• BIST 1.479,930
 • Altın 553,18
 • Dolar 9.5897
 • Euro 11.1482
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 6 °C

KYK Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik

KYK Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik

Haziran 2014 Tarihli ve 29042 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 -3/1/1999 tarihli ve 23572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Artık yıl öğrencisi: Kurum yurtlarında barınıp, devam ettiği yüksek öğretim kurumunu normal süresinde bitiremeyenleri,

b) Ay başı: Her ayın ilk işgününü,

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

d) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

e) Beslenme yardımı: Merkezi yönetim bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek ile yurtta kalan öğrencilerin beslenmesine yapılan katkıyı,

f) Depozito: Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan parayı,

g) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

h) İşletici: Küçük işletmeleri sözleşme şartlarına göre çalıştıran gerçek veya tüzel kişileri,

ı) İşletici depozitosu: İşleticiye verilen demirbaş eşya ve zamanında ödenmeyen zaruri masraf bedelleri ile Kurumun diğer alacaklarına karşılık alınan parayı,

j) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

k) Küçük işletme : Yurtlardaki lokanta, kantin, kafeterya, terzi, kuru temizleyici, berber, kuaför, butik, büfe, manav, ayakkabı tamircisi ve benzeri işletmeleri,

l) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

m) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını,

n) Misafir: Bu maddenin (p) bendinde tanımlananların dışında geçici olarak yurtlarda barınanları,

o) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün öğrenim süresini (hazırlık sınıfları, bilimsel hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzerleri dahil),

p) Öğrenci: Bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olup, Kurum yurtlarında barındırılan geçici veya kesin kayıtlı öğrencileri, yüksek öğretim kurumlarının sınavlarına girmek üzere gelip, yurtlarda geçici olarak barındırılan aday öğrencileri, Türkçe Öğretim Merkezi öğrencilerini,

r) Öğretim yılı : Yüksek öğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre yurtların hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,

s) Ön Lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

t) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

u) Yönetim Kurulu: Kurum Yönetim Kurulunu,

v) Yurt: Kurum tarafından işletilen öğrenci yurtlarını,

y) Yurt ücreti: Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan ücreti,

z) Zaruri Masraf: İşleticilerden demirbaş eşya ve sabit tesislerin amortismanı ile elektrik, su, sıcak su ve benzeri giderlerine karşılık aylık olarak alınan parayı,

ifade eder."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yükseköğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi, talebi karşılama oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve bölgesel faktörler dikkate alınarak ülke genelinde yurt ihtiyacı belirlenir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı "Yurtlara başvuru ve barınma şartları" olarak,birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.

"a) Örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olmak."

"b) Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastaları olan öğrenciler hariç, öğrencinin ailesinin yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Ancak büyükşehir belediyeleri sınırları içinde bulunan yurtlara, ailesinin ikamet durumuna göre başvuru alınabilecek yerleşim yerleri Kurumca belirlenir)."

"f) Tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışan veya ücretli staj yapanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışmaması veya sürekli geliri olmaması."

"g) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başvuru, kayıt, kabul, değerlendirme ve yerleştirme usul ve esasları

Madde 8 - Gerçek ve tüzel kişilerle Kurum arasında yapılan protokoller ile Bakanlıkça imzalanan uluslararası anlaşma ve protokollere göre yerleştirilecek öğrenciler, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca burslu uluslararası öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından yararlanacak öğrenciler ve her öğretim yılında; doğal afet, sosyal olay, ekonomik kriz, öğrenim sırasında ekonomik ve sosyal durumunda değişiklik ve benzeri herhangi bir nedenle Bakanlıkça yurda yerleştirilmesi uygun görülen öğrenciler için yurt bazında boş yatak ayrılır.

Bu çerçevede yurtlara başvuru, kayıt, kabul, değerlendirme ve yerleştirme usul ve esaslarıGenel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunca belirlenir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca" ibaresi "Bakanlıkça" olarak ve (c), (d), (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mülga (h) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"c) Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda ise günlük ücret hesabı yapılır. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir."

