• BIST 1.384,680
 • Altın 498,85
 • Dolar 8,8420
 • Euro 10,3500
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 21 °C

Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Öğretmenlerin 2014 Yaz Tatili İl İçi ve İller Arası Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Öğretmenlerin 2014 Yaz Tatili İl İçi ve İller Arası Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız.

Öğretmenlerin 2014 Yaz Tatili İl İçi ve İller Arası Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmesi İle İlgili Valiliklere Gönderilen Yazı İçin Tıklayınız.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

I. AŞAMA
Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 11-15 Ağustos 2014
II. AŞAMA
Tercihlerin yapılması ve onay süreci 20-26 Ağustos 2014
Atamalar 29 Ağustos 2014
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 01  Eylül  2014’ten itibaren

 

ÖĞRETMENLERİN 2014 YAZ TATİLİ İL İÇİ VE İLLER ARASI  ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında  sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer  değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği  hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.  1. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındakiler hariç olmak  üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın  http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve  yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.  2. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü; hizmet süresinin  hesabında ise 30 Eylül 2014 tarihi esas alınacaktır.  3. Başvuru yapacak öğretmenlerde, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 30  Eylül 2014 tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olması şartı aranacaktır.  4. İlk atama kapsamında açıktan, kurumlar arası naklen atananlar ile öğretmenlikten  ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlar arası yeniden atama kapsamında atananlardan, sağlık  durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bulundukları ilde  en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı yer değiştirme  başvurusunda bulunabilecektir. 5. Talebi halinde, sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen  nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmenin eşinin yer  değişikliği başvurusu birlikte değerlendirilecektir.  6. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki  MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve  belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir. 7. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından  sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı  bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde  bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal  edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.  Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun  bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme  başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda  da iptal edilecektir.  8. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde  ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi  içinde onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.  9. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile  kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.  10. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı  görev sürelerinin veya izinlerinin 15 Eylül 2014 tarihine kadar sona ereceğini  belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda  bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 15 Eylül 2014 tarihine  kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.  11. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer  değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 12. Başvurular iki aşamada alınacak; birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve  il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri  alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanacaktır. 13. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan  başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da  istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru  Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz  başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.  14. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda  bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular  hakkında yasal işlem yapılacaktır.  15. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın  http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.  SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER Öğretmenler;  a) Görev yaptıkları yerde kalmaları hâlinde kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık  durumlarının tehlikeye gireceğini belirtir sağlık kurulu raporu ile tedavi olmak istediği,  b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için  “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunan sağlık  kurulu raporu ile anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin  bulunduğu  ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilir. Kendi hastalıkları nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz  ettikleri sağlık kurulu raporunda, hastalıklarının öğretmenlik yapmalarını engellemeyeceği belirtilecektir.  Özel eğitim alması gereken çocuğu olan öğretmenler, rehberlik ve araştırma  merkezlerince verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporunda ve il millî eğitim  müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği  resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.  Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:  a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay  içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu (özürlü raporlarında  süre şartı aranmaz),  b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,  c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu  ve bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair görev yaptığı  il millî eğitim müdürlüğünce verilecek belge.  Eş, anne–baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu  raporları ile yapılan başvurularda, onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin  özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol  edeceklerdir.  EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER  1- Öğretmenlerden eşleri;  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,  b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı, c) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel   emeklilik sandığına tabi, ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak   çalışanlar ile aşağıda 2 nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı  il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.  2- Eş durumu özründen yer değişikliği isteyenlerden:  a) Eşleri, yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı  Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde  bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim  Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli  personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli  işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri  belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını  belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan  sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir), b) Eşleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü  maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak  çalışanlardan;  1. Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,  2. Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak  işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,  3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az  360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,  4. İdare merkezi belirli bir il’de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren  şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak  istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi  işyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek  kuruluşundan alacakları belge, istenecektir.  Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar  1. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel  Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı  birlikte değerlendirilecektir.  2. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin  sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre  zarfında askerlikte geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında  değerlendirilecektir. 3. Eşleri emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere son başvuru tarihi  itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge ile eşlerinin ikamet  ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.  4. Öğretmenlerden;   a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,   b) Eşleri geçici görevli olanlar,   c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,  yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER 1. Öğretmenlerden;   a) Eşi vefat edenler, eşlerinin vefat tarihini izleyen 6 (altı) ay içinde,   b) Eşleri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6  (altı) ay içinde,   c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle, kanunen bakmakla yükümlü oldukları  çocukları ile anne, baba veya kardeşlerinden biri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya  gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,   ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle,  d) Görevli oldukları yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla  kazanan çocuğunun, öğrenim göreceği yerde il millî eğitim müdürlüğünden yatılı öğrenim  görme imkânı olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.  2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;  a) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olaya ilişkin görev yaptığı il valisinin teklifi, b) Eşinin vefatını gösterir belge,  c) Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi  olduğuna dair belge, ç) Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim  göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge   istenecektir.  YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLΠ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında  Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna,  http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre”  ile ulaşılabilecektir. Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin  belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek  zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta,  telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur. Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar  elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak  başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu  reddedilecektir.  Eğitim kurumu müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme  yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.  Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün ya da takip  eden gün içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu  müdürlüğünün onayını takip eden günde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün  içinde onaylanacaktır.  Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye  alınacaktır.  Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi  sağlanacaktır.  İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların  onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.  Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu  müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda  personel bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.  Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce  giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.   BAŞVURU VE TERCİHLER  Başvurular  Özür sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi  bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı  olarak alınacaktır.  Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak özür durumuna  göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.  İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla  öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi  sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet  adresinde yayımlanacaktır. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak  istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir.  Tercih aşamasında “boşalması muhtemel eğitim kurumu” olarak ilan edilen, ancak  atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden  öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.  Tercihler  1-İller arasında:  Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk)  tercihte bulunabilir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41 inci seçenek  olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip  istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41  inci seçenek işaretlenmeyecektir. Bu kapsamda 40’tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin  sadece tercihleri dikkate alınacaktır.  Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle özür durumundan yer değiştirmeleri yapılamayan  öğretmenler, istemeleri hâlinde aylıksız izin kullanabilecektir.  2- İl içinde:  İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, özürlerinin bulunduğu  yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları  ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim  kurumlarını tercih edebilecektir.  Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il  merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek  ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim  yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği  yapılmayacaktır.  Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca  özürlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil)  eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin  olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde  atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya  beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. 3- Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ve bilim  ve sanat merkezleri öğretmenlerinin tercihleri;  Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liselerinin  beden eğitimi öğretmenleri, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik  öğretmenleri bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.  Anadolu liselerine ilgili mevzuatına göre atanan ve halen görev yapan öğretmenler,  bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dahil tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Spor liselerinde halen görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ve güzel sanatlar  liselerinde halen görev yapan görsel sanatlar/resim, müzik öğretmenleri ile bu kurumlarda  daha önce görev yapmış söz konusu alan öğretmenleri, bilim ve sanat merkezleri hariç olmak  üzere spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ve diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.  Bilim ve sanat merkezlerinde halen görev yapan öğretmenler ile bu kurumlarda daha  önce görev yapmış öğretmenler, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri hariç olmak üzere bilim  ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.  Yer Değiştirmeler ve Tebligat  Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne  göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer  değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme  Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.  YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ I. AŞAMA  Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 11-15 Ağustos 2014  II. AŞAMA  Tercihlerin yapılması ve onay süreci 20-26 Ağustos 2014  Atamalar 29 Ağustos 2014  Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 01 Eylül 2014’ten itibaren   www.kamuhabermerkezi.com    İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Yorumlar 3
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.