".bulundukları aşamadan itibaren kovuşturmaya devam edilmek üzere... " ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

6

2015/55

Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun, 24.4.2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun'un 6. maddesiyle değiştirilen 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile ikinci fıkrasının iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

7

2015/56

İstanbul Milletvekili M. Akif

HAMZAÇEBİ,

Sinop

Milletvekili

27.3.2015 tarihli ve 6638 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

A- 4. maddesiyle, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 16. maddesinin;

1- Üçüncü fıkrasının (b) bendine "basınçlı" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen "ve/veya boyalı" ibaresinin,

2- Yedinci fıkrasına eklenen (d) bendinin,

İlk

İptal

 

Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK ile birlikte 121 milletvekili

B- 7. maddesiyle, 6.10.1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "zincir" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen "...ve sapan" ibaresinin,

C- 8. maddesiyle değiştirilen, 2911 sayılı Kanun'un 33. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ".ve sapan.", ".veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek..." ibarelerinin,

D- 22. maddesiyle değiştirilen, 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 55. maddesinin;

1- Onbirinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ". ve sözlü ..." ibaresinin,

2- Onüçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ". ve sözlü ." ibaresinin,

E- 23. maddesiyle 3201 sayılı Kanunu'nun ek 1. maddesine eklenen;

1- İkinci fıkranın ikinci cümlesinin,

2- Üçüncü fıkrasında yer alan ". öğrenime devam edenler dahil..." ibaresinin,

F- 29. maddesiyle 3201 sayılı Kanun'a eklenen geçici 24. maddenin birinci ve ikinci fıkralarının,

G- 31. maddesiyle 3201 sayılı Kanun'a eklenen geçici 26. maddenin;

1- Üçüncü fıkrasındaki tablonun "En Az Bekleme Süreleri" başlıklı bölümünün (B) grubunda yer alan Komiser Yardımcısı rütbesi için öngörülen "6", Komiser rütbesi için öngörülen "6" ve Başkomiser rütbesi için öngörülen "Yaş Haddi" ibarelerinin,

2- Dördüncü fıkrasının; a- (a) bendinin,

b- (b) bendinde yer alan ". bu grup için ayrı ..." ve "...ve sözlü..." ibarelerinin,

3- Beşinci fıkrasının,

H- 33. maddesiyle 3201 sayılı Kanun'a eklenen geçici 28. maddenin birinci ve ikinci fıkralarının,

I- 43. maddesiyle, 25.4.2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'na eklenen geçici 7. maddenin,

J- 50. maddesiyle değiştirilen, 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesinin,

K- 51. maddesiyle 2803 sayılı Kanun'un başlığı ile birlikte değiştirilen 16. maddesinin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümleleri,

L- 58. maddesiyle değiştirilen, 9.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'nun 8. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin,

M- 61. maddesiyle 2692 sayılı Kanun'a eklenen 21/A maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin,

N- 65. maddesiyle değiştirilen, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 19. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

  

8

2015/59

İstanbul Milletvekili M. Akif

HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK ile birlikte 121 milletvekili

27.3.2015 tarihli ve 6638 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

A- 21 maddesiyle, 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 13. maddesine eklenen;

1- Üçüncü fıkrada yer alan ".görev unvanlarına bakılmaksızın.", ".gibi." ve ".atandıkları birim amirinin emrine alınabilirler" ibarelerinin,

2- Dördüncü fıkrada yer alan ".görev unvanları arasında personelin görev yerini değiştirmeye." ibaresinin,

B- 22. maddesiyle değiştirilen 3201 sayılı Kanun'un 55. maddesinin;

1- Yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan ".liyakat koşullarını belirlemek ve terfilerini önermek üzere ..." ibarelerinin,

2- Onüçüncü fıkrasının son cümlesinin,

3- Onsekizinci fıkrasında yer alan "Rütbe terfileri ve ..." ibaresinin,

C- 32. maddesiyle 3201 sayılı Kanun'a eklenen geçici 27. maddenin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal

9

2015/57

Ankara 5. Aile Mahkemesi

22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...süresiz olarak...'' ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

10

2015/58

Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesi

13.12.1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun'un;

1- 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türk Ceza Kanununun 228 inci maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kasdiyle oynanmasa dahi...'', ".langırt ve benzeri..." ve ".maharet istiyen, otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasaktır' ibarelerinin,

2- 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 325. maddesiyle değiştirilen 2. maddesinin,

iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

11

2015/61

İstanbul Milletvekili M. Akif

HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK ile birlikte 121 milletvekili

27.3.2015 tarihli ve 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un;

A- 4. maddesiyle değiştirilen, 24.5.2013 tarihli ve 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 33. maddesinin (4) numaralı fıkrasının;

1- Birinci cümlesinde yer alan ".10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi hükmüne tabi olmaksızın..." ibaresinin,

2- İkinci cümlesinin ".takip eden yıllarda ise her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak." bölümünün,

B- 5. maddesiyle, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'na eklenen ek 158. maddenin;

1- İkinci fıkrasının;

a- Birinci cümlesinde yer alan ".ile Mütevelli Heyetinden" ibaresinin,

b- İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerinin, c- Altıncı cümlesinde yer alan "Mütevelli Heyetinin" ibarelerinin,

2- Üçüncü fıkrasının,

3- Dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "Mütevelli Heyetinin teklifi ve." ibaresinin,

4- Beşinci ve altıncı fıkralarının,

C- 18. maddesiyle, 14.3.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen geçici 18. maddenin,

D- 22. maddesiyle, 3.6.2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 13. maddenin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve." ibaresinin,

E- 23. maddesiyle, 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen ek 18. maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının,

F- 24. maddesinin ".(d) sırasında yer alan "büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri," ibaresi "il özel idaresi genel sekreteri," şeklinde ve aynı bölümün (e) sırasında yer alan "büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı," ibaresi "il özel idaresi genel sekreter yardımcısı," şeklinde değiştirilmiş, aynı bölümün (g) sırasına "il yazı işleri müdürü" ibaresinden önce gelmek üzere "İl nüfus ve vatandaşlık müdürü," ibaresi eklenmiş,." bölümünün,

G- 28. maddesiyle, 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine "raylı taşıma sistemleri" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen "ile tünel" ibaresinin,

H- 29. maddesiyle, 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a eklenen 8/A maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının,

I- 32. maddesiyle, 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik

İlk

İptal

Etiketler: ,
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İstanbul'da su kesintisi başladı!13 Mart 2018 Salı 17:40
 • Vasiyetname sorgulama hizmeti12 Mart 2018 Pazartesi 22:00
 • 23 milyon haneye mektup geliyor12 Mart 2018 Pazartesi 21:18
 • Ankara'da flaş otopark ücreti kararı12 Mart 2018 Pazartesi 18:49
 • UBER’e trafikten men cezası geliyor12 Mart 2018 Pazartesi 07:09
 • İstiklal Marşı'mızın Kabulunun 97. Yılı Kutlu Olsun12 Mart 2018 Pazartesi 00:04
 • E-Devlet'teki en faydalı 11 hizmet11 Mart 2018 Pazar 09:42
 • Kursa git ayda 7000TL gelirin olsun10 Mart 2018 Cumartesi 13:55
 • Yeni kayyum Coşkun Sabah oldu09 Mart 2018 Cuma 18:34
 • Devletten kadınlara 400 lira destek09 Mart 2018 Cuma 18:29
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.