• BIST 93.043
 • Altın 193,340
 • Dolar 4,7189
 • Euro 5,4759
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 14 °C

Müdür Yardımcıları, Nöbet Ücreti Konusunda Mahkemelere Gitmelidir

Müdür Yardımcıları, Nöbet Ücreti Konusunda Mahkemelere Gitmelidir
MEB’in bu konuya ilişkin atacağı adımları ya da çalışmaları beklerseniz, uzun bir süre beklemek zorunda kalabilirsiniz

Müdür Yardımcıları, Nöbet Ücreti Konusunda Mahkemelere Gitmelidir

Hepinizin bildiği üzere Kütahya Valiliğine gönderilen MEB İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü yazısı ile ilkokul-ortaokul müdür yardımcılarında görevli müdür yardımcılarına, mevzuatlarında nöbet görevi olmadığı gerekçesi gösterilerek nöbet ücretinden yararlandırılamayacakları ifade edilmişti. Bunun üzerine ilgili müdür yardımcılarına nöbet ücreti ödenmeyeceği, bu yazıya dayanılarak idareler tarafından ilan etmişti. Gönderilen yazının bir görüş yazısı olması nedeni ile bu görüş yazısı, idari yargı denetimine açık değildir. İşte bu nedenle ilgililerin, ilk etapta aşağıdaki dilekçe ile kurumlarına başvuruda bulunmaları, kurumlarından aldıkları ret cevabına bağlı olarak, bu cevabın kendilerine tebliğ edildiği tarihten başlamak suretiyle 60 gün içinde, bu idari red işlemini, idari mahkemelere taşımaları gerekmektedir. Bunun için de idareye sunacağınız dilekçenin altında yer verilen ve ilgili idare mahkemesine sunmanız için hazırlanan bir dava dilekçesini dikkatlerinize sunuyorum. Unutmayınız ki, MEB’i hakkaniyet-eşitlik-hukuk ölçüleri ile bağdaşmayan bu bakışından ancak mezkur konuyu mahkemelere taşıyarak vazgeçmeye zorlayabiliriz... MEB’in bu konuya ilişkin atacağı adımları ya da çalışmaları beklersek, uzun bir süre beklemek zorunda kalabiliriz. MEB, bu konuya dair ilerleyen günlerde lehimizde bir mevzuat düzenlemesi yapsa bile geriye dönük hak kayıplarımızı alamayabiliriz.

İDAREYE VERİLECEK DİLEKÇE:

 ..........................................................................MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuzda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 2015 yılı yaz döneminde yapılan son toplu sözleşmenin eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunu ilgilendiren: ‘’ MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.’’ hükmü uyarınca 2016 yılı Ocak ayından itibaren şahsıma haftalık olarak, nöbet görevini fiilen yapmam karşılığında, 2 saat ek ders ücreti ödemesi, ek ders ücret onayları ile de ilişkilendirilerek gerçekleştirilmiştir. Ancak, okulumuza İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile gönderilen konuya dair yazıda, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Kütahya Valiliğine yolladığı cevabi görüş yazısında müdür yardımcılarının ilgili mevzuatlarında nöbet görevi olmadığı için bu görev karşılığında 2 saat ek ders ücreti ödemesi yapılamayacağından dem vurulduğu, bu bakımdan şubat ayı ek ders puantajının bu yeni durumun dikkate alınarak hazırlanması gerektiği istenmiştir. Fakat, ilgili mevzuatın (OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ) 41.maddesinde müdür yardımcılarının görev tanımı şöyle ifade edilmektedir:

Müdür yardımcısı

MADDE 41 – (1) Müdürün ve müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Müdür yardımcısının, müdürün olmadığı zamanlarda kendisine vekalet edeceği, doğal olarak onun üzerinde bulunan tüm görevlerden ve müdür tarafından kendisine verilen görevlerden sorumlu olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda, 2015-2016 ders yılı başında yapılan yöneticiler arasındaki görev paylaşımında, okul müdürünün şahsıma yüklediği görevler arasında nöbet görevinin de bulunduğu ek’te sunmuş olduğum, ilgili mevzuatın (OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ) mezkur hükmüne dayandırılarak hazırlanmış olunan ve bu kapsamda değerlendirilmesi gereken ‘’görevlerim’’ konulu yazıda da ayrıca ifade edilmiştir.

