• BIST 115.851
 • Altın 166,532
 • Dolar 3,9434
 • Euro 4,8550
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 17 °C

MTSK Ehliyet Sınavı Yönergesi Değişti!

MTSK Ehliyet Sınavı Yönergesi Değişti!
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYONEĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİ DEĞİŞTİ

İl MEM Yardımcılarına ve Şube Müdürlerine ŞOK başlığı ile duyurduğumuz yönerge değişikliği yayımlandı.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

Sayı : 16915068/10.04/3211638                                                                     24/03/2015

Konu: Yönerge

............................. VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün 20/03/2015 tarih ve 16915068/10.04/3101472 sayılı yazısı.

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge ilgi Makam Olur'u ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönerge genel Müdürlüğümüzün http://ookgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM: B Planı

Milli Eğitim Bakanlığı Kampüsü 06500                                            Ayrıntılı  bilgi     için: Hasan UTANÇ Eğitim Uzmanı

E Blok Brevier/ANKARA                                                                            Tel: (0 312)413 3475

Elektronik Ağ: http://ookgm@meb.gov.tr                                           Faks: (0 312) 2239926

 

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı özel motorlu taşıt sürücüleri kursları direksiyon eğitimi dersi sınavlarına, sınav yürütme komisyonlarının oluşumuna ve sınav ücretlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi dersi sınavlarını, sınav yürütme komisyonlarının oluşumunu ve sınav ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 29/05/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 2. Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) c) Geri geri park etme: “A1”,

“A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı araçlar hariç park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç veya konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde park yapmayı, “D” sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak aracın sağa veya sola geri geri gidip dönüşü sağlanarak belirlenen alana park yapmayı,

ç) Geri gitme: “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı araçlar hariç aracı şerit ihlali yapmadan 25 metre geri geri götürmeyi,

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) d) Eğimli yolda aracı hareket ettirme: “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı araçlar hariç en az %7 çıkış eğimli yolda aracı durdurup, 30 saniye bekledikten sonra el freni kullanmaksızın eğimli yolda aracı 50 cm den fazla geri kaçırmadan tekrar ileri hareket ettirmeyi,

 1. İl sınav sorumlusu: İl millî eğitim müdürünü,
 2. Kurs: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunu,
 3. Kursiyer: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunda öğrenim gören kursiyeri,
 4. Sınav: Direksiyon eğitimi dersi sınavını,

ı) Yönetmelik: Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Direksiyon Eğitimi Dersi İl Sınav Sorumlusu ve Direksiyon Eğitimi Dersi

Sınav Yürütme Komisyonu

Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun oluşumu

MADDE 5- (1)Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu:

 1. Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde,
 2. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde, kurulur.
 1. Sınav yürütme komisyonları il/ilçe millî eğitim müdürünün onayıyla her sınav için:
 1. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde (Mülga: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (...) kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı (Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) /şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli şube müdürü diğeri millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. (Mülga: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (...)
 2. Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kurslara bakmakla görevli iki şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. İlçe milli eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı millî eğitim müdürlüğünce okul müdürlerinden seçilerek tamamlanır.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) c) Sınava girecek kursiyer sayısı 250 ve daha fazla olan ilçelerde direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonuna ilçe millî eğitim şube müdürlerinden biri dördüncü üye olarak görevlendirebilir.

 1. Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunda görev alanlar aynı yıl içerisinde direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama (Değişik ibare: Makam Oluru 20/3/2015- 3101472) ve değerlendirme komisyonunda görev alamazlar.
 2. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda, il sınav sorumlusunun, direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonunun iş ve işlemlerinin kontrol ve denetimi amacıyla Bakanlık temsilcisi de görevlendirilebilir.

Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi

• •   •• i                                   1           •                               ••         1       •

sınav yürütme komisyonunun görevleri

MADDE 6- (1) İl millî eğitim müdürü direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu olarak;

 1. Sınavların Yönetmelik ve bu Yönergeye uygun yapılmasını sağlar.
 2. Sınavlara, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonlarına, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarına rehberlik eder ve denetler.
 3. Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının, sınavı mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmadığını veya sınav güzergâhında bulunmadığını tespit etmesi durumunda ya da gerek görmesi hâlinde, o ilçenin bir sonraki sınavında görev alacak olan direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun başkan ve üyelerini (Mülga: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (...) milli eğitim müdür yardımcısı ve/veya şube müdürleri arasından görevlendirir.

