• BIST 1.432,290
 • Altın 533,55
 • Dolar 9,3050
 • Euro 10,8300
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 9 °C

AYM, 4 önemli dosyayı görüşecek

AYM, 4 önemli dosyayı görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 14 Mayıs'ta 14 dosyayı görüşecek. Bu dosyalardan ikisi kamu personelini ilgilendirmektedir.

AİLE HEKİMLERİNİ İLGİLENDİREN DOSYA

Danıştay Beşinci Dairesinin başvurusu üzerine yüksek mahkeme, 5258 sayılı Kanunda yer alan şu hükmün iptalini görüşecektir.

"Madde 8 - Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esasları; çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralaması; aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemi ve sayıları; aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik şartlar; meslek ilkeleri; iş tanımları; performans ve hizmet kalite standartları; hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği, kayıtların tutulması ile çalışma ve denetime ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar ve bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, sözleşmenin feshini gerektiren nedenler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

DAVAYI KAZANANLARIN ATANACAĞI KADRO MADDESİ

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine, nakil, görevden alma gibi davalarda davayı kazananın eski görevine değil de kazanılmış hak aylığına uygun bir kadroya atanmasını öngören hükmün iptal istemini de görüşecek. Memurlar.net olarak dava dosyasını geçen hafta yayınlamıştık. Tıklayınız.

İptal istemi görüşülecek 2577'deki iki hüküm şu şekilde

Madde 17 - 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz."

Madde 18 - 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği; dava konusu edilen kadronun boş olması halinde bu kadroya, boş olmaması halinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir. Eski kadro ile atandığı yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda, bu fark 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir."

"4. Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir."

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR

SGK'da çalışan genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve il müdürlerinin sosyal güvenlik uzmanı kadrolarına atanmalarını öngören hükmün iptali isteniyor. İşte iptali istenen hüküm

Madde 80 - 5502 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Başkanlık merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı, daire başkanı veya taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna atanabilir."

EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNE SÜRE GETİREN MADDE

Eğitim kurumu yöneticilerine 4 yıllık süre getiren ve bu sürenin sonunda görevden alınmalarını öngören hükmün iptali isteniyor. Memurlar.net olarak bu konuyu sıkça eleştiri konusu yapmıştık. Mahkeme, ana muhalefet partisinin başvurusu üzerine bu istemi görüşecek.

İşte o hükümler

"(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz."

"(3) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır."

"(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Maarif Müfettişi, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, ilgisine göre Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş sayılır. Bu şekilde Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atanmış sayıldıkları kadro unvanları için öngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında (Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil), atanmış sayıldıkları kadroda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur."

"(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer."

İŞTE 14 MAYIS TARİHLİ GÜNDEM

14 Mayıs 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi

Esas SayısıKonusu
2014/77 Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi2.7.2012 günlü, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un;

1- Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

2- Geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, iptallerine karar verilmesi istemi.

2014/78 Karadeniz Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi18.1.1972 günlü, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 55. maddesinin son fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.
2014/79 Bursa 3. İcra Ceza Mahkemesi9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'na, 18.2.1965 günlü, 538 sayılı Kanun'un 15. maddesiyle eklenen 25/a maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrasının son cümlesinin iptallerine karar verilmesi istemi.
2014/80 İstanbul 3. İdare Mahkemesi13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 2. maddesine, 31.5.2012 günlü, 6321 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle eklenen üçüncü fıkranın iptaline karar verilmesi istemi.
2014/81 Kırıkkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi21.3.2007 günlü, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun, 28.3.2013 günlü, 6455 sayılı Kanun'un 54. maddesiyle değiştirilen 3. maddesinin (18) numaralı fıkrasında yer alan "üç yıldan" ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.
2014/82 Danıştay 5. Daire24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 8. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.
2014/83 Ankara 9. İdare Mahkemesi22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 76. maddesinin son fıkrasının eksik düzenleme içermesi nedeniyle iptaline karar verilmesi istemi.
2014/84 Karacabey Asliye Ceza Mahkemesi4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, 21.2.2014 günlü, 6526 sayılı Kanun'un 12. maddesiyle değiştirilen 135. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1- Birinci cümlesinde yer alan "...ağır ceza mahkemesi..." ibaresinin,

2- "Bu fıkra uyarınca alınacak tedbire ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır." şeklindeki dördüncü ve beşinci cümlelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

2014/85 İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi19.10.2005 günlü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 16. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.
2014/86 İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Yalova Milletvekili _ Muharrem İNCE ile birlikte 120 milletvekili21.2.2014 günlü, 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

1- 10. maddesiyle, 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesinin;

a- Birinci fıkrasına eklenen cümlenin,

b- İkinci fıkrasının (a) bendinin (10) numaralı alt bendinin yürürlükten kaldırılmasının,

c- Değiştirilen dokuzuncu fıkrasının,

2- 12. maddesiyle 5271 sayılı Kanun'un 135. maddesinin; a- Değiştirilen (1) numaralı fıkrasının,

b- (8) numaralı alt bendinin yürürlükten kaldırılmasının,

3- 13. maddesiyle değiştirilen, 5271 sayılı Kanun'un 139. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

4- 14. maddesiyle 5271 sayılı Kanun'un 140. maddesinin; a- (5) numaralı alt bendinin yürürlükten kaldırılmasının, b- Değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,