Tüm bu anlattıklarım bağlamında, ilgili mevzuatın yukarıdaki bahse konu hükmü gereği tarafıma nöbet görevi verilmiş olup bu görevi fiiilen yapmış olmam karşılığında da, mezkur toplu sözleşme hükmü gereği tarafımın haftalık olarak 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim. ..../..../2016

İmza

Adı Soyadı

İDARE MAHKEMESİNE VERİLECEK DİLEKÇE:

....................... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ

KANALI İLE

.......................................... NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA (GÖREV MAHALLİNDE İDARE MAHKEMESİ YOKSA)

 

DAVACI .......................................: İsim-Soyisim

.......................................... Müdürlüğü

................/.........................

TC KİMLİK NO……………………….…: ........................................

DAVALI............................: .................... Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- ...........

TEBELLÜĞ TARİHİ.……………........: ...../....../...........

DAVA KONUSU………………….…….: Tarafımın, ...../....../........... tarihli başvuru dilekçesi ile MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükmüne dayanılarak verilen ve fiilen yapmış olduğum nöbet görevine ilişkin 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 22. madde hükmü uyarınca haftalık en fazla 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmam hususundaki talebimin reddine ilişkin, ...../....../........... günlü ve ............ sayılı ................. Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün idari işleminin iptal edilerek tarafıma ödenmeyen nöbet görevi ücretinin yasal faiziyle ödenmesidir.

 

İPTAL NEDENLERİ........................: Davalı İdare’nin Tarafım hakkında yapmış olduğu işle.

 

HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNDAN İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. Şöyle ki:

AÇIKLAMALAR..............................: ......... İli, .............İlçesi ................... Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak, ...../....../........... tarihinden itibaren fiilen görev yapmaktayım. Söz konusu tarihten şu ana dek, müdür yardımcısı olarak görevli bulunduğum süre zarfında, fiilen yapmış olduğum uhdemdeki nöbet görevine ilişkin tarafıma ek ders ücreti olarak ya da başka şekilde herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.

Fiilen yapılan nöbet görevine ilişkin herhangi bir ücret ödenmemesi durumu, 2015 yılı 3 Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kadar süregelmiştir. Yapılan bu görüşmelerde, uhdesinde nöbet görevi bulunan ve bu görevi fiilen yapan müdür yardımcılarına ve öğretmenlere, 2016 yılı Ocak ayından başlamak suretiyle bu görevleri karşılığında ek ders ücreti olarak ödeme yapılması hakkında bir karar alınmıştır. 2015 yılı yaz döneminde yapılan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin, Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu çalışanlarını ilgilendiren bu kararını, hem Ek’te hem de aşağıda önemle dikkatlerinize sunmak istiyorum:

’’ MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.’’ (EK-1).

Yukarıdaki bu karar hükmü ile 2016 yılı Ocak ayından başlamak suretiyle nöbet görevini fiilen yerine getirecek olan müdür yardımcılarına ve öğretmenlere, haftalık en fazla 2 saat ek ders ücreti ödemesi gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Fakat, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Kütahya Valiliğine göndermiş olduğu ve Ek’te de dikkatlerinize önemle sunulan, 23/02/2016 tarihli ve 28892082-869-E.2082218 sayılı yazıya (EK-2) istinaden ilkokul ve ortaokul müdür yardımcılarının, kapsamında oldukları ilgili mevzuatlarında nöbet görevi gibi bir görevleri bulunmadığı gerekçe gösterilerek, bu göreve ilişkin haftalık en fazla 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılamayacakları kanaatine varılmıştır. Bu yazıya istinaden ise davalı ................ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir duyuru ile ilkokul ve ortaokulda görevli müdür yardımcılarına, mezkur gerekçe ile birlikte 2015 yılı 3.Dönem Toplu Sözleşmenin 22. madde hükmünde yer alan şartların bütününün sağlanmadığı belirtilerek nöbet görevine ilişkin bir ücret ödemesi gerçekleştirilemeyeceği ifade edilmiştir (EK-3).