ç) Sınav güzergâhı mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya il sınav sorumlusunun gerek görmesi hâlinde ilçelerin sınavını güzergâhı uygun olan ilçede yapılmasını sağlar.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) d) Büyükşehir statüsündeki illerde il sınav sorumlusu yardımcısı olarak maarif müfettişleri başkanı ve kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü görevlendirir. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise il sınav sorumlusu yardımcısı olarak maarif müfettişleri başkanı görevlendirir. İlçelerde görev yapmak üzere sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personelin görevlendirilmesi yapılırken sınav güzergâhında bulunacakları yerleri de (sınav başlangıç alanı, iki araç veya koniler arasına geri geri park etme, 25 metre geri geri gitme, eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareket ettirme alanı ve varsa “A1” ve “A2” sınav alanı) belirleyecektir.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) e) Sınava girecek kursiyer sayısı 200 ve daha fazla olan ilçelerde direksiyon eğitimi dersi sınavlarında il temsilcisi olarak il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü görevlendirebilir. İl temsilcileri sınavların mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını, sınavda görev alan personelin zamanında ve sınav süresince görev yerlerinde bulunup bulunmadığını kontrol eder. Sınav süresince karşılaştığı mevzuata aykırı durumları rapor halinde il milli eğitim müdürüne bildirir.

(Değişik: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) f) Sınava girecek kursiyer sayısı 350 ve daha fazla olan ilçelerde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında, il milli eğitim müdürlüklerinde kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli bir şef ve memur sınavla ilgili her türlü yazışmayı yapmak üzere görevlendirebilir.”

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) g) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve

üyelerinden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edildiği sınav yürütme komisyonu veya sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından düzenlenen raporda belirtilmesi durumunda sınavlarda herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar.

(2) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) a) Sınavların mevzuatta belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur. Sınavın başlangıç saatinden bir saat önce direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri ile diğer görevlilerle toplantı yaparak sınavla ilgili açıklama ve gerekli uyarıları yapar. Başkan, sınav süresi boyunca sınav güzergâhında bulunur. Üyeler, sınav süresince sınav başlangıç alanında, iki araç veya koniler arasına geri geri park etme, 25 metre geri geri gitme, eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareket ettirme ve varsa “A1” ve “A2” sınav alanlarında dönüşümlü olarak bulunur. Kursiyer sayısının az olması veya sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personelin görevine gelmemesi durumunda ise bu alanlarda sürekli bulunurlar.

 1. Yönetmelik eki “Direksiyon Sınav Değerlendirme Formu”nda yer alan

“Sınav Esnasında Değerlendirilecek Durumlardın (Ek-3) ve (Ek-4) uygulanabileceği sınav güzergâhını il/ilçe trafik komisyonu başkanları nezdinde girişimde bulunarak; bu formlarda belirtilen davranışları ölçmeye uygun, sinyalize edilmiş dönel kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış, yaya ve okul geçitlerinin bulunması (Ek ibare:  Makam         Oluru                                          20/3/2015-3101472)

direksiyon uygulama sınavında 30 dakikalık sürenin tek turda tamamlanması gibi özellikleri taşıyan uygun bir güzergâh belirleyerek ilgili birimden izin alır. Sınav güzergâhı olarak belirlenen yollara “A2”, “C”, “D” ve “E” sertifika sınıfı araçların girmesinin yasak olması durumunda bu sertifika sınıfları için farklı direksiyon eğitimi sınav güzergâhı da belirlenebilir.

 1. Sınav güzergâhlarında gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Ayrıca, gerek görülmesi hâlinde sınav güzergâhında güvenliği sağlamak üzere (Ek-1) tabloda belirtilen sayıda il/ilçe emniyet müdürlüğü/jandarma komutanlığından güvenlik personelinin görevlendirilmesi için ilgili birimlerden talepte bulunur.

ç) Sınav güzergâhının başlangıcında resmî okul binası bulunması durumunda, bu okul için bir bina sorumlusu ve bir hizmetli görevlendirerek sınav görevlilerince sınav günü kullanılmasını sağlar.