5- 17. maddesiyle, 6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümlenin,

6- 18. maddesiyle 2577 sayılı Kanun'un 28. maddesinin; a- (1) numaralı fıkrasına eklenen cümlelerin, b- Değiştirilen (4) numaralı fıkrasının, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

2014/87 İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 121 milletvekili6.2.2014 günlü, 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

1- 8. maddesiyle değiştirilen, 4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin "...mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağına..." bölümünün,

2- 47. maddesiyle değiştirilen, 4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 38. maddesinin;

a- İkinci fıkrasında yer alan "gibi hususlarda" ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine..." ve "...açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin..." ibarelerinin,

3- 48. maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un 43. maddesine eklenen fıkrada yer alan ".yaklaşık maliyetin ." ve ".az ve %15'inden..." ibarelerinin,

4- 80. maddesiyle, 16.5.2006 günlü, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 30. maddesine eklenen fıkranın,

5- 85. maddesiyle, 4.5.2007 günlü, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (n) ve (r) bentleri ile (o) bendinde yer alan "...ve benzeri yöntemler kullanılarak..." ibaresinin,

6- 86. maddesiyle 5651 sayılı Kanun'un 3. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

7- 87. maddesiyle 5651 sayılı Kanun'un 4. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

8- 88. maddesiyle 5651 sayılı Kanun'un 5. maddesine eklenen (3),

(4) , (5) ve (6) numaralı fıkraların,

9- 89. maddesiyle 5651 sayılı Kanun'un 6. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ç) ve (d) bentlerinin,

10-90. maddesiyle 5651 sayılı Kanun'a eklenen 6/A maddesinin,

11-91. maddesiyle 5651 sayılı Kanun'un 7. maddesinin; a- Değiştirilen (2) ve (3) numaralı fıkralarının,

b- Eklenen (4) numaralı fıkrasının,

12- 93. maddesiyle 5651 sayılı Kanun'un başlığıyla birlikte değiştirilen 9. maddesinin (5), (8) ve (9) numaralı fıkralarının,

13-94. maddesiyle 5651 sayılı Kanun'a eklenen 9/A maddesinin,

14-97. maddesiyle 5651 sayılı Kanun'un ek 1. maddesine eklenen

(5) numaralı fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...hakim ve savcılar ise kendilerinin... " ibaresinin,

15- 100. maddesiyle 5651 sayılı Kanun'a eklenen geçici 3. maddenin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

2014/88 İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 121 milletvekili1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

A- 8. maddesiyle, 29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a eklenen geçici 16. maddenin;

1- Birinci fıkrasının "...Bakanlık aleyhine varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi halinde..." bölümünün,

2- İkinci fıkrasının,

3- Yedinci fıkrasının,

B- 9. maddesiyle, 8.2.2007 günlü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 2. maddesinin;

1- Birinci fıkrasının;

a- (b) bendinde yer alan "dershaneleri" ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,

b- Değiştirilen (c) bendinin "...ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim..." bölümünün,

c- Değiştirilen (g) bendinin "Ortaöğretime veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla..." bölümünün,

d- (f) bendinin yürürlükten kaldırılmasının, e- Değiştirilen (j) bendinde yer alan "On iki yaş ve altındaki... " ibaresinin,

C- 12. maddesiyle 5580 sayılı Kanun'a eklenen ek 1. maddenin birinci fıkrası ile yedinci fıkrasının birinci cümlesinin,

D- 13. maddesiyle 5580 sayılı Kanun'a eklenen geçici 5. maddenin,

E- 21. maddesiyle, 25.8.2011günlü, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 31. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın "...ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanmalarında hizmet süresi ve..." bölümünün,

F- 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasının,

G- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 10. maddenin;

1- (3) numaralı fıkrasının,

2- (7) numaralı fıkrasının;

a- Birinci cümlesinde yer alan "...Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve ..." ibaresi ile ".Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve..." ibaresinin,

b- İkinci cümlesinde yer alan ".Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi,." ibaresi ile ".Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve..." ibaresinin,

c- Üçüncü cümlesinde yer alan "(Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil)" ibaresinin,

3- (8) numaralı fıkrasının,

H- 26. maddesinin (d) bendinin,

I- 27. maddesinin;

1- (3) numaralı fıkrasının "Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları ile..." ibaresinin,

2- (5) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinin "aynı bentte yer alan 've Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları' ve 'Milli Eğitim Denetçiliğine" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır." bölümünün,

b- (b) bendinin "...(g) bendinde yer alan 'Milli Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,' ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve..." bölümünün,

3- (7) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

2014/89 İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 121 milletvekili11.2.2014 günlü, 6519 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 61. maddesiyle, 25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'na eklenen 15/A maddesinin;

1- Üçüncü fıkrasının,

a- Üçüncü cümlesinde yer alan "...Cumhurbaşkanlığına..." ibaresinin,

b- "İtiraz üzerine Cumhurbaşkanı tarafından verilen karar kesindir." biçimindeki son cümlesinin,

2- Altıncı ve yedinci fıkralarının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

2014/90 İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 114 milletvekili20.2.2014 günlü, 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un;

1- 9. maddesiyle, 24.4.1969 günlü, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na eklenen ek 4. maddenin,

2- 10. maddesiyle 1163 sayılı Kanun'a eklenen geçici 5. maddenin,

3- Geçici 1. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

memurlar.net

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.