Bu duyuru yazısının şahsıma ulaşması akabinde, ...../....../........... günlü dilekçe ile MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN 41.madde hükmüne dayanılarak verilen ve fiilen yapmış olduğum nöbet görevine ilişkin, 3.Dönem Toplu Sözleşmenin 22.madde hükmü uyarınca haftalık en fazla 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmam hususunda davalı kuruma başvuruda bulundum (EK-4). Davalı kurum, bu başvuruma ...../....../...........günlü ve ................... sayılı yazısındaki ’’ İnsan Kaynakları genel Müdürlüğünün 23/02/2016 tarih ve 2082218 sayılı Kütahya Valiliğine yazmış olduğu yazılardan da anlaşılacağı üzere Okul Öncesi eğitim kurumları ve ilköğretim kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarının nöbet görevi adı altında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı belirtilmektedir.’’ ifadeler ile ret cevabı vermiştir (EK-5) . Davalı kurumun, dayanak tuttuğu bir kısım yazı ve mevzuat etrafında dönüp dolaşarak yapmış olduğu bahse konu ret işleminin, kendi içinde hukuki uyarlılığı ve tutarlılığı barındırmadığı açık ve nettir. Şöyle ki;

2015 yılı 3.Dönem TOPLU SÖZLEŞMENİN, Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu çalışanlarını ilgilendiren bölümünde, yukarıda da yer verdiğimiz ve dava ile de ilişkili olan 22. maddesi: ’’ MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.’’ hükmü uyarınca müdür yardımcılarına nöbet görevine bağlı ek ders ücreti ödemesi yapılabilmesi için iki şart koşulmuştur. Birincisi, ilgili mevzuata dayanılarak nöbet görevi verilecek olması iken; ikincisi ise ders zamanlarında bu görevin fiilen yapılacak olmasıdır. Bahse konu nöbet ücretinden yararlandırılmam için her iki şartı da sağladığım, kanıtlayıcı belgeler üzerinde ve aşağıda anlatacaklarım bağlamında sabittir ve açıktır.

Davalı idarenin müdür yardımcılarına, fiilen yapılan nöbet görevine bağlı olarak herhangi bir ücret ödemesi yapmamak için gerçekleştirdiği bu tür bir işlem, hukuki anlamda normlar hiyerarşisini sakatlamaktır. Bilindiği üzere mevzuat bağlamında yapılan işlemlerde, Yasaların Anayasa’ya, Yönetmeliklerin Yasalara ve bir kısım iş/işlemin ise Yönetmeliklere-Yönergelere-Genelgelere sıkı sıkıya bağlandığı görülür. Bu sebeple hukuki normlar bir bütünsellik içinde değerlendirilip üst normun-alt norm, alt normun ise üst norm için hiyerarşik disiplinde bir bağlayıcılığı bulunduğunun unutulmaması gerekir. Hukuki normları, bu disiplin içinde teklemeye maruz bırakmadan çalıştırmak ise idari bir yükümlülük ve sorumluluktur. Fakat dava konusu işlemde, anlaşıldığı üzere hiyerarşik disiplin bozularak öne sürülen tek dayanak, ilkokul-ortaokul kurumlarında görevli müdür yardımcılarının ilişkili olduğu MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN aşağıya çıkardığımız 41.madde hükmüdür:

’’ MADDE 41 – (1) Müdürün ve müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.’’ (EK-6).