 1. Sınavla ilgili her türlü yazışmayı yapmak üzere (Ek-1) tabloda belirtilen sayıda personel görevlendirir.
 2. Teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra bir iş günü içerisinde kurslarda başarısız olarak tekrar direksiyon eğitimi dersi sınavına katılacak kursiyerler de dikkate alınarak her kurs için sınav tarihleri ve kursiyer kontenjanlarını belirleyerek Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar.
 3. Kursların kendilerine Özel MTSK Modülünde belirlenen sınav tarihi ve kontenjanına göre sınav ücretini yatıran kursiyerler ile direksiyon usta öğreticisi ve direksiyon eğitim ve sınav aracını seçerek kursiyerlerin sınav tarihine en geç dört iş günü kalana kadar Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar.
 4. Millî eğitim müdürlüklerince kurslar tarafından Özel MTSK Modülüne girilen kursiyerler ile direksiyon usta öğreticisi ve direksiyon eğitim ve sınav aracının kontrollerini yapıp, 14 kursiyerden az olan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini 14 kursiyere tamamlayarak veya dengeli dağıtarak sınav tarihinden en geç iki iş günü önce onaylanmasını sağlar.

ğ) Özel MTSK Modülünden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi dışında hiçbir kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavına alınmamasını ve kursiyerlere verilen randevu saatlerine uyulmasını sağlar.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) h) Sınavda görevlendirilmek üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli arasından (Ek-1) tabloda belirtilen sayıda görevlendirme yapar. Görevlilerin adlarına “Görevlendirme Formu” (Ek- 2) düzenler. Görevlendirilen üyeler arasında “A1”, “A2”, “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi olan başkan ve üyelerin bulunması hâlinde bu sertifikaların sınavı için bu başkan ve üyelere görev verir.

ı) Sınavda görev alanların sınavdaki görevlerini tanıtan farklı renklerde kimlik belgesini düzenler ve sınav süresince takmalarını sağlar.

 1. Direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu ile diğer görevlilerden sınavda mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilenlere, herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek kalmaksızın (Değişik ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar.
 2. Yüz ceza puanını dolduranlara, alkollü olarak araç kullanma veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev vermez.
 3. Sınav başlangıç saatinden 1 saat önce sınav uygulamaları ile ilgili direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri ile toplantı yapar. Başkan ve üyelerin hangi kursiyerlerin sınavını yapacaklarını ve yedek üyeleri sınav günü sabahı kura yöntemiyle belirler. Belirlenen başkan ve üyelerin kimlik bilgilerinin Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar. Sınavlarda sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez. (Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) Komisyon ve araçlara numara vererek bu numaralar aracın ön ve arkasına dışarıdan görülecek şekilde (en az 400 punto) konulur.
 4. Kurslardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmalarını ister. Sınavda görevli olan kişilerle direksiyon eğitim ve sınav araçlarının sınavdan önce sınav yerinde hazır bulunmalarını sağlar.
 5. Özel MTSK Modülü üzerinden alınan; sınav tarihi, kursiyerlerin T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, sınav saati, direksiyon eğitim ve sınav aracının plakası, sınavda görev alacak usta öğreticinin T.C. kimlik numarası ile ad ve

soyadının yer aldığı direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi ile sınavda gerekli olan diğer sınav evrakının sınav saatinden önce direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna ulaşmasını sağlar.

 • Sınavların tamamlanmasından sonra, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından teslim edilen, direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki sınav sonuçlarını Özel MTSK Modülüne girerek bir örneğini kurs müdürlüğüne verir, bir örneğini de millî eğitim müdürlüğünde korur. Diğer belgeleri ise iki yıl süre ile saklar. Kurs müdürlerine, direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki bilgileri, Yönetmelik eki “Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri”ne (Ek-2) kaydetmelerini bildirir.
 • Direksiyon eğitimi dersi sınavlarını denetler, gerekli rehberliği veya müdahaleyi yapar.

ö) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini verir.

