• BIST 117.216
 • Altın 165,687
 • Dolar 3,9176
 • Euro 4,8144
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 13 °C

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değerlendirmesi

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değerlendirmesi
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Yönetmelik 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlerin birçoğu korunmak suretiyle hazırlanmış olmakla birlikte, yeni düzenlemeler de getirmektedir.

 

Ayrıca, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinde 6528 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte öğretmenlerin adaylık eğitimleri sürecinin uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yapılan değişiklikle birlikte 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümlerinin aday öğretmenler hakkında uygulanmayacağı hususu hüküm altına alınmıştır. Söz konusu değişiklik öğretmenlerin adaylık işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemenin yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır.

 

Bugün itibariyle yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde öğretmenlerin adaylık işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen hükümler de yer almaktadır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin getirdiği yenilikler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

 

1- Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte öğretmenliğe atanacaklar için sunulan 25 tercih hakkı sayısı aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanmak isteyenler şeklinde düzenlenerek 40 tercihte bulunabilmeleri, 
 

2- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanacak öğretmenler ile spor liselerinin beden eğitimi öğretmenleri ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin atamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğretmenliklerine tercihlerde dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre; spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ise EK-5 DEĞERLENDİRME FORMU ve EK-6 UYGULAMA SINAVI FORMU sonucuna göre atama yapılması,
 

3- Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 0,5 puan almaları,
 

4-  Zorunlu hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerden zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanlarının, azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenmesi,

 

5- 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer alan hükümlere paralel olarak terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri ile engelli öğretmenlerin zorunlu hizmetten muaf tutulmaları,

 

6- Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibariyle 8 yıl görev yapmış öğretmenlerin, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre görev yerlerinin değiştirilmesi,

 

7- Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süreleri uygulamasının ilk defa uygulanıyor olmasından hareketle, aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl, 2017-2018 öğretim yılında 9 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanması,

 

8- Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süreleri uygulaması hükümleri spor liselerinin beden eğitimi ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili mevzuatı uyarınca sınavla atanmış olanların, aynı kapsamda bulunan eğitim kurumlarına atanabilmeleri,

 

9- Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süreleri uygulaması düzenlemesinde, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamalarının, aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4’üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibariyle yapılacağı,

 

10- Kadroların olduğu ilçe gruplarında bulunan eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar erteleneceği,

 

11- Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süreleri uygulamasının terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri; engelli öğretmenler; engellilik durumuna bağlı yer değişikliği yapanlardan bu durumları devam eden öğretmenler ve özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenler hakkında uygulanmaması,

 

12- Mazerete (özre) ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmelerin, genel yönetmelik hükümlerine (Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri) göre yapılması,
 

13- Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde, her iki eşin de öğretmen olması ve bu kapsamda yer değiştirmek istedikleri yerlerde alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri hâlinde her ikisinin de alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunan ile/ilçeye atanabilmeleri,
 

14- Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte yer alan eşi emekli olan öğretmenlerin eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren altı ay içinde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri yönündeki altı aylık süre bir yıla çıkartılmış ve eşi veya çocuğu ölen öğretmenlerin, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri,
 

15- Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, bir defaya mahsus olmak ve kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilmesi,

 

16- Afet bölgesi ilan edilen yerlerde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Bakanlığın uygun görmesi hâlinde yer değiştirme isteğinde bulunabilmesine imkân sağlanmış, bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü olanların, öncelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri,  

 

17- Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin her ders yılı sonunda başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından değerlendirmesi yapılacağı,

 

18-  Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3’te yer alan ve aday öğretmenler içinde uygulanan Formun esas alınması,

 

19- Değerlendirmelerin ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilmesi,

 

20- Bu değerlendirmelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül başlıklı 122’nci maddesi çerçevesinde, öğretmenlere “başarı belgesi” verilmesinde dikkate alınacağı,

 

21- Değerlendirme yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Bakanlığın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yetkili olduğu,

 

22- 28 Şubat sürecinde görevine son verilen öğretmenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılan öğretmenlerden yeniden öğretmenliğe atananlara, görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler bakımından, atandıkları eğitim kurumları için bu Yönetmelikte belirlenen hizmet puanı verilmesi,
 