Yukarıdaki hükmü, mevzuat anlamında tek başına yorumlayarak işlem gerçekleştirmek, hukuksal bağlamda hiyerarşik disipline uymamaktır ve bir başka deyişle kendine üst normu dayanak yapan alt normu tanımamaktır. Bu nedenle ifade etmek isterim ki;

2015-2016 ders yılı başında, okul müdürü tarafından yönetim işleri ile ilgili görev dağılımı yapılmış ve yukarıdaki mezkur yönetmelik madde hükmüne dayanılarak, uhdemdeki tüm görevler, ...../....../........... tarih ve ..... sayılı ‘Görevleriniz’ konulu bir yazı ile tarafıma tebliğ edilmiştir (EK-7). Normlar hiyerarşisi bağlamında düşünüldüğünde, yapılan bu işlemin dayanağının söz konusu yönetmelikteki madde hükmü olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ve dava konusu işlemde dayanak yapılmış olunan mezkur yönetmelik madde hükmünün, okul müdürlüğü tarafından tarafıma tebliğ edilen .... sayılı yazının da dayanak hükmü olduğu görülecektir. Bu bakımdan dava konusu idari işlemde, genel mevzuata normlar hiyerarşisi perspektifinde yaklaşılmadığı ve sığ bakış açısı ile yaklaşılarak bir yorumlama getirildiği anlaşılıyor.

Yukarıda anılan yönetmeliğin 41. madde hükmündeki ‘… Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.’ ifadelerinin açık uçlu olduğu ve idareye yetkilendirme izni verdiği ortadadır. Bu zamana değin okul müdürleri, bu yetkiye dayanarak, tıpkı ders yılı başında şahsıma bir yazı ile tebliğ edildiği gibi, maiyetlerinde bulunan müdür yardımcılarına görevlerini bir yazı ile tebliğ edegelmişlerdir. Şahsıma da, yukarıda da belirtmiş olduğum gibi müdür tarafından 2015-2016 ders yılı başında, anılan yönetmelik hükmüne dayanılarak, bir kısım görevler verilmiştir. Müdür tarafından verilen bu görevler arasında ise tarafıma tebliğ edilmiş olunan .... sayılı ‘Görevleriniz’ konulu yazının ‘yönetim’ başlığı altında nöbet görevi de bulunmaktadır. Ve söz konusu bu yazı ile cari ders yılı başında şahsıma tebliğ edilen görevleri ve bu görevler arasında bulunan nöbet görevini fiilen yapmaktayım. Bu bakımdan normlar hiyerarşisi bağlamında ilgili mevzuat (MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ) dayanak yapılarak bir yazı ile verilen nöbet görevini, fiili olarak da yaptığımı gösteren somut ve maddi belgelere Ek’te yer vermiş bulunuyorum. Şöyle ki;

Bunlardan ilki, öğretmenlerle birlikte müdür yardımcısı olarak şahsımın da bulunduğu ve aylık olarak gün esası ile nöbetçi görevli dağılımını gösteren çizelgelerdir (EK-8). Bir diğeri ise nöbet defterinden alınmış nüshalardır (EK-9). Bu nüshalarda ismimin, nöbetçi müdür yardımcısı olarak geçtiği görülmektedir. Açıkça görüldüğü üzere tarafıma hukuki manada nöbet görevi verilmiştir ve üzerimdeki bu nöbet görevi kapsamında fiili olarak da birtakım iş/işlemleri yürütmekteyim. Bu bağlamda, uhdemdeki nöbet görevi kapsamında fiilen yapmakta olduğum iş/işlemleri madde madde aşağıya çıkarıyorum:

a) Derslerin başlayacağı saatten 30 dakika önce okulda hazır olmak,

b) Sabah törenlerinde, nöbetçi öğretmenlerle birlikte öğrencileri sıraya alıp sırayla sınıflarına almak,

c) Okulu eğitim-öğretime hazır hale getirmek,

d) Nöbetçi öğretmenlerin ve nöbetçi öğrencilerin görevlerini takip etmek ve denetlemek,