 1. Sınav günü arızalanan direksiyon eğitim ve sınav aracının yerine aynı kursun, şartları taşıyan veya başka bir kursun sınav günü eğitim yapılmayan direksiyon eğitim ve sınav aracı ile yapılabilmesi için tutanak tutar. Şartları taşıyan araç bulunamaması hâlinde durum 3 iş günü içerisinde resmi yazı ile Bakanlığa bildirilerek kursiyerlerin Özel MTSK Modülü üzerinden sınav hakları iade edilir.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) r) Direksiyon usta öğreticisi sınava gelmediğinde durumu tutanakla tespit ederek kursta görevli başka bir direksiyon usta öğreticisi ile direksiyon eğitimi dersi sınavının yapılmasını sağlar.

Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin görevlendirilmesi ve görevleri

MADDE 7- (Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla en az üç yıllık sürücü belgesine sahip (Ek-1) Tabloda belirtilen sayıda maarif müfettişi veya maarif müfettiş yardımcısı görevlendirilir. Yeterli sayıda maarif müfettişi, maarif müfettiş yardımcısı bulunmaması durumunda il millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü veya ilçe millî eğitim şube müdürleri de il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilir.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (2) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla görev alan maarif müfettişi, maarif müfettiş yardımcısı millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe millî eğitim şube müdürleri aynı yıl içerisinde direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alamaz.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (3) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında süreci kontrol etmek ve denetlemek amacıyla görevlendirilenler

komisyonlara müdahale etmeden sınav başlangıç alanında varsa “A1” ve “A2”

sınav alanlarında ve sınav güzergâhında, iki araç veya koniler arasına geri geri park etme, 25 metre geri geri gitme ve eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareket ettirme durumlarının yapıldığı sınav alanında bulunarak;

 1. Sınav başlangıç saatinin 30 dakika öncesinden sınav alanında bulunarak (Ek-4) forma işlemek üzere, sınavda kullanılacak direksiyon eğitim araçlarının, “H (otomobil)” ve “H (motosiklet)” sınıfları hariç, özel amaçlı (Otomatik veya yarı otomatik vitesliler dâhil) olup olmadığı, çift fren, çift debriyaj (“A1”, “A2”, “F”, “H (motosiklet)” sınıfları hariç) ve tek direksiyon sistemi ile aracın yedek pedallarına bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı alet bulunup bulunmadığını,
 2. Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip girmediklerini,
 3. Sınav için belirtilen sınav süresine uyulup uyulmadığını,

ç) (Mülga: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (...)

 1. Sınavla ilgili Yönetmelik ve bu Yönergede belirtilen diğer kurallara uyulup uyulmadığını,
 2. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyelerinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,
 3. Sınav aracında bulunan direksiyon usta öğreticisinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,
 4. Sınavda görevli personelin görev yerine zamanında gelip gelmediğini

kontrol eder. Düzenlediği (Ek-4) formu sınav başlamadan önce direksiyon

eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonuna veya araçta görevli usta öğreticiye teslim eder.

(Değişik: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) (4) Sınav başlangıç yeri ile sınav güzergâhında geri geri park etme, geri gitme ve eğimli yolda aracı hareket ettirme alanı ile A1, A2 ve H (motosiklet) sertifika sınıfı araçların sınavlarının yapıldığı alan ve gerek görülen diğer alanlarda görevli sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından; Yönetmelik eki (Ek-3) ve (Ek-4)’de yer alan davranışları kursiyer yaptığı hâlde sınavı sonlandırmayan komisyonları tespit ederek sınavlarda bir daha görev almamasını teklif ettiklerinin ad ve soyadlarının da yer aldığı “Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Denetim Formu” (Ek-3)’ü düzenleyerek ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere il millî eğitim müdürlüğüne verir.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) Güvenlik personelinin görevleri

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) MADDE 7/A- (1) İl/ilçe emniyet müdürlüğü/jandarma komutanlığından direksiyon eğitimi dersi sınavı için görevlendirilen güvenlik personeli;

 1. Görev yerinde resmi kıyafetle görev yapar.
 2. Direksiyon eğitimi dersi sınav başlama saatinden önce sınav yürütme komisyonuna giderek kimlik ve iletişim bilgilerini verir.
 3. Direksiyon eğitimi dersi sınav güzergâhında dolaşarak sınav sonuna kadar gerekli güvenlik önlemlerini alıp sınavın güvenliğini ve huzurunu sağlar.

ç) Sınavın güvenliğini ve huzurunu bozacak durumların oluşması halinde gerekli müdahaleyi yapar.

