• BIST 111.874
 • Altın 174,458
 • Dolar 4,0260
 • Euro 4,9840
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 24 °C

MAARİF VAKFI KANUNU TASARISI

MAARİF VAKFI KANUNU TASARISI
Merkezi İstanbul'da olan Maarif Vakfının kurulması ve işleyişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlayan tasarı.

GENEL GEREKÇE

Dünyada insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumlan ve yurtlar gibi tesisler açmak, bu kuramlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar, toplantılar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla bir vakıf kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Kurulacak olan Maarif Vakfı, yurtiçinde ve yurtdışmda vatandaşlanmıza veya soydaş ve akraba topluluklarımıza öğrenimleri sırasında maddi ve manevi destek vermeyi, barınacak yurt imkânları ile eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamayı, vatanına ve milletine bağlı yüksek ahlaki ve millî değerlere saygılı gençlerin yetişmesine yardımcı olmayı ilke ve amaç edinmiştir.

Maarif Vakfının amaçlarını günümüzde ve gelecekte Millî Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları çerçevesinde gerçekleştirebilmesi açısından organlarının oluşumu ile ilgili düzenlenmeler yapılmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1- Madde ile; Maarif Vakfının amaç ve kapsamının Türkiye ve yurtdışmda okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumlan, yurtlar gibi tesisler açmak, bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek olduğu ve Maarif Vakfının merkezinin İstanbul olduğu düzenlenmiştir.

MADDE 2- Madde ile; Maarif Vakfının faaliyetleri sayılmış, Maarif Vakfının amaçlanna nasıl ve hangi faaliyetlerle ulaşılacağı belirtilmiş, bu faaliyetler için nasıl kaynak temin edileceği ve Maarif Vakfımn yurtdışmda eğitim kurumlannm bulunduğu şehirlerde başka kamu kurum ve kuruluşlarının aynı amaçla birim oluşturamayacağı düzenlenmiştir.

MADDE 3- Madde ile; Maarif Vakfının organları olan Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin atanması ile görevleri sayılmış, organlarına seçilecek üyelerin nasıl ve kimler tarafından seçileceği, daimi ve diğer üyelerin seçilme usulü ile bu üyeliklerin sona erme yolları düzenlenmiştir.

MADDE 4- Madde ile; Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, özlük hakları, harcırah ve yolluklar ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir. Ayrıca Maarif Vakfımn organlarında görev alan kişilerin 5682 sayılı Kanım kapsamındaki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere tanınan haklardan faydalanması sağlanmıştır.

MADDE 5- Madde ile; Maarif Vakfımn bütçesi ve gelirleri ile muafiyet, istisna ve indirimler düzenlenmiştir.

MADDE 6- Madde ile; Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 4721 sayılı Kanun ve 5737 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Madde ile; Maarif Vakfının kuruluş işlemleriyle Maarif Vakfına yapılacak olan mal varlığının devrine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

MADDE 7- Yürürlük maddesidir.

MADDE 8- Yürütme maddesidir.

MAARİF VAKFI KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Dünyada insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumlan ve yurtlar gibi tesisler açmak, bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmalan yapmak, yayınlar ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için merkezi İstanbul’da olan Maarif Vakfının kurulması ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM
Maarif Vakfının Faaliyetleri ve Organları

Maarif Vakfının faaliyetleri

MADDE 2- (1) Maarif Vakfının 1 inci maddede tanımlanan amaçları gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler şunlardır:

a)Eğitim ve öğretim ile ilgili olarak;

1)Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlan açmak,

2)Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kurmak,

3)Eğitim tesislerinin mütemmim cüzü sayılacak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri kurmak,

4)Eğitim amaçlı internet sitesi gibi yayın organları kurmak, eğitim program ve içeriklerini geliştirmek, üretmek ve yayınlatmak,

5)Eğitim kurumlarmda hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurmak.

b)(a) bendinde sayılan tesisleri satın almak, devralmak ve kiralamak.

c)Benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla yasal sınırlar içerisinde ortaklık dâhil her türlü işbirliği yapmak.

ç) Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdi destekler ve defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile ayni destekler sağlamak.

d)Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak, bu çerçevede süreli ve süresiz yayınlar yapmak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ile bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e)Eğitim kurumlarmda eğitmenlik, okutmanlık, danışmanlık ve akademisyenlik gibi görevleri üstlenecek kadroları yetiştirmek amacıyla; eğitim tesisleri kurmak, eğitim programlan düzenlemek, Dünyanın farklı yerlerinde bu eğitim programlama katılımı teşvik etmek, katılımcılara burs ve barınma gibi imkânlar sunmak, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları maddi olarak desteklemek ve gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak.

| f)! (a) ila (e) bentlerinde belirtilen faaliyetleri yürütebilmek ve amacı çerçevesindeki faaliyetleri organize edebilmek için yurtiçi ve yurtdışmdan nakdi ve ayni yardım kabul etmek, yurtiçi ve yuridışında gelir sağlayıcı işletmeler kurmak ve mevcut işletmelere ortak olmak.