e) Ders zamanlarında rahatsızlanan öğrenciler için sevk kağıdı düzenlemek,

f) Nöbetçi öğretmenler tarafından gelen sorunlarla ilgilenmek, gerektiğinde okul müdürüne ve ilgili kurumlara bildirmek,

g) Nöbetçi öğretmenlerden birinin okula gelmemesi durumunda, nöbetçi öğretmenlerin görev yerlerini ve zamanlarını değiştirmek,

h) Mazeretli/mazeretsiz olarak okula gelmeyen bir öğretmenin dersinin olduğu sınıflarla ilgili gerekli tedbirleri almak,

i) Nöbetçi öğretmenlerin ve nöbetçi öğrencilerin, aylık olarak gün esaslı görev zamanlarını gösteren çizelgelerini hazırlamak,

j) Nöbet defterini imzalamak...

Nöbet görevi kapsamında yapmış olduğum yukarıdaki iş/işlemler için 2015 yılı 3. Dönem TOPLU SÖZLEŞMENİN 22. madde hükmü uyarınca, haftalık en fazla 2 saat ek ders ücreti ödemesinin yapılması hakkaniyet ilkeleri gereğidir. Zira; bu görev karşılığı verilen ücret, bir hak ediş olarak değerlendirilmelidir. Eğer ki, şahsıma mevzuat dairesinde nöbet görevi veriliyor, fiili olarak da bu nöbet görevini yerine getiriyor isem, bu görev karşılığı hak edişim olan ek ders ücretinden yararlandırılmamam, hukuki manada Anayasa’nın 18.madde: ’’Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.’’ hükmü uyarınca angarya olarak görülmelidir. Anayasal angarya ise suç teşkil etmektedir. Bu bakımdan, ilgili yönetmelik dairesini ücretsel birtakım hesaplar için geniş tutmayıp, dar bir şekilde yorumlayarak anlamlandırmak, kendi içinde hukuki tutarlılığı, uyarlılığı ve mantığı olmayan bir husustur. Bu nedenle diyebiliriz ki, dava konusu işlem hukuki ve hakkaniyet ölçüleri ile çelişmektedir. Bu bağlamda, matematiksel açıdan mevzuya baktığımızda, dava konusu işlem, hukuk ve hakkaniyet ölçüleri hesaplanarak ayarlanmış ya da açılmış bir pergel gibi değildir. Hatta bu pergelin açısı, müdür yardımcısına nöbet görevi verilirken geniş tutulmuş; nöbet görevine bağlı olarak ücret verilirken de dar tutularak kısılmıştır. Verilen nöbet görevinin hukuki ve fiili olarak yapıldığının, Ek’te sunulan birtakım maddi ve somut delillerle bu kadar sübuta erdiği ve sabit olduğu anlaşılır iken, bu görev karşılığında öğretmenlere ek ders ücreti ödenip müdür yardımcısına herhangi bir ek ders ücreti ödemesi yapılmayışı, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve hukuksal ölçülerin, açılan pergelin dar açısına takıldığının en bariz göstergesidir. Ve bu durumun, bu açıdan değerlendirildiğinde, keyfi bir tutumu da içinde barındırdığı söylenebilir. Halbuki, idari tasarruf hukuksal olarak hakkaniyet ve eşitlik ölçüleri içindeki bir yükümlülükle iş/işlem gerçeleştirmelidir.

