• BIST 110.932
 • Altın 174,426
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 11 °C

Ek Derslerin 2 Katına Çıkması Mecliste Kabul Edildi

Ek Derslerin 2 Katına Çıkması Mecliste Kabul Edildi
Meclis Genel Kurulunda Hafta sonu kurslarında derse giren öğretmenlere verilecek ek ders ücretlerin yüzde 100 artmasını içeren madde kabul edildi.

Meclis tutanaklarına yansıyan görüşmelerin Tüm Ayrıntıları:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 688 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin 9. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz.

"Bu ücretler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim verilen tüm okullarda görevli öğretmen ve yöneticilere %100 fazlasıyla ödenir. Öğretmen ve yöneticilere ödenen bu miktar kadarı her yardımcı hizmet personeline de ödenir.”

                 İdris Baluken                                    Selma Irmak                                      Halil Aksoy

                       Bingöl                                               Şırnak                                                 Ağrı

               Mülkiye Birtane                                   Adil Zozani                                         Erol Dora

                        Kars                                               Hakkâri                                             Mardin

                                               Demir Çelik                              Abdullah Levent Tüzel

                                                     Muş                                               İstanbul

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 688 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 9. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 9 - "14.07.1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "140" ve "150" rakamları sırasıyla "280" ve "300" olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmen ve diğer personele % 25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici, öğretmen ve diğer personele % 100 fazlasıyla ödenir"

             Rahmi Aşkın Türeli                               Vahap Seçer                                   Bülent Kuşoğlu

                        İzmir                                                Mersin                                              Ankara

                   İzzet Çetin                                  Bihlun Tamaylıgil                                 Haydar Akar

                      Ankara                                             İstanbul                                             Kocaeli

                                                                           Müslim Sarı

                                                                              İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 688 sıra sayılı Kanun Teklifinin 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 9- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 176 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 280, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 300 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir.

Okullarda nöbetçi olarak görevlendirilen öğretmen ve yöneticilere haftalık altı saat ilave ek ders ücreti ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir."

Erkan Akçay                           Mustafa Kalaycı           Özcan Yeniçeri

    Manisa                                      Konya                       Ankara

                                 Ali Öz              Emin Çınar

                                Mersin              Kastamonu

BAŞKAN – Komisyon okunan son önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ  BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde Erkan Akçay konuşacak.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 9’uncu maddede verdiğimiz önerge üzerinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu, 36 maddelik kanun teklifi içerisinde belki de olumlu diyebileceğimiz ender maddelerden birisi de bu yani bütün noksanlıklarına rağmen olumlu gördüğümüz, desteklenebilecek, böyle, Diyojen’in gündüz vakti fenerle aradığı ve zor bulacağı maddelerden birisi, değerli milletvekilleri.

Şimdi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176’ncı maddesine göre öğretmenlere ders saati başına gündüz öğretimi için 140; yarıyıl ve yaz tatilleri için ve hafta içinde de saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için, 150 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı tutarında ek ders ücreti ödenmektedir. Bu da bugün itibarıyla brüt 11 lira tutmaktadır. Bu ücret kesintilerle 9 lira 35 kuruşa düşüyor ve 6528 sayılı torba kanunun 12’nci maddesiyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na eklenen geçici maddeyle özel dershanelerin faaliyetleri 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren sona erecektir. Bu mevcut teklifle Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitimi destekleme kurslarında görev alacak yönetici ve öğretmenlere verilecek ek ders ücreti yüzde 100 nispetinde artırılarak 21 liraya kadar çıkarılmaktadır.

Bu düzenleme, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, iyi bir düzenleme olarak mütalaa edilse de kapsamı itibarıyla yetersizdir çünkü yapılan düzenleme sadece özel öğretim kurumları ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda verilecek sınavlara dönük kurslardaki branş öğretmenlerini kapsamaktadır, oysa Türkiye’de on binlerce sınıf öğretmeni ve kurslarda eğitim vermeyen branş öğretmenleri vardır. Örgün ve yaygın eğitimi destekleme kurslarındaki öğretmenlerin ek ders ücretleri artırılırken Millî Eğitim Bakanlığındaki diğer öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılmaması adaletsizliktir. Yani, burada da hani iyi bir şey yaparken dahi bir adaletsizlik mutlaka yapılıyor. Ek ders ücretindeki artışın bütün öğretmenleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi eşit işe eşit ücret ve Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereğidir.

