• BIST 1.519,250
 • Altın 547,87
 • Dolar 9,5023
 • Euro 11,0189
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 8 °C

Kamu Hastanelerindeki Görevli Personele Ek Ödeme Yönetmeliği

Kamu Hastanelerindeki Görevli Personele Ek Ödeme Yönetmeliği

5 Temmuz 2014 Tarihli ve 29051 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1  14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendine “ameliyathane”ibaresinden sonra gelmek üzere “anjiyo üniteleri” ibaresi eklenmiştir. “Başhekim, inceleme heyeti üyelerini; mesleğinde en az 10 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve inceleme heyeti raporuna istinaden disiplin cezası almamış olan tabip veya diş tabipleri arasından seçer. Heyet başkanı heyetüyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den fazla olamaz.İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Lüzumu halinde aynı takvim yılı içerisinde başhekim tarafından inceleme heyeti üyesi görevden alınabilir veya yeni görevlendirme yapılabilir. İnceleme heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde, heyet başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. İnceleme heyetinin çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekretaryası idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yapılır. Hekimler, ilgili dönemde gerçekleştirdikleri muayene ve girişimsel işlemlerin doğruluğunu, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklama ve hükümlere uygunluğunu sağlık tesisinin bilgi yönetim sistemi üzerinden düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Hekimlerin inceleme heyeti toplantısı öncesine kadar başhekimliğe bildirilmiş yazılı bir düzeltme talebi yok ise adına kayıtlı işlemlerin doğruluğu onaylanmış sayılır. İnceleme heyeti; sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığını, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine uygunluğunu inceler, işlemleri yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir. Her ek ödeme dönemi için; kriter katsayılarını belirler, ilgili personelin birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemleri yürütür. Girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri inceler ve karara bağlar. İlgili dönem için yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonu toplantısı öncesinde başhekime sunar. İnceleme heyeti tarafından, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen girişimsel işlemlerin, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklamalar kısmında yer alan hükümlere açıkça uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, söz konusu işlemlere ait puanlar heyet tarafından iptal edilir. Bu husus haricinde hekimlerce gerçekleştirildiği bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerle ilgili olarak inceleme heyeti tarafından herhangi bir düzenleme yapılamaz. Başhekim; inceleme heyeti çalışmalarının takibinden ve inceleme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasından sorumludur, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar, önceki ek ödeme dönemleri için de inceleme yaptırabilir.” MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmişve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “(3) İkinci fıkranın (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca her üye için birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları hastane yöneticisi tarafından yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.” MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin Ek-4 sayılı tablosunun (A) bölümünün 2 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8 inci satırında yer alan “Aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan” ibaresi metinden çıkarılmış, 16 ncı satırıaşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun (B) bölümünün 4 üncü ve 5 inci satırlarının 4 üncü sütunlarına “uzman tabipler için (1,50)” ibaresinden sonra gelmek üzere “,eğitim görevlileri için (2,00)” ibaresi eklenmiş ve aynı tablonun (C) bölümünün 1 inci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

2Meclis Devlet Hastanesinde görev yapan tüm personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerindenSüresizSağlık tesisi puan ortalamasından

” “

16Birlik gözlemcileri ile Bakanlık, Valilik veya Genel Sekreterlik Onayı ile denetim, değerlendirme, ruhsatlandırma ve seviyelendirme amacıyla görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisindenGörevlendirme süresinceSağlık tesisi puan ortalamasından

”   “

1Sağlık tesislerinde, branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen branşında hasta yetersizliği bulunan uzman tabipler (Başhekimin teklifi ve hastane yöneticisinin onayı ile)İlgili dönem içinSağlık tesisi puan ortalamasının %80’ine kadar belirlenen oran ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.  İlgili branştauzman tabibinin tek olması halinde bu oran % 100’üne kadar belirlenebilir.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin Ek-5 sayılı tablosunun 12 numaralı satırında yer alan “aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan” ibaresi metinden çıkarılmış ve aynı tabloya aşağıdaki 14 numaralı satır eklenmiştir. “

14İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görevlendirilen pratisyen tabiplerGörevlendirildiği sürece%20

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6  Bu Yönetmelik yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer. MADDE 7  Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
14/2/201328559 Mükerrer
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
1-14/9/201328765
2-8/5/201428994

  EK –1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR  

Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar
Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler8
Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri7
Pratisyen tabip ve diş tabipleri5
Eczacılar2,5
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel2
Bunların dışında kalan diğer personel1,5
Mesai Dışı Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar
Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler4,00
Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri2,10
Pratisyen tabip ve diş tabipleri1,50
Eczacılar0,50
Ameliyathanede görev yapan personel0,40
Bunların dışında kalan diğer personel0,30

  EK - 2 İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI  

Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlarKatsayı
Klinisyenler (Uzman tabip)2,50
Yan dal uzmanı3,00
Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabipleri1,30
Tabip, diş tabipleri1,10
Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları2,50
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyenuzman tabipler2,50
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler1,20
İlk ve acil yardım servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler1,40
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)0,80
Eczacılar0,70
Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri0,40
Ameliyathane, anjiyo üniteleri,  yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli0,50
Sağlık hizmetleri sınıfı personeli0,40
Tıbbi teknolog0,40
Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler0,35
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli0,30
Genel idare hizmetleri sınıfı personeli0,25
Teknik hizmetler sınıfı personeli0,25
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli0,25

  EK - 3 ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI

Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlarKatsayı
Eğitim sorumlusu3,45
Eğitim sorumlusu (yan dal)3,95
Eğitim görevlisi3,35
Eğitim görevlisi (yan dal)3,85
Başasistan2,50
Başasistan (yan dal)3,10
Klinisyenler (uzman tabip)2,40
Klinisyenler (yan dal uzman tabip)3,00
Yan dal asistanı2,40
Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabipleri1,30
Asistan1,10
Tabip, diş tabipleri1,10
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)0,80
Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları2,40
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyen uzman tabipler2,40
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler1,20
İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler1,40
Eczacılar0,70
Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri0,40
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli0,50
Sağlık hizmetleri sınıfı personeli0,40
Tıbbi teknolog0,40
Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler0,35
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli0,30
Genel idare hizmetleri sınıfı personeli0,25
Teknik hizmetler sınıfı personeli0,25
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli0,25

  EK-6 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE PUANLARI*

1SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemedeBirinci isim2500 puan
İkinci isim2000 puan
Üçüncü isim ve sonraki1500 puan
2SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için1000 puan
3SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemedeBirinci isim1500 puan
İkinci isim1000 puan
Üçüncü isim ve sonraki750 puan
4SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için500 puan
5Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemedeBirinci isim500 puan
İkinci isim400 puan
Üçüncü isim ve sonraki300 puan
6Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için250 puan
7Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü bildirilerdeBirinci isim500 puan
İkinci isim300 puan
Üçüncü isim ve sonraki150 puan
8Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterlerdeBirinci isim300 puan
İkinci isim150 puan
Üçüncü isim ve sonraki100 puan
9Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü bildirilerdeBirinci isim250 puan
İkinci isim150 puan
Üçüncü isim ve sonraki75 puan
10Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterlerdeBirinci isim150 puan
İkinci isim75 puan
Üçüncü isim ve sonraki50 puan
11**Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de SCI veya SCI Expanded tarafından taranması kaydıyla,  atıf yapan her bir yayın için atıf alan yayına 250 puanAtıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de Türk Tıp dizini, ulusal veya uluslararası indeksler tarafından taranması kaydıyla atıfta bulunan her bir yayın için atıf alan yayına 50 puan

  * İlgili ek ödeme dönemi net performans puan hesaplamasında bilimsel çalışma puanları toplamı 10.000 puanı geçemez. ** İlgili ek ödeme dönemi net performans puan hesaplamasında atıf puanı toplamı 5000 puanı geçemez. kaynak: www.kamuhabermerkezi.com

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.