Tüm bu anlattıklarımız bağlamında, nöbet görevi, söz konusu yönetmelik (MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ) hükmündeki ‘görev’ ibaresi içinde düşünülmelidir. Bu bahse konu hükümde açıkça görüldüğü üzere görevler madde madde ya da uzun uzadıya anlatılmamıştır. Görev tanımlaması bu hükme istinaden idarenin yetkisi alanında olup okul müdürlerine bırakılmıştır. Bu bakımdan nöbet görevi, ilgili yönetmelikteki (MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ) görevler ibaresi kapsamındadır. Bu görev kapsamı dışında düşünülmesi ise hem hukuki hem fiili duruma aykırılık teşkil eder. Burada akla gelen ilk soru, nöbet görevinin görevler kapsamında olmadığı düşünülüyorsa, o zaman ‘görevler’ ibaresinin içi boş mudur? Bu soruya evet cevabı vermemiz ise mümkün değildir. Zira; böyle bir cevapta, yukarıdaki mezkur yönetmelik hükmünde geçen ‘görevler’ ibaresi havada kalmış olacaktır. Böyle bir durum ise anılan yönetmelik (MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ) hükmünde bulunan ifadeleri, ibareleri eğip bükerek,yontarak koflaşmasına ve idari bir keyfiyetin baş göstermesine yol açacaktır.

Bu bakımdan, normlar hiyerarşisi bağlamında, OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI Yönetmeliği dayanak yapılarak, mevzuat dairesinde ya da çerçevesinde verilmiş ve fiilen yapılmış olduğu anlaşılan bu görev karşılığında, 2015 yılı 3.Dönem TOPLU SÖZLEŞMENİN 22. maddesine göre haftalık en fazla 2 saat ek ders ücreti ödemesi yapılmaması, hakkaniyet ve hukuki tutarlılık ve uyarlılık ilkeleri ile bağdaşmamakta, örtüşmemekte ve uyuşmamaktadır. Bu nedenledir ki, OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI Yönetmeliğinin 41. maddesine dayandırılarak hazırlanan ...../....../........... tarih ve .... sayılı ‘Görevleriniz’ konulu yazı ile şahsıma verilmiş olan nöbet görevine ilişkin 2015 yılı 3. Dönem TOPLU SÖZLEŞMENİN 22. maddesi ve bu görevi fiilen yaptığımı belgelendirmiş ve sübuta erdirmiş olduğum maddi ve somut deliller uyarınca haftalık 2 saat ek ders ücretinin tarafıma ödenmesi hakkaniyet ve hukuki tutarlılık ve uyarlılık gereğidir.

Anayasa Mahkemesinin 28.04.2011 tarih ve 2009/39E, 2011/68K sayılı kararın da aynen “(…)Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini gerçekleştiren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, yargı denetimine açık olan devlettir.

Hukuk devletinin sağlamakla yükümlü olduğu hukuk güvenliği ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılan ve temel hak güvencelerinde korunan ortak değerdir.(…)” denilmektedir.

Hukuk devleti en kısa tanımıyla, “vatandaşlarının hukuki güvenlik içinde bulundukları, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistemi anlatır.” Hukuki güvenlik ilkesi ise, bir toplumda bireylerin bağlı oldukları hukuk kurallarını önceden bilmeleri, davranış ve tutumlarını bu kurallara göre güvenle düzene sokabilmeleri, başka bir ifadeyle ilgililerin hukuki durumun süreceğine olan inancı dolayısıyla hayal kırıklığına uğratılmaması anlamına gelir.

Anayasa'nın 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri arasında "Hukuk devleti" ilkesine de yer vermiştir. “Hukuk devletinin en önemli niteliğinden biri de "güvenilir" olmasıdır.” Hukuk devleti, Devletin bütün faaliyetlerinde hukukun egemen olduğu devlettir. Bu tür Devlette de "Hukuk güvenliği"ni sağlayan bir düzenin kurulması asıldır. Devlet, görevlerini yerine getirirken, "Hukuk devleti" niteliğini yitirmemeli, hukukun uygar ülkelerinde kabul edilen temel ilkelerini sürekli göz önünde tutmalıdır. Böyle bir düzende, "Devlete güven" ilkesi vazgeçilmez temel öğelerdendir. Devlete güven, hukuk devletinin sağlamak istediği huzurlu ve istikrarlı bir ortamın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

İnsan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, adalete ve eşitliğe dayanan bir hukuk düzeni kurarak bu düzeni sürdürmekle kendini yükümlü sayan, tüm çalışmalarında hukuk kurallarına ve Anayasa'ya uyan, işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olup toplum yaşamında, bireylerin haksızlığa uğratılmamasını ve mutluluğunu amaç edinen bir devleti biçimleyen hukuk devleti tanımını da devlete güven ilkesini de doğal olarak içerir. Devletin, yaptığı düzenlemelerle haksız bir edinim sağlaması ve kişilerin haksızlığa uğratılması kabul edilemez.