TÜRKİYE KAMU-SEN Araştırma Geliştirme Merkezinin 2015 Şubat ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarına göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.061 liradır, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 4.183 lira, çalışan tek kişinin açlık sınırı 1.593 liradır. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı 1.645 liradır. Şubat 2015 itibarıyla ortalama 2.298 lira ücret alan bir memur, maaşının yüzde 71’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmaktadır, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için maaşının yüzde 28,4’ü geriye kalıyor. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Şubat 2015 maaşından geriye yalnızca 653 lirası kalmaktadır.

Kamuda görev yapan 9’uncu derecenin 1’inci kademesindeki bir öğretmen Ocak 2015 itibarıyla 2.220 Türk lirası çıplak ücret almaktadır. 1/4’ünde görev yapan bir öğretmenin maaşı ise 2.570 liradır. Dolayısıyla, TÜRKİYE KAMU-SEN’in bu araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerimiz yoksulluk sınırının çok altında maaş almaktadır. Bu rakamları da bu mukayesenin rahatça yapılabilmesi için belirttik. Ayrıca, öğretmelere nöbet görevinin karşılığı olarak hiçbir ücret de ödenmemektedir, bu da angarya niteliği taşımaktadır.

Bu düşüncelerle önergemizin kabulünü diler, saygılar sunarım. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akçay.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 688 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 9. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 9 - "14.07.1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "140" ve "150" rakamları sırasıyla "280" ve "300" olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmen ve diğer personele % 25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici, öğretmen ve diğer personele % 100 fazlasıyla ödenir"

Vahap Seçer (Mersin) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde Sayın Vahap Seçer konuşacak.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

VAHAP SEÇER (Mersin) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Akçay’ın da söylediği gibi, bu teklif içerisindeki belki de hepimizin onaylayabileceği bir düzenleme ancak eksik olan bir düzenleme. Bu düzenlemeyle, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmen ve diğer personele yüzde 25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici, öğretmen ve diğer personele de yüzde 100 fazlasıyla bir ek ders ücreti düzenlemesi yapılıyor. Bizim önergemizin farkı şurada: Biz diyoruz ki: Bunu onaylayalım ancak aslında bütün öğretmenlerin ek ders ücretine bir zam yapalım, onların 140 olan göstergelerini 280, 150 olan göstergeyi de 300 olarak belirleyelim ve daha sonra 9’uncu maddede öngörülen bu düzenlemeyi de yapalım. Ek ders ücretleri şu anda 9 lira ile 9 lira 73 kuruş arasında. Bu yaptığımız değişiklikle bütün bu ek ders ücretlerini 18 ile 20 TL’ye çıkarıyoruz. Siz de öğretmenlerin bugünkü koşullarda hangi sıkıntılar içerisinde yaşadıklarını biliyorsunuz.

Değerli arkadaşlarım, millî eğitim, gerçekten Türkiye için çok önemli bir konu. Özellikle on iki yıllık İktidarlarınız süresi boyunca da aldığınız kararlar aslında çok dramatik kararlar oldu. Gerçekten, çok önemli yasal değişiklikler oldu. Bugüne kadar 5 Millî Eğitim Bakanı görev yaptı. Sayın Hüseyin Çelik, Sayın Nimet Baş’a bu görevi devrederken millî eğitimle ilgili birçok olumlu düzenlemeler yaptıklarını ve artık bunu bir otomatik pilota bağladıklarını, âdeta her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek o görevi devretmişti ama maalesef otomatik pilota bağlanan o uçak şu anda yere çakılmış durumda.