 1. Sınav bitiminde sınav yürütme komisyonuna giderek sınav ücretinin kendisine ödenebilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri verir.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 8- (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav başlangıç saatinden 1 saat önce sınav yürütme komisyonu tarafından belirlenen yerde yapılacak toplantıya katılarak sınav evrakını teslim alır.

 1. Sınavdan 30 dakika önce sınav alanında hazır bulunarak:
 1. Sınav aracının, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler tarafından incelenip uygun görülmesi ve kurs tarafından görevlendirilen usta öğreticinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine göre kimlik tespiti yapılarak (Ek- 4) forma işlenir. Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin zamanında (Ek-4) formu düzenlememesi hâlinde bu form kursiyerlerin mağduriyetine sebebiyet vermemek için sınav yürütme komisyonu tarafından düzenlenir. (Ek-4) form düzenlenmeden o sınav aracı ile sınava başlanmaz.
 2. Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, kimlik bilgileri ile sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip girmediklerini kontrol eder.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) c) Sınava girecek kursiyerin kimliğini tespit etmek üzere; sınav giriş belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaport/daha önceden alınmış sürücü belgesini karşılaştırıp kontrol ederek sınavı başlatır. Ancak asker olan kişilerin nüfus cüzdanları birlikleri tarafından alınmış ise bunların askeri kimlik belgeleriyle sınava alınmalarını sağlar.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) ç) “B”, “C”, “D”, “E” ve “H (Otomobil)” sınıfı sertifika sınavlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı, ilk yedi kursiyerin sınavını yaptıktan sonra üye ile araçtaki yerlerini değiştirir. İlk yedi kursiyerin sınavının komisyon üyesi, son yedi kursiyerin sınavında komisyon başkanı olarak aracın ön koltuğunda oturarak görev yapar. “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi de ilk yedi kursiyerden sonra değiştirilir.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) d) Direksiyon eğitimi dersi sınavında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi geri geri park etme alanında araçtan inerek bu alanda yapılması gereken davranışların Yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygunluğunu değerlendirir.

 1. Sınavı, kursiyerlerin alacağı sertifika sınıfına uygun araçlarla yapar.
 2. Smavırn yaptığı kursiyerleri Yönetmelik eki “Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Değerlendirme Formu”(EK-3) veya (EK-4)’e göre değerlendirir.
 3. Bütün kursiyerlerin sınavları tamamlandıktan sonra Özel MTSK Modülü üzerinden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine sınav sonuçlarını yazarak imzalar ve sınav yürütme komisyonuna teslim eder.
 4. “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavlarının akan trafikteki bölümünde sınav güzergâhında sınav araçlarını kurs tarafından temin edilen araçla takip ederek kursiyeri Yönetmelik eki “Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Değerlendirme Formu” (Ek-3)’e göre değerlendirir.

Sınava alınmayacaklar

MADDE 9- (1) Sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren kursiyerler hakkında işlem yapılabilmesi için direksiyon eğitimi dersi sınavı yürütme komisyonu tarafından olay tutanakla tespit edilir. Bu durum il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş günü içerisinde Özel MTSK modülüne girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibari ile dört ay sınav hakkı kullandırılmaz.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (2) Direksiyon eğitimi dersi sınavında direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonuna müdahale ederek komisyonun çalışmasını engelleyici davranışlarda bulunan direksiyon usta öğreticileri direksiyon eğitimi dersi sınavlarında bir yıl süreyle görev alamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Ücretleri

Kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri

MADDE 10- (1) (Değişik ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472)

Sınavda görev alanların ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden Bakanlıkça her yıl ertesi yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Sınava girecek kursiyerler veya kurs yöneticileri sınav tarihinden 6 iş günü önce sınav ücretlerini millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir bankada açılan hesaba yatırır. Liste ve makbuz kurs tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne verilir. Bu ücret dışında kursiyerlerden direksiyon eğitimi sınavı için herhangi bir ad altında ücret alınmaz.

Sınavda görev alanlara ücret ödenmesi

MADDE 11- (1) Sınavda görev alanlar sınav günü; gelir vergilerinin hesaplanması ve sınav ücretinin ödenebilmesi için IBAN numarası ile o ay için uygulanan vergi dilimi oranını sınav yürütme komisyonuna verirler.