"d) Yurt ücretleri en geç ayın son günü saat 21.00'a kadar banka aracılığıyla ödenir. İlk kayıtta yurt ücreti ve depozito ücreti kayıt sırasında yurt kasasına yatırılacaktır. Öğrenci, kayıt tarihine göre ödeyeceği yurt ücretini ve depozito miktarını, yayınlanması halinde Kurum internet sitesinden veya kaydolacağı yurt müdürlüğünden öğrenir."

"g) Kayıt sildirme durumunda ücret ve depozito iade işlemleri ile depozito tamamlama işlemleri yurt kasasından yapılır."

"ı) Yurtta barınmakta iken kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat yurt ücreti alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır."

"h) Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam eder."

"j)Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden depozitosu talep edilmesi halinde varislerine iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir."

"k) Artık yıl öğrencileri % 50 fazla yurt ücreti öderler."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 - Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Yurt ücretini ayın son gününe kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti takip eden ayın ilk işgünü depozitosundan mahsup edilir. Depozitosunu tamamlaması için ayın 10'u mesai bitimine kadar (ayın 10'unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar) süre verilir. Bu sürenin sonunda depozitosunu tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

b) Öğrenciler (a) bendinde belirtilen depozito tamamlama hakkından öğretim dönemi ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğrencinin yurt ücreti depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

c) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede depozitosunu tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15'ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Sağlık raporlarının geçerli olması için, aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "öğrencilerden," ibaresinden sonra gelmek üzere "anne ve babası vefat etmiş olanlar," ibaresi eklenmiş ve (b) bendindeki "Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca" ibaresi "Bakanlıkça" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin sonunaaşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) Artık yıl öğrencileri % 50 fazla depozito öderler."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Barınma hak ve süreleri

Madde 13 - Öğrencilerin barınma hak ve süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Öğrenciler yurtlarda, öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.

b) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.

c) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.

d) Yurtta barınmayan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı veya farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa, yurtta kalmaya hak kazanması durumunda yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalabilirler.

e) Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barındırılır.

f) Bir öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayacakları takdirde yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilir.

g) Bir lisans programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrencinin, diğer bir lisans programında çift anadal veya yandal eğitimi alması halinde, anadal normal öğrenim süresinin bitiminden sonra bir öğretim yılı daha normal öğrenci statüsünde barındırılır.

h) Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.

ı) Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini bitirememiş yurt öğrencilerinden, ihtiyaç sahibi oldukları ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere, bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkanı sağlanır.

j) Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince barındırılır.

k) Lisansüstü öğrencilerinin barınma süreleri, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyişYönetmeliğine göre belirlenir.

l) Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde eğitim görecek yurt öğrencileri, boş yer olması durumunda öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara yerleştirilir. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlarda boş yer olması durumunda, yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Yurt öğrencisi olmayan değişim programı öğrencileri ise ara sınıf gibi başvururlar.

m) Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde yurtlarda boş yer olması durumunda yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Yurdun bulunmasına esas Üniversite veya birimlerinin faaliyetine son verilmesi."

"g)Yurtta barınmakta olan öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine açık, aykırı davranışta bulunmaları."

"Kapatma kararı vermeye ve süresini tespite Bakanlık yetkilidir."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"l) Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencileri ile Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak,"

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere " veya Adres Kayıt Sistemindekayıtlı adresine" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya herhangi birini sonradan kaybetmiş olanlar ile taksirli suçlar hariç, haklarında mahkumiyet kararı verilenlerinyurtla ilişkileri süresiz olarak kesilir."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yer alan"alınmaması için kararvermeye Genel Müdür yetkilidir" ibaresi " alınmamasına Bakanlıkça karar verilebilir"şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Bakanlık" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 • Yorumlar 2
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.