Gerçekten, çok önemli gelişmeler oluyor Millî Eğitim teşkilatında. Özellikle 2014 yılında çıkartılan Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan değişikliklerden sonra çok önemli sorunlarla karşı karşıya kaldık ama her şeyden önemlisi de atanmayan öğretmenler sorunu. Türkiye'de şu anda atama bekleyen 330 bin öğretmenimiz var. Geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen yeni torba yasada Millî Eğitim Bakanlığına 47 bin kadro ihdası yapıldı ve bunun, 35 bin öğretmen atamasının da 2015 yılı sonuna kadar yapılmasıyla ilgili bir düzenleme oldu. Umut ediyorum kısa sürede Genel Kurula da iner ve o burada yasalaşır. Çünkü 330 bin atanamayan, atanmayan öğretmen bu sevindirici haberi bekliyor. Bu düzenleme sevindirici olabilir ama yetersiz. Zira, Millî Eğitim Bakanlığının 115 bin öğretmen ihtiyacı var. Bu yeni yapılan kadro ihdasıyla, yani 35 bin öğretmen atamasından sonra 80 bin yine ihtiyacı kalacak. Bu tartışmalar, müzakereler sırasında 35 bin atanacak öğretmenin bir yıllık maliyeti üzerinde bir tartışma oldu ve hazineye 1,6 milyar TL yıllık maliyeti olduğu ortaya çıktı. Ancak bunun yanında da 60 bin ücretli öğretmen var, onun da 600 milyon TL hazineye maliyeti var.

Şimdi, bu hesaptan yola çıkarak baktığınız zaman, bu 35 bin öğretmen atamasından sonra geriye kalan 80 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdiğiniz zaman 35 bin öğretmen atamasıyla hazineye yüklenen 1,6 milyar TL’nin üzerine bir 3 milyar TL daha yük binecek.

Şunu anlatmaya çalışıyorum: Türkiye, 800 milyar doların üzerinde ciro yapan bir ekonomiye sahip, 400 milyar TL’ye yakın bütçe yapan bir ekonomiye sahip. Birçok yere, 52 milyar TL sadece savunmaya para harcayan bir Türkiye herhâlde gelecek kuşaklar için, eğitim için, Türkiye’nin geleceği için, eğitimli toplum için ilave bir 3 milyar TL daha bulma gücüne sahiptir. Dolayısıyla, 35 bin öğretmen ataması değil, Millî Eğitim Bakanlığının…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VAHAP SEÇER (Devamla) – …ihtiyacı olan 115 bin öğretmen atamasının bir an önce gerçekleşmesini diliyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Seçer.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 688 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin 9. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz.

"Bu ücretler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim verilen tüm okullarda görevli öğretmen ve yöneticilere %100 fazlasıyla ödenir. Öğretmen ve yöneticilere ödenen bu miktar kadarı her yardımcı hizmet personeline de ödenir.”

İdris Baluken (Bingöl) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ  BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Milli Eğitim Bakanlığı'na çalışan öğretmen, yönetici, yardımcı hizmet personellerinin geçim durumları ve ekonomik gelirlerine bakıldığında Türkiye'nin haysiyete yakışır bir yaşam şansı sunmadığı açıktır. Bu kapsamda ek ders ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'na çalışan sadece spesifik bir kesime değil, tüm personele uygulanması gerekmektedir. Bu önerge ile ayrım gözetmeksizin öğretmen ve yöneticilere verilmesi planlanan ek ücretten yardımcı hizmet personelinin de yararlandırılması öngörülmektedir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre yeni bir madde olarak görüşülmesine Komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinden görüşme açılır ve bu maddede belirtilen sayıda da önerge verilebilir. Bu nedenle, önergeyi okutup Komisyona soracağım ve Komisyon önergeye salt çoğunlukla, 21 üyesiyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım, Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemden kaldıracağım.

Şimdi önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 688 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne, çerçeve 9’uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 10- 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesindeki gösterge tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."

 

 

Gösterge

a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

150

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

135

c) Diş tabibi ve eczacılar

120

ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli

90

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

75

e) Diğer personel

55

                Mustafa Elitaş                            Mehmet Doğan Kubat                             Fehmi Küpçü

                      Kayseri                                             İstanbul                                               Bolu

              Osman Aşkın Bak                                  Recep Özel                                     Ramazan Can

                     İstanbul                                             Isparta                                             Kırıkkale

                 Cevdet Erdöl                                             

                      Ankara

BAŞKAN – Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RECAİ BERBER (Manisa) - Sayın Başkanım, Komisyonumuzun salt çoğunluğu vardır, salt çoğunlukla katılıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) - Katılıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan, önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım.

Gruplar adına söz isteyen? Yok.

Şahsı adına söz isteyen? Yok.

Soru-cevap? Yok.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir, böylece yeni bir madde ihdas edilmiştir.

 • Yorumlar 2
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.