• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 5 °C

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

İkinci dönem okullarda başlayacak olan okul sütü dağıtımı ile ilgili bilinmesi gereken bütün herşey bu yazıda. AMAÇ Bu rehber, Okul Sütü Programı kapsamında alımı yapılacak UHT 200 ml ambalajlı sütlerin taşınması, okul idarelerine teslimi, depolanması ve öğrencilere dağıtımı ile ilgili kayıt ve izlenebilirliği sağlamak, programın değerlendirmesini yapmak, ilgili bakanlıkların taşra birimlerinin eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşleriyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. DAYANAK Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkındaki 17.08.2013 Tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2013/5171 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 19.09.2013 tarih ve 28770 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliğine (Tebliğ No: 2013/58) dayanılarak hazırlanmıştır. MİKTAR, TAKVİM, ÜRETİM VE SEVKİYAT UHT içme sütü; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca temin edilir. Okul Sütü Programı, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılının 2 inci döneminde bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine ve Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin 2 inci fıkrasına uygun olarak dağıtım planına dahil olan Özel Öğretim Kurumlarına 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtımı haftada 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) uygulanır. Okul sütü sevkiyatları, İhale Teknik Şartnamesine uygun, oda sıcaklığında, ambalaj bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde illerde il okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlüklerinin organizasyonuyla yüklenici tarafından yapılır. ORGANİZASYON Program; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumunun katılımlarıyla yürütülür. İl Okul Sütü Komisyonu: İllerde Milli Eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı müdürlüğü temsilcilerinden oluşur. İl Okul Sütü Komisyonunun sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce yürütülür. Okul Kabul Komisyonu:

 1. Okullarda okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, en az bir öğretmen ve okul aile

birliği başkanı veya üyelerinin birinin katılımıyla,

 1. Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki

öğretmenden, öğretmen sayısı yetersiz olması durumunda muhtar veya azalardan birinin katılımıyla en az üç kişilik “Okul Kabul Komisyonu” oluşturulur.

 • GÖREV VE SORUMLULUK

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI:

 1. Programın koordinasyonu,
 2. Okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususların ilgili Bakanlıklarla işbirliğinde belirlenmesi,
 3. Sütün yurt içinden ürettirilmesi ve temini,
 4. Tedarik ve illere dağıtımı,
 5. Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk Gıda Mevzuatı ile İhale Teknik Şartnamesine uygunluğunun denetimini sağlamaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI:

 1. Programın uygulanacağı okulların belirlenmesi,
 2. Okul sütünün yükleniciler tarafından okullara ulaştırılmasında koordinasyonun sağlanması,
 3. Okul sütünün uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve/veya ettirilmesi,
 4. Okul sütünün öğrencilere dağıtılması ve tüketimlerinin sağlanması,
 5. Programda yer alan okulların müdürleri, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimi ile velilerin bilgilendirilmesi,
 6. Okul Sütü Programı kapsamında e-okul sisteminde yer alması gereken bilgilerin, e-okul sistemine kaydedilmek üzere hazırlanan Okul Sütü Modülüne işlenmesi, e-okul sistemine giriş yapılamadığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması,
 7. Okul Sütü Programı Muayene ve Kabul Komisyonu Raporunun İl Okul Sütü Komisyonlarınca hazırlanmasını sağlamaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI:

 1. Süt tüketimine bağlı rahatsızlıklar ile ilgili tedbirlerin alınması, izlenmesi ve sürecin yönetimi ile ilgili iletişim stratejisinin belirlenmesi,
 2. Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatının belirlenmesi,
 3. Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütmektir.

İL OKUL SÜTÜ KOMİSYONU:

 1. İllerde Programın yürütülmesini sağlamak,
 2. Programın etkili bir şekilde devam ettirilebilmesi için sütün çocuklarda büyüme ve gelişmeye olan olumlu etkisinin vurgulanacağı yerel bilimsel çevre ve medya desteğiyle kamuoyunda farkındalık yaratacak şekilde tedbirler almak,
 3. Teknik şartnameye uygun olduğu halde çeşitli nedenlerle (okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi vb.) dağıtımı yapılamayan sütlerin İl Okul Sütü Komisyonlarınca öncelikle veli izni olan diğer kurumlardaki öğrenciler olmak üzere mahallinde değerlendirilmesini sağlamak.
 4. Mal Muayene ve Kabul Komisyonu olarak görev yapmaktır.