Anlaşılacağı üzere idareler tesis ettikleri işlemlerde istikrarlı ve hukuki güvenlik ilkesine de uygun hareket etmek zorundadır.

Yukarıda sıraladığım açıklama ve nedenlerle; davamın kabulü ile tarafımın; ...../....../........... tarihli başvuru dilekçesi ile MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükmüne dayanılarak verilen ve fiilen yapmış olduğum nöbet görevine ilişkin mezkur Toplu Sözleşmenin 22. madde hükmü uyarınca haftalık en fazla 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmam hususundaki talebimin reddine ilişkin, ...../....../........... günlü ve ....... sayılı ............. Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün idari işleminin iptal edilerek tarafıma ödenmeyen nöbet görevi ücretinin yasal faiziyle ödenmesi talebimin kabulü hakkın, adaletin, eşitliğin ve hukuksal bağlamda normlar hiyerarşisi disiplininin bir icabı olarak değerlendirilmelidir.

Yukarıda arz ile izahına çalıştığım sebeplerle işbu davanın açılma zarureti hâsıl olmuştur. Bütün bu anlatılanlardan bahisle davamın kabul edilerek dava konusu işlemin iptali gerekmektedir. Takdir hakkı şüphesiz ki Sayın Mahkemeniz’e aittir.

HUKUKİ SEBEPLER :.........................: T.C. Anayasası, 2577 Sayılı İYUK, 2015 Yılı Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik 3. Dönem Toplu Sözleşmesi 22. madde hükmü, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 41.madde hükmü , ...../....../........... tarih ve .... sayılı ‘Görevleriniz’ konulu ................ Ortaokulu Müdürlüğünün yazısı, ilgili tüm maddi-somut belgeler ve yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :..........................: Anayasa Mahkemesinin 28.04.2011 tarih ve 2009/39E, 2011/68K sayılı kararı, her türlü yasal delil vs...

NETİCE VE TALEP.......................: Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğim ve dosyadan da re’sen bulunacak nedenlerle;

1-Davamın kabulü ile tarafımın; ...../....../........... tarihli başvuru dilekçesi ile MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükmüne dayanılarak verilen ve fiilen yapmış olduğum nöbet görevine ilişkin 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 22. madde hükmü uyarınca haftalık en fazla 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmam hususundaki talebimin reddine ilişkin, ...../....../........... günlü ve ............. sayılı ................... Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün idari işleminin iptal edilerek tarafıma ödenmeyen nöbet görevi ücretinin yasal faiziyle ödenmesine,

2-Yargılama masraf ücretinin de davalı idare üzerine tahmiline,

Karar verilmesini, Saygılarımla, arz ve talep ederim. ...../....../...........

 

 

 

Davacı

İsim-Soyisim

Eki: 1) 2015 Yılı 3. Dönem Toplu Sözleşmesi İlgili Madde Hükmü.

2) MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 28892082-869-E.2082218 Sayılı Yazısı.

3) ............. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Duyurusu.

4) ...../....../........... Günlü Dilekçem.

5) İdarenin ...../....../........... Günlü ve ....... Sayılı Red Cevabı Yazısı.

6) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İlgili Madde Hükmü.

7) ...../....../........... Tarih ve ..... Sayılı ‘Görevleriniz’ Konulu Yazı.

8) Aylık Olarak Gün Esası ile Nöbetçi Görevli Dağılımını Gösteren Çizelgeler.

9) Nöbet Defterinden Alınmış Nüshalar.

Saygılarımla...

Yahya ASLAN

 

 

 

 

Kaynak: kamugazetesi.com
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.