23- 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa 6528 sayılı Kanunla eklenen ek 1’inci madde çerçevesinde; dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olanların, Bakanlığın öğretmen kadrolarına atanmalarını belirlenmesi,
 

24- Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin her ders yılı sonunda başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından değerlendirmesi işlemlerinin 2015-2016 öğretim yılı başında uygulanmak üzere yürürlüğe gireceği,
 

yönünde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Diğer taraftan, Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan Öğretmenlerin adaylık sürecinin uygulanması kapsamında ise;

1-  Aday öğretmenlerin, en az bir yıl fiilen görev yapmaları ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmaları şartlarıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacakları,

 

2- Aday öğretmenlerin, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşan değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilecekleri,

 

3- Birinci ve ikinci değerlendirmenin aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından bireysel olarak ayrı ayrı yapılacağı,

 

4- Üçüncü değerlendirmenin ise maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması suretiyle bir arada yapılacağı,

 

5- Performans değerlendirmesinin bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanacağı,

 

6- Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanlarının; her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirleneceği,

 

7- Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde;

birinci değerlendirme sonucunun %10’unun

ikinci değerlendirme sonucunun %30’unun,

üçüncü değerlendirme sonucunun ise %60’ının

 

dikkate alınarak, 100 üzerinden en az 50 ve üzerinde puan alanların sınava girmeye hak kazanacağı,

 

8- Performans değerlendirmesinde başarılı olamayanların öğretmenlik unvanını kaybederek memuriyetle ilişikleri kesileceği hususu ile bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanların, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanacakları,

 

9- Göreve başlama tarihine göre en az bir yıl fiilen çalışan ve performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlerin, Bakanlıkça belirlenecek merkezlerde ve tarihlerde yazılı ve sözlü sınava veya sadece yazılı sınava girecekleri ve 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izinli geçirilen sürelerin bahse konu en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmayacağı, (Özetle; sınavların ya sadece yazılı ya da yazılı ve sözlü sınav şeklinde uygulanacağı.)
 

10- Sınavın, yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde önce yazılı sınav yapılacağı, bu sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden de sözlü sınav yapılabileceği,
 

11- YAZILI SINAVIN; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı ve sınavda aşağıdaki konulardan belirlenen ağırlıkta soru sorulacağı,
 

12-  Yazılı sınavda,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu %20,

b) Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı %30,

1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

2) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

3) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

4) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

5) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat

c) Öğretmenlik uygulamaları %50.

1) Eğitim öğretimin planlanması

2) Öğrenme ortamları

3) Sınıf yönetimi

4) Öğretim yöntem ve teknikleri

5) Ölçme değerlendirme

olacak şekilde,
 

13- SÖZLÜ SINAVIN; illerde veya Bakanlık merkezinde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılacağı,

Sözlü sınavda adayların, Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,

yönleriyle her konu 25 puan olmak üzere sözlü sınav komisyonu üyelerince ayrı ayrı değerlendirileceği,

 

14- Sözlü sınav nihai başarı puanının, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirleneceği,
 

15- Yazılı ve sözlü sınavların her birinin 100 tam puan üzerinden değerlendirileceği ve yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasının aday öğretmenin başarı puanını oluşturacağı,
 

16- Başarı puanı 60 ve üzerinde olan aday öğretmenlerin başarılı sayılacağı,

 

17- Yalnızca yazılı sınav yapılması halinde sınavdan 60 ve üzerinde puan alanların başarılı sayılacağı, sınavda başarılı olan aday öğretmenlerin, valiliklerce öğretmen olarak atanacağı,.

 

18- Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenlerin; il içinde aynı hizmet bölgesinde ve aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda valiliklerce görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulacağı ve bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde başarılı olamayanlar ile sınavda başarısız olanların öğretmenlik unvanını kaybedeceği ve memuriyetle ilişiklerinin kesileceği,

 

19- Sınavda iki kez başarısız olan öğretmenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanların, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanacağı,

 

20- Aday öğretmenlerin performans değerlendirmelerinin, adaylık dönemindeki eğitimleri ile yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin iş ve işlemlerin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütüleceği,

 

yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

Taslağı Görüntülemek İçin Tıklayınız

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.