• BIST 2.014,21
 • Altın 782.68597
 • Dolar 13.3575
 • Euro 15.085
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara -7 °C

MEB torba kanunu neler getiriyor?

MEB torba kanunu neler getiriyor?

6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla bir çok köklü değişiklik getirilmiştir. Yapılan değişikliklerin Millî Eğitim Bakanlığı personeli için neler getirdiğini detaylarıy

 

Daha önce bu köşeden 'Öğretmenlikte mülakat olmalı mı ya da çıkarılan gürültünün sebebi' başlıklı yazımızla konu hakkındaki görüşlerimizi izah etmiştik. Dolayısıyla okuyucularımızın detay bilgiye ulaşmak istemesi halinde bu yazımızı okumalarını öneririz.

Yapılan düzenlemeyle aday öğretmenlikten asil öğretmenliğe geçiş için önemli düzenlemeler getirilmiş ve düzenlemelerin detayları netleşmiştir.

Buna göre, yapılan düzenlemeyle aday öğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranacaktır.

Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.

Hangi konulardan sözlü sınav yapılacaktır?

Aday öğretmenlere uygulanacak olan sözlü sınav konuları şunlardır:

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü.

b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti.

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri.

Sözlü sınavda başarılı olamayanların durumu ne olacak?

Sözlü sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanacaktır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda sözlü konularından tekrar değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.

Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.

Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Yurtdışında doktora yapanlar Millî Eğitim Uzmanı olarak atanacak

6528 sayılı Kanunla 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi değiştirilerek Millî Eğitim Bakanlığı adına gönderilenlerden doktora yapanlara Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanma imkanı getirilmiştir.

Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığı adına bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanacaklardır.

Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilecektir. Ayrıca, bu süreler 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınacaktır.

Ayrıca, yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye başlayanlar (bu yükümlülüklerini bitirenler dâhil) ile hâlen yurt dışında eğitimlerine devam edenler de yararlandırılacaktır.

Mahkeme kararıyla aldıkları unvanları tekrar kaybedenler mağdur olmayacak

Bu Kanunun Resmi Gazetede yürürlüğe girdiği tarihten önce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarını mahkeme kararıyla elde edenlerin, mahkeme kararının aleyhlerine kesinleşmesi hâlinde bu kişilere unvanlarının iptal edildiği tarihten önce yapılan ödemeler geri alınmayacaktır.

Yükseköğretim Kurumlarının disiplin cezaları değişti

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53 üncü maddesinde yer alan disiplin cezaları yeniden düzenlendi.

Daha önceki düzenlemeye göre, Öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre Yükseköğretim Kurulunca düzenlenmekteydi. Bu yetkiye istinaden Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği çıkarılmış ve bu Yönetmelikte disiplin cezaları; uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevinden çekilmiş sayma, Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma, kamu görevinden çıkarma olarak sayılmıştı.

Bu cezalardan yönetim görevinden ayırma, görevinden çekilmiş sayma ve Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezaları yargısal sıkıntılardan dolayı Yönetmelikten çıkarılmıştı. Yapılan düzenlemeyle Yönetmelikte belirtilen disiplin cezaları Kanunda tek tek sayılarak yargısal sıkıntılar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Keşke yapılan düzenlemede hangi fiilin karşılığında hangi ceza verileceği de belirtilseydi de uygulamada yaşanan sorunlar kökten çözülmüş olsaydı.

Yapılan yeni düzenlemede; Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları olarak sayılmış ve hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenlenecektir.

Denetçiler ve İl Eğitim Denetmenleri Maarif Müfettişi oldu

Kanunla getirilen önemli değişikliklerden birisi de kamuda ilk defa Maarif Müfettişi unvanlı kadro oluşturulmasıdır.

Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığı'na kadro cetvelinde yer alan boş ve dolu İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarının unvanı Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.

Yine kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Maarif Müfettişi, Millî Eğitim Denetçi  Yardımcısı ve İl Eğitim  Denetmen Yardımcısı  kadrolarında  bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılacaktır. Bunların Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, ilgisine göre Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş sayılacaktır.

Bu şekilde atananların mali hakları korunmuştur.

Ayrıca, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla illerde il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde Maarif Müfettişleri Başkanlığı oluşturulacaktır.

Yapılan düzenlemeyle, kadrolar yapboz haline dönüştürülmüştür. 652 sayılı KHK ile daha önce müfettiş olanlar Millî Eğitim Denetçisi'ne dönüştürülmüş, şimdi ise kamuda ilk defa yer verilen Maarif Müfettişi'ne dönüştürülmüştür. Ayrıca, merkez denetim elemanları ile taşra denetim elemanları eşit hale getirilmiştir ve taşra denetim elemanlığında karar kılınmıştır.

Maarif Müfettişi olan hem Millî Eğitim Denetçilerinin hem de İl Eğitim Denetmenlerinin ek göstergeleri 2200 olarak belirlenmiştir.

Özür gruplarına bağlı yer değişikliği yılda iki defa yapılabilecek.

Öğretmenlerin özür grubu atamalarının yılda bir defa yapılması yönündeki düzenleme öğretmenlerden büyük tepki toplamış, ancak uygulama imkânı bulamamıştı. Daha sonra bu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Yeni yapılan düzenlemeyle; Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılacaktır.

Rotasyon kaldırıldı

Önceki düzenlemeye göre; il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, il eğitim denetmeni, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılmaktaydı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

Okul Müdürlerinin görev süresi 4 yılla sınırlandırıldı

Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürü'nün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürü'nün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürü'nün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilecektir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecektir. Yine bu kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmayacaktır.

Ayrıca, geçici maddeyle kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecektir. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecektir.

Başka kurum personelinin MEB'de görevlendirilmesi

Yapılan düzenlemeyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Bakanlıkta görevlendirilebilecektir. Düzenlemede yer alan çalışan kavramı içerisine her türlü personel girmektedir.

Öğretmenlere Millî Eğitim Uzmanı olma imkanı getirildi

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus olmak ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan Millî Eğitim Uzmanı unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, belirli şartları taşıyanlara Millî Eğitim Uzmanı olma imkanı getirilmiştir.

Buna göre; 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin 'ORTAK HÜKÜMLER' başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar,

2- Bakanlığın görev alanı ile ilgili dallarda doktora yapmış olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları,

3- Öğretmenler arasından,

Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılacak sınavda başarılı olanlar Millî Eğitim Uzmanı olarak atanabilecektir.

Bu şekilde atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları ve Bakanlıkça belirlenecek düzeyde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

Kaynak: Ahmet Ünlü - yenisafak.com .tr

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.