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİ Üretim Yapılan İllerde

 1. Üretim takip edilerek her parti üründen Teknik Şartname ve Gıda Mevzuatına uygun analizi yapılmak üzere numune almak,
 2. Uygun olan partilere ait analiz sonuçlarını, dağıtımı yapılacak İl Müdürlüğüne verilmek üzere onaylı suretlerini yüklenicilere teslim etmek,
 3. Teknik Şartnamenin 4.4 maddesi hükmü dışında yapılan analizlerin mevzuata uygun olmaması durumunda 5996 sayılı Kanun gereği yasal işlem yapmak,
 4. Üretim yapılan illerde
 5. Sterilite kontrolü
 6. Süt yağı analizlerinin zorunlu olarak yapılmasını sağlamak,
 7. Resmi Kontrol Görevlisinin gerek gördüğü durumlarda sterilite ve yağ analizleri dışında diğer analizleri yaptırmak.

Dağıtımın Yapılacağı İllerde

 1. Üretim yapılan illerden analiz sonuçları gelen ürünlerin her partisinden ihtiyaten numune almak,
 2. Gerek gördüğü durumlarda Teknik Şartnamenin 2.5. Yasal mevzuat kısmında geçen analizlerden uygun olanlarını yaptırmak, uygun olmaması durumunda 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem uygulanması için üretim yapılan il müdürlüğüne bilgi vermek,
 3. Dağıtılması uygun görülen okul sütleri için İl Okul Sütü Komisyonuna bilgi vermek,
 4. Dağıtılan okul sütlerine ait analiz sonuçlarını muhafaza etmek,
 5. İl Okul Sütü Komisyonuna teknik destek vermek,
 6. İllerde, programla ilgili eğitim çalışmalarında görev almak.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

 1. İl Okul Sütü Komisyonunun sekretaryasını yürütmek,
 2. Okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerini sağlamak,
 3. İlçe millî eğitim müdürleri ve süt dağıtılacak okul müdürlerine eğitim verilmesini sağlamak,
 4. Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalarda halk sağlığı müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde çalışmak,
 5. Bu rehber ekindeki, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak İl Okul Sütü Komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu (Ek-1), takip eden ayın beşinci işgününde yükleniciye bildirmek,
 6. Yüklenicilerin itirazını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre değerlendirerek mutabakat sağlamak,
 7. İtiraz konusu kesinleşen mal muayene ve kabul komisyonu raporunu en kısa sürede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına göndermek,
 8. İllerde, programla ilgili eğitim çalışmalarını koordine etmek ve bu çalışmalarda görev almaktır.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

 1. Programın okullarda uygulanmasının takip ve kontrolünü yapmak,
 2. Aylık ilçe icmalinin ( Ek-2) il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
 3. İlçelerde, programla ilgili eğitim çalışmalarını koordine etmek ve bu çalışmalarda görev almaktır.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİ

 1. Okul Kabul Komisyonunu oluşturmak,
 2. Program kapsamında hazırlanan afişlerin, öğrencilerin görebileceği uygun yerlere asılmasını ve program süresince asılı kalmasını sağlamak,
 3. Öğretmen ve öğrencilere Program konusunda eğitim verilmesini, hazırlanan eğitim materyallerinin öğrencilere sunulmasını sağlamak,
 4. Program hakkında velilere bilgilendirme yapılmasını, dağıtım öncesinde okul sütü dağıtımı izin formunun (Ek- 3) veliler tarafından, eğitim öğretim yılının birinci döneminin son iki haftasına kadar doldurulmuş ve e- okul sistemine girilmiş olmasını sağlamak, (http://okulsutu.meb.gov.tr/)
 5. Okul sütü dağıtımı izin formunun (Ek- 3) dağıtılacak sütten yararlanmak isteyen veya istemeyen tüm öğrenciler için e-Okul sistemine girilmesini ve velileri tarafından süt içilmesine izin verilmeyen öğrencileri; il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilmesini ve bu öğrencilerin program dışında tutulmasını sağlamak,
 6. Herhangi bir öğrencide süt içimi sonrası bulantı, kusma, ishal gibi rahatsızlıkların gelişmesi durumunda öğrencinin okul idaresi tarafından en yakın sağlık kuruluşuna intikalinin sağlanması, velisinin bilgilendirilmesi ve sınıf öğretmeni tarafından Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunun (Ek- 4) gününde doldurulmasını sağlamak,
 7. Okul sütü dağıtımı izin formu (Ek- 3) ile Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunun (Ek- 4) bilgilerini gününde e-Okul sistemine kaydetmek,
 8. Okulda süt içim zamanını belirlemek, öğretmen nezaretinde içilmesini sağlamak,
 9. Programın uygulamasında karşılaşılan teslim, ulaşım, ürün niteliği vb. ile ilgili diğer sorunların İl Okul Sütü Komisyonuna iletilmesini sağlamak,
 10. Öğretmenleri; programla ilgili eğitim sunumlarının, sık sorulan soruların ve diğer konuların içinde yer alacağı Milli Eğitim Bakanlığı ve okulsutu.com web sayfasına yönlendirerek yararlanmalarını sağlamak,
 11. Teknik Şartnameye uygun olarak okul sütünün muhafazası ve depolanması için güvenli, serin, kuru ve güneş almayan yer temin edilmesini sağlamak; soğuk ve sıcaktan korunacak tedbirleri almak,
 12. Teknik şartnameye uygun olduğu halde çeşitli nedenlerle (okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi vb.) okul içinde dağıtımı yapılamayan sütleri İl Okul Sütü Komisyonuna bildirmek.
 13. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin aylık olarak düzenleyecekleri mal muayene ve kabul komisyonu raporuna esas teşkil edecek okul icmalini (Ek -5) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine her ayın ilk iş günü göndermektir.