(2) Sınavın yapıldığı direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunca görevlendirilecek mutemet tarafından Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer

alan sınav ücreti hesaplama ekranında belirtilen miktarlardaki brüt sınav ücretleri üzerinden vergi kesintilerini hesaplayarak ilgili vergi dairesine yatırır. İl sınav sorumlusu ve (Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) il sınav sorumlusu yardımcıları ile il sınav sorumlusu için görevlendirilen şoförün ücreti il sınav sorumlusunun belirlediği ilçeden, Bakanlık temsilcisinin ücreti ise Bakanlıkça belirlenen ilçe tarafından ödenir. Görevlilere ödenecek ücret Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranından hesaplanır. Sınavda görev alanlara ödenecek net sınav ücreti ise maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde yatırılır.

(3) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından banka hesabında kalan miktarın (Değişik ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) % 60’ı il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan hesap numarasına aktarılır.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (4) Bir ay içinde birden fazla sınav yapılması durumunda; sınavda görev alan il sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu başkanına ödenecek net sınav ücreti, en yüksek Devlet memuru brüt aylığının 3 katını, diğer görevlilere ödenecek net sınav ücreti ise en yüksek Devlet memuru brüt aylığının 2 katını geçemez.

 1. Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranında belirtilen net tutar dikkate alınarak bir sınavda;
 1. Direksiyon eğitimi dersi sınavı il sınav sorumlusu, Bakanlık temsilcisi (Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472), il sınav sorumlusu yardımcısı ve sınav yürütme komisyonu başkanına en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 60’ından,
 2. Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her biri ile sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere(Ek ibare: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) ve il temsilcisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 45 inden,
 3. Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi ile bina sorumlusuna (Ek ibare: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) ve şeflere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 30 undan,

ç) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme sınavlarında görev alan (Mülga ibare: Makam Oluru 14/8/2014-3364465) mutemet, memur, şoför, bina görevlisi ve güvenlik görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 25’inden,

daha fazla ücret ödenmez.

 1. İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından, sınav görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderir.

(Değişik: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) (7) İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri hesaplarında biriken miktar öncelikle sınav giderleri ile Bakanlıkça

veya Bakanlığın uygun görüşü alınarak valilikçe düzenlenecek hizmet içi eğitim giderleri ve ilin eğitim-öğretim ile ilgili diğer ihtiyaçlarında kullanılır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde biriken miktar her ay il millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 12-(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10/06/2013 tarihli ve 16915068/10.04/1306898 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi ve bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

(Ek: Makam Oluru 20/3/2015-3101472) GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Yönergenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile ikinci fıkrasının (i) bendi gereği bir daha görev verilmeyen personelden bir yıllık süreyi dolduranlara tekrar direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilebilir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge Onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

KURSİYER SAYISINA GÖRE SINAVLARDA GÖREV ALACAKLAR

 1. Sınavlarda sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere 100 kursiyere kadar bir, 100 kursiyerden sonraki her 100 kursiyere kadar da bir maarif müfettişi/maarif müfettiş yardımcısı, (Yeterli sayıda maarif müfettişi/maarif müfettiş yardımcısı bulunmaması durumunda millî eğitim müdür yardımcısı/il millî eğitim şube müdürü)
 2. Her 14 kursiyer için direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonuna bir başkan ve bir üye,
 3. Her 250 kursiyer için direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonuna bir yedek üye daha,
 4. Her sınav için (özel motorlu taşıt sürücü kurslarının iş ve işlemlerini yürüten şef/memura öncelik tanınır.) bir şef, bir memur, bir mutemet, bir şoför, her 500 kursiyer için bir memur ve her 350 kursiyer için bir şoför daha,
 5. Sınav güzergâhının başlangıcında resmî okul binası bulunması durumunda bir bina sorumlusu, bir hizmetli,
 6. Her sınavda en fazla iki güvenlik görevlisi,
 7. İl Sınav Sorumlusu ilçelerde görev alması hâlinde bir şoför ve Bakanlık temsilcisi ilçelerde görev alması hâlinde bir şoför daha

görevlendirilir.

24062317_20150324181306_000014.jpg24062317_20150324181306_000015.jpg24062317_20150324181306_000016.jpg24062317_20150324181306_000017.jpg

 
www.kamuhabermerkezi.com

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.