(2)Maarif Vakfının amacına yönelik hizmetler Türkiye ve Dünyada bütün coğrafyayı kapsar. Maarif Vakfı, bu faaliyetleri tek başına yapabileceği gibi tüzel veya gerçek kişilerle ortak olarak da yapabilir. Maarif Vakfı gerektiğinde sadece tanıtım amaçlı faaliyetler de yapabilir, ortak faaliyetlere katılabilir veya bu tarz faaliyetleri destekleyebilir. Ayrıca, ihtiyaç halinde bu maddede sayılan bütün faaliyetleri özel hukuk tüzel kişiliğini haiz şirketler kurarak veya şirketler devralarak bu şirketler üzerinden bu faaliyetlerin hepsini veya bir kısmını gerçekleştirebilir.

(3)Maarif Vakfı tarafından yurtdışmda örgün ve yaygın eğitim kurumlan açılan şehirlerde diğer kamu kurum ve kuruluşları aynı amaçla başka birimler oluşturamaz.

Maarif Vakfının organları, organların oluşumu ve görevleri

MADDE 3- (1) Maarif Vakfının organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

(2)Mütevelli Heyeti, Maarif Vakfının karar organı olup oniki üyeden oluşur. Bunlardan dördü Cumhurbaşkanı ve üçü Bakanlar Kurulu tarafından atanan yedi daimi üye ile ikisi Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi olmak üzere Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinden teşekkül eder. Maarif Vakfının kuruluşuna katılan gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcileri Maarif Vakfının Mütevelli Heyetini oluşturur. Daimi üyeliklerde boşalma olması durumunda, daimi üyeler salt çoğunlukla boşalan üyelikler için yeni üyeler seçer. Mütevelli Heyetinin toplantılarına mazeretsiz olarak art arda üç kez veya son on toplantının beşine katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

(3)Mütevelli Heyeti gerektiğinde Maarif Vakfı resmi senedinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

(4)Mütevelli Heyeti daimi üyeleri, daimi üyeler arasından beş yıllığına bir başkan seçerler.

(5)Yönetim Kurulu Maarif Vakfının icra organı olup, Maarif Vakfını temsil yetkisini haizdir. Yönetim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri ve başkanı Mütevelli Heyeti tarafından beş yıllığına atanır ve atanan üyeler gerektiğinde yine Mütevelli Heyeti tarafından görevden alınabilir. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kumlu üyelerim Mütevelli Heyeti içerisinden veya dışarıdan seçebilir.

(6)Denetim Kumlu, Mütevelli Heyeti adına Maarif Vakfının faaliyet ve hesaplarını denetler. Denetim Kumlu, Mütevelli Heyeti tarafından beş yıllığına atanan beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulunun oluşumunda Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarının temsilcilerine yer verilir.

Mali haklar

MADDE 4- (1) Maarif Vakfının bu Kanunda sayılan organlarına ve vakıf resmi senedi ile oluşturulacak yeni birimlerine ödenecek ücretler, harcırahlar ve yolluklar ile diğer özlük hakları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2)Maarif Vakfının organlarında görev alan kişiler 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesi kapsamındaki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere tanınan haklardan faydalanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maarif Vakfının Bütçesi ve Gelirleri ile Muafiyet, İstisna ve İndirimler

Maarif Vakfının bütçesi ve gelirleri ile muafiyet, istisna ve indirimler

MADDE 5- (1) Maarif Vakfı, 2 nci maddede yer alan amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapar. Bütçe hesap dönemi takvim yılıdır. Maarif Vakfı, yıl içinde elde ettiği brüt gelirin en fazla üçte birini mali, idari, hukuki ve bunlara yardımcı işlerde çalışan personel,

yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara; kalan üçte ikisini ise Maarif Vakfının amaçlarına, bu amaçları gerçekleştirmek için çalışan personele ve mal varlığını artıracak yatırımlara sarf ve tahsis eder. Ayrıca, Maarif Vakfı amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışmda İktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilir, devralabilir ve bunlara ortak olabilir.

(2)Maarif Vakfının gelirleri şunlardır:

a)Maarif Vakfının amacına uygun ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dâhil olmak üzere her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b)Yurtiçi ve yurtdışı her türlü ürün, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet bağışları ile ayni ve nakdi yardımlar.

c)Vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler.

ç) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirler.

d)Vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirler.

e)Bakanlar Kurulu Kararı ile genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar.

f)Diğer gelirler.

(3)Maarif Vakfı;

a)Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler ve iştirakler hariç),

b)Yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,

c)Bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar nedeniyle damga vergisinden, sahip olduğu taşınmazlan dolayısıyla emlak vergisinden,

muaftır.

(4)Maarif Vakfı, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanır.

(5)Maarif Vakfına yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından

DÖRDÜNCÜ BOLUM Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 6- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri uygulamr.

Maarif Vakfının kuruluş işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Maarif Vakfının kuruluşu, Maarif Vakfı resmi senedi ve Maarif Vakfının Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Millî Eğitim Bakanlığınca sonuçlandırılır.

(2)Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Maarif Vakfının kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Maarif Vakfına devredilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden Maarif Vakfına bir milyon Türk Lirası aktarılır.

Maarif Vakfının tescil işlemlerini müteakip bir ay içerisinde Mütevelli Heyeti, Maarif Vakfının teşkilatlanmasına yönelik bütün kararlan alır ve bu Kanunda sayılan organların atamasını yapar. Maarif Vakfının iç mevzuatım mevcut yasalar çerçevesinde hazırlar. Maarif Vakfının politikalarım ve stratejik planını, geçici bütçesini ve Maarif Vakfının resmi internet sitesini hazırlar.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.