• BIST 2.011,16
 • Altın 786.62963
 • Dolar 13.4709
 • Euro 15.254
 • İstanbul 1 °C
 • Ankara -2 °C

Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme Süreci SORU-CEVAP

Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme Süreci SORU-CEVAP

Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme Süreci hakkında merak edilen sorular ve cevapları.

Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme süreci 10.06.2014 tarihli ve 29016 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Yönetmeliğe ekli Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden valiliklerce, eğitim kurumu müdürleri değerlendirmeye tabi tutulmuş ve bunlardan 75 ve üzeri puan alan yöneticilerden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların istekleri de dikkate alınarak öncelikle müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim kurumunda uzatılması ve sonrasında ise müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim kurumları dışında uzatılması işlemleri 12 Eylül 2014 tarihi itibarıyla sonuçlandırılmıştır. Eğitim kurumu müdür görevlendirmelerinin son aşaması olan ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru süreci ise 15 Eylül 2014 tarihi itibarıyla başlamıştır. İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin sendikamıza gerek elektronik ortamda gerekse sözlü olarak yapılan başvurulardan derlenen sorulara yönelik Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Mevzuat Birimimizce maddeler halinde değerlendirme yapılmıştır. SORU 1- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirmeye kimler başvuruda bulunabilir? CEVAP-İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuruya müdürlük görev süreleri uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olanlardan duyurunun son günü itibarıyla Yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar, ilk defa veya yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. SORU 2- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecinde üç katı aday nasıl belirlenecek? CEVAP-Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar, yönetmelik gereği sözlü sınava alınacaktır. SORU 3- Görev süresinin uzatılması sürecinde 75’in altında puan alanlardan 2011 yılı müdürlük seçme sınavından başarılı olanlar bu puanlarını kullanabilecekler mi? CEVAP-Görev süresinin uzatılması için Ek-1 üzerinden yapılan değerlendirmede 75’in altında puan alanlardan 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olup sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, ilk defa ve yeniden müdürlüğe görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilir. SORU 4- Ek-1 üzerinden yapılan değerlendirmede 75’in altında puan alarak görev süresi uzatılmayanlardan 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olan ancak sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmemiş olanlar başvuru yapabilecek ise onlar da sözlü sınava alınacak mı? CEVAP- Ek-1 üzerinden yapılan değerlendirmede 75’in altında puan alanlardan 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olup sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, müdürlüğe görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Ancak bu kapsamda başvuruda bulunanlar da, Yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın değerlendirme ile gelen adaylarla birlikte yönetmelik gereği sözlü sınava alınacaktır. SORU 5- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecinde görevlendirmeye esas puan nasıl belirlenecektir? CEVAP-Yönetmeliğe göre İlk defa ve yeniden görevlendirileceklere ilişkin değerlendirme sonrasında sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanların başarı sıralaması Yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenecektir. SORU 6- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme başvurusunda bulunan 2011 yılı müdürlük seçme sınavından başarılı olanlar Yönetmeliğe ekli Ek-2 Form üzerinden de değerlendirilecekler mi? CEVAP-2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavı sonucuna göre başvuruda bulunanlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları, Yönetmeliğe ekli Ek-2 Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alacakları puan da dikkate alınarak belirleneceğinden her ne kadar bu durumda olanlar doğrudan sözlü sınava alınacak olsalar da Yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan Form yine bu durumda olanlar için de doldurulacaktır. SORU 7- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecinde sözlü sınavından 70 ve üzeri puan alanlar kaç eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir? CEVAP-Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında görev almak üzere başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verileceğinden, tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenlerin, başvurularında bu durumu ayrıca belirtmeleri gerekmektedir. SORU 8- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecinde yönetici adayları istediği eğitim kurumlarını tercih edebilecekler mi? CEVAP-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 5 inci maddesinin (c) bendinde; yönetici olarak görevlendirileceklerin görevlendirilecekleri eğitim kurumuna, görevlendirilecekleri tarihte alanları itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmaları gerektiği hüküm altına alındığından görevlendirme isteyen yöneticilerin bu hükmü dikkate alarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. SORU 9- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecine, ulusal veya uluslararası proje yürüten okulu ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli bir eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumların yöneticileri başvuruda bulunabilecekler mi? CEVAP-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde; “ Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındakiler hariç olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını kapsar.” hükmüne yer verildiğinden, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Atama başlıklı 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan ulusal veya uluslararası proje yürüten okulu ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli bir eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumların yöneticileri görevlerinden ayrılmaları kaydıyla, söz konusu Yönetmelik kapsamında yer almadıklarından bahisle, bir yıl beklemeksizin ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuruya başvuruda bulunabilirler. SORU 10- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecinde ilahiyat fakültesi mezunu yönetici adayları hem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenlerinin hem de imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin atanabilecekleri eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunabilecekler mi? CEVAP- Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarihli ve 106677 sayılı yazısıyla, Talim ve Terbiye Kurulu’nun, Öğretmenlik Alanları Atama ve Ders Okutma Esaslarına dair kararında; ilahiyat fakültesi mezunlarının hem imam hatip lisesi meslek dersleri alan öğretmenliğine hem de din kültürü ve ahlak bilgisi alan öğretmenliğine atanabileceklerinin belirtilmesinden hareketle ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru sürecinde ilahiyat fakültesi mezunu yönetici adayları hem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenlerinin hem de imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin atanabilecekleri eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirilebilir. SORU 11- İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme sürecinde öğrencilerinin tamamı kız olan okulların müdür ihtiyacı karşılanamadığı takdirde bu eğitim kurumlarına erkek adaylar görevlendirilebilir mi? CEVAP- Yine Bakanlığın 26.08.2014 tarihli ve 106676 sayılı yazısında yer alan açıklama çerçevesinde, ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru sürecinde de öğrencilerinin tamamı kız olan okulların müdür ihtiyacı karşılanamadığında erkek adaylar görevlendirilebilir. SORU 12- Yeni görevlendirilen müdürlerin göreve başladığı tarihten itibaren müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılıkları boş bulunan eğitim kurumlarına görevlendirme yapılacak mı? CEVAP-Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görevlendirmeleri Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzunda Aralık ayında yapılacağı hususu Bakanlığın 21.08.2014 tarihli ve 3476910 sayılı yazısı çerçevesinde müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin, yeni görevlendirilen müdürlerin göreve başladıkları tarihten itibaren en kısa sürede Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde yapılacağı şeklinde değiştirildiğinden yeni görevlendirilen müdürlerin göreve başladığı tarihten itibaren müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılıkları boş bulunan eğitim kurumlarına görevlendirmeler yapılacaktır. SORU 13- Halen eğitim kurumu müdürü olarak görev yapanlar ve görev süreleri devam eden müdürler görevlerinden ayrılmaları durumunda ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme süreci kapsamında yeniden başvuruda bulunabilecekler mi? CEVAP- Gerek dört yıllık görev süresini doldurmayan eğitim kurumu müdürleri gerekse müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim kurumunda uzatılması ve sonrasında ise müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim kurumları dışında uzatılması süreci çerçevesinde yeniden görevlendirilen eğitim kurumu müdürleri, görevlerinden ayrılarak ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilecekler kapsamında müdür olarak görevlendirmek üzere başvuruda bulunmak isteseler dahi Yönetmeliğin Yöneticilik görevinden ayrılma başlıklı 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “30 uncu maddenin birinci fıkrasına göre ayrılanlar hariç olmak üzere, yöneticilik görevlerinden istekleri ile ayrılmış olanlar, aradan bir yıl geçmeden tekrar yönetici olarak görevlendirilemez.” hükmü bu kapsamda bir yıllık süre dolmaksızın başvuruda bulunamayacaklardır. SORU 14- Halen eğitim kurumu müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlar ve görev süreleri devam eden müdürler görevlerinden ayrılmaları durumunda ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme süreci kapsamında yeniden başvuruda bulunabilecekler mi? CEVAP-Dört yıllık görev süresini doldurmayan eğitim kurumu müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları, görevlerinden ayrılarak ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilecekler kapsamında başvuruda bulunmak isteseler dahi Yönetmeliğin Yöneticilik görevinden ayrılma başlıklı 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “30 uncu maddenin birinci fıkrasına göre ayrılanlar hariç olmak üzere, yöneticilik görevlerinden istekleri ile ayrılmış olanlar, aradan bir yıl geçmeden tekrar yönetici olarak görevlendirilemez.” hükmü nedeniyle bu kapsamda bir yıllık süre dolmaksızın başvuruda bulunamayacaklardır. SORU 15- 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme süreci sonrasında müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilirler mi? CEVAP-2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, Yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilir. SORU 16- Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilenlerden görev süresi bitenlerin görev süreleri uzatılabilir mi? CEVAP-Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirilenlerden dört yıllık görev süresini tamamlayanların görev süreleri, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılabilir. SORU 17- Aynı eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının bu süreçte durumları ne olacaktır? CEVAP- Aynı eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının, aynı eğitim kurumuna aynı unvanla yeniden görevlendirilmeleri mümkün değildir. Ancak istemeleri ve bu görevlerde de aynı okulda sekiz yılı doldurmamış olmaları halinde müdür başyardımcılarının müdür yardımcısı, müdür yardımcılarının ise müdür başyardımcısı olarak aynı okulda görevlendirilebileceği gibi, başka bir eğitim kurumunda da görevlendirilebilir. SORU 18- Dönüştürülen eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenlerin bu süreçte durumları ne olacaktır? CEVAP- Dönüştürülen eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler istemeleri halinde ilk defa görevlendirme kapsamında durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Ayrıca bunlardan, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler teklif gelmesi ve istemeleri halinde durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında bu unvanlarla görevlendirilebilir. SORU 19- Öğretmen kadrolarında görev yapanlar ilk defa veya yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler mi? CEVAP- Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapmış olanlar duyurunun son günü itibarıyla Yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları da taşımaları kaydıyla, ilk defa veya yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. SORU 20- Öğretmen kadrolarında görev yapanların müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilmeleri mümkün müdür? CEVAP- Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı normu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, (Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az dört yıl ve daha fazla süre ile görev yapanlar arasından) ilçe ve ildeki istekli olanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilebilir.


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.