• BIST 1.433,690
 • Altın 533,71
 • Dolar 9,4000
 • Euro 10,9300
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 17 °C

MEMURLARA VE EMEKLİLERE EK ZAM VERİLMELİDİR

MEMURLARA VE EMEKLİLERE EK ZAM VERİLMELİDİR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i makamında ziyaret ederek, kamu görevlilerinin sorunlarını yeniden dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilen torba kanunda Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda (KPDK) alınan kararların yer almamasının memurlar arasında yarattığı hayal kırıklığını dile getiren Genel Başkan İsmail Koncuk, görüşmede başta hayata geçirilmeyen KPDK kararları olmak üzere kamu görevlilerinin acil çözüm bekleyen sorunlarını bir rapor halinde Bakan Faruk Çelik’e sundu. Genel Başkan İsmail Koncuk Bakan Faruk Çelik’e, elektrik ve doğalgaza yapılan son zam ve dolardaki yükselişi de hatırlattı. Koncuk, memurların 2015 yılı gelmeden alacağı zamlarının bile şimdiden ellerinden alındığına dikkat çekerek, memur ve emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Hükümetten Ek zam talebimizi bir kez daha yineledi. Görüşmede Genel Başkanımız İsmail Koncuk ile birlikte Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş ve Türk Büro-Sen Yönetim Kurulu üyesi Osman Eksert de hazır bulundu. Görüşmede, Genel Başkan İsmail Koncuk, ana hatlarıyla şu konulara yer verdi. ÜZERİNDE ANLAŞILMASINA RAĞMEN HAYATA GEÇİRİLMEYEN KONULAR HAKKINDA ÇALIŞMA BAŞLATILMALIDIR 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliğinin ardından kamu personelinin mali ve özlük haklarına ilişkin kararların alındığı toplu sözleşme görüşmelerinin ilki 30 Nisan- 29 Mayıs 2012; ikincisi ise 1 Ağustos- 7 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında gerçekleştirilen I. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, toplu sözleşme kapsamı dışında sayılan genel ve hizmet kollarına özgü 161 konu üzerindeki çalışmalara, oluşturulacak komisyonca devam edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu maddeler, Kamu Görevlileri Danışma Kurulu toplantılarında değerlendirilmiş ve birçok konu üzerinde kamu işveren tarafı ile kamu görevlileri arasında tam mutabakat sağlanarak hayata geçirilmesi için görüş birliğine varılmıştır. Yetkili konfederasyonlarla ve hizmet kollarında yetkili sendikalarla yapılan Komisyon çalışmaları sonucunda konular tasnif edilerek Kanun/KHK tasarısı, yönetmelik tasarısı, genelge tasarısı ve tebliğ tasarısı haline getirilmiştir. Bu kapsamda; 13 konuda Kanun/KHK Tasarısı Taslağı, 2 Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı, 1 Yönetmelik Tasarısı Taslağı, 1 Tebliğ Tasarısı Taslağı hazırlandığı ifade edilmiştir. 29 Kasım 2012 tarihinde Komisyon çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleşmiş ve sonuçlar sendikalara bildirilmiştir. Ancak bu tarihten sonra Kamu Görevlileri Danışma Kurulu, 28 Mart 2013, 12 Nisan 2013, 28 Kasım 2013 ve 20 Mart 2014 tarihlerinde dört kez daha toplanmış olmasına rağmen üzerinde anlaşılan konuların büyük çoğunluğu hayata geçirilmemiştir. Bu çerçevede Kurul gündemine gelmiş ve üzerinde anlaşmaya varılmış olmasına rağmen hakkında düzenleme yapılmayan ve ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken konular şu şekildedir:

 • 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi.
 • Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi
 • Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi
 • Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi
 • Özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
 • 4/B’li ve 4/C’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi
 • Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlanması
 • Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası kesilmemesi
 • 4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi
 • KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele bağlı diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi
 • Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması
 • Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi
 • Kadın istihdamının artırılmasına yönelik altı konu başlığı
 • Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması
 • Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi
 • Haklarında uygulanan devlet memurluğundan çıkarılma cezaları disiplin cezalarının affına ilişkin Kanunla affedilen ve kendilerine 5510 sayılı kanunun geçici 4ncü maddesiyle açıkta geçen sürelere ilişkin primleri borçlanma imkânı verilenlerden söz konusu ödemeyi yapanlara aynı kanunun geçici 43ncü maddesi kapsamından yararlanma imkanı verilerek ödedikleri tutarın kendilerine iadesi, bu kapsamda olup haklarında istekleri doğrultusunda emeklilik işlemleri yapılanların emekli maaşı/ikramiyesi mağduriyetinin giderilmesi, geçici 44ncü madde kapsamında primleri ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı kapsamında değerlendirilmesi
 • Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi

MEMURLARA VE EMEKLİLERE EK ZAM VERİLMELİDİR Bilindiği gibi 2013 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlarına göre, 2014 yılında memur maaşlarına yalnızca 123 TL; 2015 yılı için ise %3+%3 zam yapılması kararlaştırılmıştır. Bunun dışında memur maaşlarındaki hiçbir kaleme artış yapılmayacaktır. Yani çocuk parası, aile yardımı, doğum, ölüm yardımları, ek ödemeler, tazminatlar artmayacaktır. Yapılacak zam, memurun ele geçen maaşının tamamı için geçerli olacaktır. Dolayısıyla aile yardımı ve çocuk parası dâhil ortalama memur maaşının 2400 TL olduğu düşünüldüğünde 2014 yılı için yapılan zammın anlamı ortalama %5,2 artış demektir. 2014 yılı enflasyon gerçekleşmeleri incelendiğinde, Eylül ayı itibarı ile 8 aylık enflasyon %6,3 olduğu görülmektedir. Buna göre yılın geride kalan dört ayında enflasyonun daha da artacağı hesaba katıldığında memur maaşlarının 2014 yılında büyük ölçüde eriyeceği kesinleşmiştir. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin son bir yılda zorunlu harcamalarındaki artış, 467,97 TL olmuştur. Yani 2013 ile 2014 Ağustos ayları arasındaki bir yıllık sürede insanca yaşamak için aylık ihtiyaç duyduğumuz mal ve hizmetlerin toplam tutarı %12,96 oranında artarken gelirlerimizdeki artışın bu tutarın altında kalması, memurların, işçilerin, emeklilerin gelirlerinde reel olarak azalması anlamı taşımaktadır. Bu nedenle 2014 yılında gerçekleşen enflasyon oranı her şart altında, memur maaşlarına yapılan ortalama artışı geçeceğinden;

 • Memur ve emekli maaşlarına gerçekleşen enflasyon oranı ve bu oranın üzerine %2 refah payı olmak üzere ek zam verilmesi zorunlu hale gelmiştir.

4/C’Lİ VE DİĞER SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SORUNLARI DERHAL ELE ALINMALIDIR 657 sayılı Kanun 4. maddesinin C fıkrası uyarınca çalıştırılan personel ile vekil ebe, hemşire, imam, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan personel ve usta öğreticilerin memur kadrolarına geçirilmesi, kamuda sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılması uygulamasına son verilmesi, yüksekokul mezunu işçilerin de talepleri halinde memur kadrolarına atanmalarının sağlanması gerekmektedir. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız olarak 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sağlanmalı, madde metninde sayılmayan kurum ve kuruluşlar da maddeye eklenerek kapsam içine alınmalıdır. 657 sayılı Kanunun 4. “c” fıkrası kapsamında istihdam edilen personel ile diğer mevzuat hükümlerine göre geçici, vekil gibi adlar altında çalışan personelin ve usta öğreticilerin tamamı ilgili kanunun 4. maddesinin “a” fıkrasında çalışan kadrolu memur olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte geçici işçiler 4. maddenin “d” fıkrası; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite ve yüksekokul mezunu kamu işçileri de talepleri halinde bir defaya mahsus olarak memur kadrolarına atanmak üzere ilgili maddenin “a” fıkrası kapsamında değerlendirilmelidir. Böylelikle kamuda personel statüleri memurlar ve kamu işçileri olarak belirlenmeli, güvencesiz ve esnek istihdam modelleri Kanundan çıkarılmalıdır. 657 sayılı Kanunun “Kapsam”ını belirleyen 1. maddede gerekli değişikliklerin yapılarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız olarak 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sağlanmalı, madde metninde sayılmayan kurum ve kuruluşlar da maddeye eklenerek kapsam içine alınmalıdır. Geçici işçiler, 4. maddenin “d” fıkrası; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite ve yüksekokul mezunu kamu işçileri de talepleri halinde bir defaya mahsus olarak memur kadrolarına atanmak üzere ilgili maddenin “a” fıkrası kapsamında değerlendirilmelidir. 657 sayılı Kanunun 5. madde metni Kanunun 4. maddesinde yapılacak değişikliğe paralel olarak “Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı iki istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.” şeklinde değiştirilmelidir. Kamuda, iş güvencesiz vekil memur çalıştırılmasına imkân sağlayan 657 sayılı Kanunun 86. maddesinin 1. paragrafındaki “veya açıktan” ibaresi ile 3. ve 4. paragrafları madde metninden çıkartılmalı, vekil imam ve benzeri çalışanlar kadroya geçirilerek kamuda iş güvencesi olmayan vekil personel çalıştırılması uygulaması son bulmalıdır. BAKAN FARUK ÇELİK'E SUNDUĞUMUZ RAPOR İÇİN TIKLAYINIZ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Bakanlıkların Görevde Yükselme Yönetmelikleri Yayınlanıyor28 Şubat 2015 Cumartesi 11:04
 • Hâkim ve Savcı Atama Kararı28 Şubat 2015 Cumartesi 00:26
 • İstanbul'a Mega Proje27 Şubat 2015 Cuma 11:01
 • 27 Şubat 2015 Tarihli Atama Kararları27 Şubat 2015 Cuma 07:53
 • Eğitim Bir Sen'den TEŞEKKÜR26 Şubat 2015 Perşembe 19:46
 • YURTKUR Başvuru Sonuçları Açıkandı26 Şubat 2015 Perşembe 19:27
 • Yeni Yönetim Görevi Devraldı26 Şubat 2015 Perşembe 16:28
 • Kabil'de Türk askerine bombalı saldırı26 Şubat 2015 Perşembe 11:28
 • Birinci sınıfa ayrılan hâkim ve savcılar26 Şubat 2015 Perşembe 11:04
 • ŞUBE MÜDÜRLERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ25 Şubat 2015 Çarşamba 12:39
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.