OKUL KABUL KOMİSYONLARI

 1. İl Okul Sütü Komisyonları kontrolünde gelen okul sütlerini irsaliye ve/veya tutanaklarla (Ek- 6 ) teknik şartnameye göre teslim almak,
 2. Okul sütlerinin Teknik Şartnamenin
 • 3.2. Birim ambalajlar, kapatılmış olacaktır.
 • 3.3. Birim ambalajlar, delinmiş ve/veya yırtılmış olmayacaktır.
 • 3.4. Birim ambalajlar, bombaj yapmış olmayacaktır.
 • 3.5. Birim ambalajlarda akma ve/veya sızma görülmeyecektir.

Maddelerine göre fiziksel kontrollerini yapmak,

 1. Yüklenicilerin teslim etmek üzere getirdikleri okul sütlerini istiflemelerine refakat etmek,
 2. Okul sütleri gerektiğinde ulaşım, hava koşulları ve diğer sebepler dikkate alınarak 6 günden fazla miktarlarda da teslim alınabilecektir.
 3. Teslim alınan okul sütlerinin her bir partisinin farklı kolilerinden toplam 5 adet açılmamış okul sütü kutusunu numune alarak tüketimi takip eden 72 saat süresince saklamak, bu süre sonunda analiz gerektirmeyen durumlarda, numuneleri program kapsamında dağıtmak, (Okul Müdürlüklerince alınan numuneler okul icmallerine dahil edilecektir.)
 4. Okul sütlerinin öğrencilere dağıtımından önce 2. Maddedeki kontrolleri yapmak,
 5. Okul Sütlerinden _ kaynaklandığı düşünülen şikayetleri; en hızlı şekilde İl Okul Sütü Komisyonuna (İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla) bildirmek,
 6. Numunelerin analizi gereken durumlarda; İl Okul Sütü Komisyonu talimatıyla İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü aracılığıyla numunelerin analize gönderilmesini sağlamak, (Okul İdareleri analiz için numune göndermeyecektir.)
 7. Analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin dağıtımını durdurarak, diğer üretim partilerinin dağıtımına devam etmek,
 8. Analiz sonuçları uygun olmayan okul sütlerinin dağıtımını durdurarak İl Okul Sütü Komisyonunun talimatına göre işlem yapmaktır.

ÖĞRETMENLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

 1. Öğrencileri süt hakkında bilgilendirmek,
 2. Süt hassasiyeti tespit edilen öğrencileri okul idaresine bildirmek ve dağıtım programının dışında tutmak,
 3. Dağıtım öncesi okul sütlerinin kullanım tarihini kontrol etmek,
 4. Ambalajlarla ilgili teknik şartnamede yer alan fiziksel kontrolü yapmak, bombaj, delik, yırtık ve ezik gibi ambalaj bütünlüğünün zarar gördüğü durumlarda bu sütleri dağıtmayarak okul idaresine teslim etmek,
 5. Veliler tarafından doldurulan Okul sütü dağıtımı izin formunu (Ek- 3) e-Okul sistemine kaydetmek,
 6. Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunu (Ek- 4) gününde doldurarak e-Okul sistemine kaydetmek,
 7. Öğrencilerin dağıtılan sütleri sınıfta ve süt içim zamanı içinde tamamını içmelerini sağlamak, açılmış ve süt içim zamanında bitirilmemiş sütleri içirmemek,
 8. Program boyunca öğrenci ve velileri bilgilendirmek, eğitim materyallerinden faydalanmalarını sağlamak.
 • EĞİTİM VE TANITIM

Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve programda görev alan kişilerin eğitimleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla gerekli tedbirler alınır. İllerde Programın tanıtımı ve eğitimler İl Okul Sütü Komisyonunun sorumluluğundadır. Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

 • FİNANSMAN VE ÖDEMELER

İl milli eğitim müdürlükleri; Bu rehber ekindeki, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak İl Okul Sütü Komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu (Ek-1), takip eden ayın beşinci işgününde yükleniciye bildirir. Yüklenicilerin itirazı halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre değerlendirerek mutabakat sağlanır. İl milli eğitim müdürlükleri itiraz konusu kesinleşen mal muayene ve kabul komisyonu raporunu en kısa sürede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderir. Ödemeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılır.

 • DENETİM VE CEZAİ HÜKÜMLER

Programla ilgili ödemeler ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, Programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alır. Haksız ödemelerin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen ve gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.   BAKANLAR KURULU KARARI Yayımlandığı Resmi Gazete: 17.08.2013 - 28738 Karar Sayısı 2013/5171 Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Kararın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek Okul Sütü Programı (Program) kapsamında bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla, 2013-2014 eğitim öğretim yılından başlamak üzere 2 eğitim öğretim yılı süresince UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.

 • Özel öğretim kurumlan (bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul) Programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda Programın kapsamı dışında tutulur.

Miktar, takvim, üretim ve sevkiyat MADDE 2 - (1) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullarda her öğrenciye, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde haftada 3 gün, 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü dağıtılır.

 • Program doğrultusunda dağıtılacak sütün temini ve dağıtım takvimi, her eğitim ve öğretim yılı için 7 nci madde kapsamında çıkarılacak tebliğle belirlenir.
 • Program süresince yapılacak okul sütü sevkiyatları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Okul sütü sevkiyatları, il içinde, il milli eğitim müdürlüklerinin organizasyonu ve kontrolünde yüklenici tarafından yapılır.
 • UHT içme sütü; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde temin edilir.

Görev, sorumluluk ve organizasyon MADDE 3 - (1) Bu Karar kapsamında;

 1. Programın koordinasyonu ile okul sütünün tedariki ve illere dağıtımından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
 2. Okul Sütü Komisyonu tarafından kabul edilen sütün muhafaza edilmesi ve/veya ettirilmesi ve uygun şartlarda tüketiminin sağlanmasından Milli Eğitim Bakanlığı,
 3. Program uygulama döneminde öğrencilerin süt tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklere ve uzun dönemde gelişmelerine ilişkin çalışmaların yapılması, incelenmesi ve sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılmasından Sağlık Bakanlığı,

sorumludur.

 • Aile hekimleri, öğretmenler ve/veya veliler tarafından süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler okul yönetimleri tarafından Program dışında tutulur.
 • Program süresince okul sütünün teslim alınması, depoda muhafazası ve tüketimi ile içerik ve formatı Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte belirlenecek öğrenci bilgilerinin e-okul sistemine kaydedilmesi, verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır.
 • Dağıtılacak UHT içme sütü, yurt içinde üretilen çiğ sütten Türk gıda mevzuatına uygun olarak elde edilir ve ambalajının şekli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.
 • İllerde; milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı müdürlüğü temsilcilerinden oluşan ve Programın yürütülmesinden sorumlu İl Okul Sütü Komisyonu kurulur. İl Okul Sütü Komisyonu, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapar ve sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce yürütülür.

 

 • Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk gıda mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince yapılır.
 • Teknik şartnameye uygun olduğu halde çeşitli nedenlerle (okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi ve benzeri) dağıtımı yapılamayan sütler İl Okul Sütü Komisyonlarınca, öncelik veli izni olan diğer kurumlardaki öğrenciler olmak üzere mahallinde değerlendirilir.

Eğitim ve tanıtım MADDE 4 - (1) Programın tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve Programda yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının katılımıyla Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

 • Program için gerekli eğitim ve tanıtım etkinlikleri ile materyallerinin temini, dağıtımı, yayım ve iletişim faaliyetleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

Finansman ve ödemeler MADDE 5 - (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanır.

