• BIST 1.415,190
 • Altın 527,04
 • Dolar 9,2780
 • Euro 10,7450
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 18 °C

Danıştay'dan Alan Değişikliği Kararı

Danıştay'dan Alan Değişikliği Kararı

Halk Eğitim Merkezi Müdürüne alan değişikliği hakkı verilmemesi üzerine açtığı dava Yozgat idare mahkemesince reddedilen okul müdürünün itirazı sonucunda Danıştay 2. dairesi okul müdürü lehinde karar verdi. T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2013/8263 Karar No : 2014/3987 Temyiz İsteminde Bulunanlar 1-(Davacı): 1- ………….adına Eğitimciler Birliği Sendikası Vekili : Av. Fatih Demirci Medrese Mah. Ankara Cad. Vakıflar İş Merkezi 2/5 YOZGAT 2-(Davalı): 2- Yozgat Valiliği Vekili : Av. Kubilay Mavili – Aynı yerde Diğer Davalı: Milli Eğitim Bakanlığı/ANKARA Vekili : Hukuk Müşaviri Hüseyin Acar – Aynı yerde İsteğin Özeti: Yozgat İdare Mahkemesi’nce verilen 7.5.2013 günlü, E:2012/1306, K: 2013/468 sayılı kararın, dilekçelerde yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemlerinden ibarettir. Davalı: Milli Eğitim Bakanlığı Cevabının Özeti: Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır. Davalı Yozgat Valiliği Cevabının Özeti : Cevap verilmemiştir. Davacı Cevabının Özeti : Cevap verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi:Hürü Akça Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar hukuk ve usule uygun bulunduğundan, anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü: Dava; Yozgat İli, Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu kapsamında halk eğitim merkezlerinde geçmek istediği alanla ilgili ders yükü bulunmadığı gerekçesi ile tarafına alan değişikliği yapma hakkının tanınmadığından bahisle konunun incelenerek tarafına bilgi verilmesi amacıyla yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Yozgat İdare Mahkemesi’nin 7.5.2013 günlü, E:2012/1306, K:2013/468 sayılı kararıyla; alan değişikliğinin, ilgili Yönetmeliğin 44/5. maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda belirli alanlardaki öğretmen açığının karşılanabilmesi amacına yönelik olması ve davacının görev yaptığı Sorgun Halk Eğitim Merkezi’nde değişiklik yapabileceği alanla ilgili öğretmen ihtiyacı bulunmadığı hususları gözetildiğinde, 21-26 Eylül 2012 tarihleri arasında başvuruları kabul edilen il içi alan değişikliği sürecinde görev yaptığı kurum dışında bir yere öğretmen olarak alan değişikliği başvurusu bulunmayan davacının alan değişikliğine imkan tanınmasını gerektirecek bir husus bulunmadığı sonucuna varıldığından, başvurunun reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek Mahkeme kararının esasa yönelik hüküm fıkrasının; davalı Yozgat Valiliği ise, davanın reddedilmesine rağmen lehine vekalet ücretine hükmedilmediğini öne sürerek anılan kararın, “lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi” yönünden temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler. Davacının temyiz istemi yönünden; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44. maddesinde, “Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yüksek öğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler. Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır. Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun 1.7. maddesinde, “Eğitim kurumu yöneticileri, öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda ders yükü bulunması halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacaktır.” düzenlemesine; 1.8. maddesinde, “kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin, bulundukları eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden birine alanları değiştirilerek atanmaları halinde yöneticilik görevleri sona erecektir.” düzenlemesine; 2.2.a maddesinde, “Diğer alan öğretmenleri aşağıdaki öncelik sırasına göre; Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da aylık karşılığı okutabilecekleri dersin alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.” düzenlemesine; 4.2. maddesinde ise, “Alan değişikliğinde; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ile bilim ve sanat merkezleri ve halk eğitim merkezleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlikleri dışında Bakanlıkça boş norm ilan edilen diğer eğitim kurumları tercih edilebilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden; Yozgat İli, Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan davacının, 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu kapsamında halk eğitim merkezlerinde geçmek istediği Türk Dili alanıyla ilgili ders yükü bulunmadığı gerekçesi ile tarafına alan değişikliği yapma hakkının tanınmadığı, konunun incelenerek tarafına bilgi verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmakta olup, dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan ve 15.5.2010 günlü, 27582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 29.8.2009 günlü, 27334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartları düzenleyen 8. maddesinin 1. fıkrasında, halk eğitim merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanabilmek için herhangi bir alan öğretmeni olmak yeterli sayıldığından, Akşam Sanat Okulları ve Halk Eğitim Merkezlerinde alan değişikliği istenilen branşta ders yükü olup olmadığına bakılmaksızın ilgililerin kendi kurumlarında yöneticilik görevi korunmak suretiyle alan değişikliği istemlerinde bulunabilecekleri açıktır. Bu durumda, davacının kendi kurumunda yönetici olarak alan değişikliği yapılması için yaptığı başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Davalı Yozgat Valiliği’nin temyiz istemine gelince; İdare Mahkemesi’nce yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda yeniden bir karar verileceğinden davalı Yozgat Valiliği’nin vekalet ücreti hakkındaki iddiasının bu aşamada incelenmesi mümkün bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Yozgat İdare Mahkemesi’nce verilen 7.5.2013 günlü, E:2012/1306, K:2013/468 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay’a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 29.4.2014 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi. Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Nurben ÖMERBAŞ Ercan AHİ Hüseyin OĞUZ Mustafa KÖKÇAM Bilal ÇALIŞKAN T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2013/8263 Karar No : 2014/3987 AZLIK OYU (X): İdare Mahkemesince verilen karar hukuk ve usule uygun bulunduğundan, anılan kararın onanması gerektiği oyuyla bozma yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum. Üye Ercan AHİ


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.