 • Okul Sütü Komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilen sütlere ilişkin olarak, 7 nci madde kapsamında çıkarılacak tebliğde belirtilecek süreler içinde Valiliklerce düzenlenecek onaylı muayene ve kabul tutanağı yazıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilir. Ödemeler, söz konusu tebliğde belirtilecek esaslar çerçevesinde, muayene ve kabul tutanaklarına istinaden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanacak icmallere göre yapılır.

Denetim ve cezai hükümler MADDE 6 - (1) Programla ilgili ödemeler ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, Programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alır. (2) Haksız ödemelerin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar MADDE 7 - (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılacak tebliğle belirlenir. Yürürlük MADDE 8 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 9 - (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.   Yayımlandığı Resmi Gazete: 19.09.2013 - 28770 OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/58) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve Okul Sütü Programı kapsamında öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ; 2013-2014 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. (2) Birinci fıkra kapsamındaki özel öğretim kurumları, Programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda Programın kapsamı dışında tutulur. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ 22/7/2013 tarihli ve 2013/5171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
 2. Karar: 22/7/2013 tarihli ve 2013/5171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
 3. Okul sütü: Yurtiçinde üretilen çiğ sütten 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun olarak elde edilen ve ambalajının şekli Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen, 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/6)’nde tanımlanan yağlı, sade 200 ml’lik UHT içme sütünü,

ç) Okul sütü komisyonu: İllerde; milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı müdürlüğü temsilcilerinden oluşan, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapan, Programın yürütülmesinden sorumlu olan ve sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce yürütülen komisyonu,

 1. Program: Okul Sütü Programını,

ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Sorumluluk, Eğitim ve Tanıtım Sorumluluk MADDE 5 - (1) Programın uygulanacağı okullar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

 • Programın koordinasyonu Bakanlık tarafından yapılır.
 • Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya aynı Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılır.

 

 • Dağıtımı yapılacak olan okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak belirlenir.
 • İllerde okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından, okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlükleri sorumludur.
 • Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatı Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte belirlenir.
 • Öğrencilere ait bilgilerin e-okul sistemine kaydedilmesi, e-okul sistemine giriş yapılamadığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır.
 • Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulur.
 • Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülür.
 • Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk gıda mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerince yapılır.
 • Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda tarım ve hayvancılık müdürlülerince sütlerin her bir partisinden numune alınır, numunelere ait analiz sonuçları, Bakanlığa ve teslimi yapılacak illerdeki il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilir.
 • Teknik şartnameye uygun olduğu halde, okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi gibi çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler il okul sütü komisyonlarınca, öncelik veli izni olan diğer kurumlardaki öğrenciler olmak üzere mahallinde değerlendirilir.

Eğitim ve tanıtım MADDE 6 - (1) Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve programda görev alan kişilerin eğitimleri için Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla gerekli tedbirler alınır.

 • Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenir.
 • Okul Sütü Programına yönelik ve hazırlanacak olan Okul Sütü Modülünün kullanımı ile ilgili olarak il/ilçe milli eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen eğitimciler tarafından yapılır.
 • Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BOLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Finansman ve ödemeler MADDE 7 - (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilen ödenekten karşılanır.

 • İl milli eğitim müdürlükleri, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak okul sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu, takip eden ayın beşinci işgününde yükleniciye bildirir ve Bakanlığa gönderir. Yüklenicilerin itirazı halinde Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.
 • Bakanlık il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarını birleştirerek ödeme icmalini hazırlar.
 • Ödemeler, ödeme icmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılır.

Denetim ve idari yaptırımlar MADDE 8 - (1) Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alır. (2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Yürürlükten kaldırılan tebliğler MADDE 9 - (1) 29/3/2012 tarihli ve 28248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/35) ile 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/75) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 8-OKUL SUTU TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • KAPSAM

Bu Teknik Şartname; Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında 22.07.2013 tarih ve 2013/5171 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliği kapsamında, okullarda dağıtılacak Okul Sütünün teknik özelliklerini, tedarikini ve denetimini kapsar.

 • GENEL HUSUSLAR
  • Tanımlar: Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında 22.07.2013 tarih ve 2013/5171 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliğindeki tanımlar bu şartname için geçerlidir.
  • Adı, Sınıfı, Tipi : Bu Teknik şartnamenin 2.5.17 maddesindeki mevzuata göre yağlı, sade, net 200 ml UHT içme Sütü
  • Üretim Yeri : Türkiye
  • Üretim Metodu : Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde tanımlanan UHT tekniğine uygun şekilde
  • Yasal Mevzuat :
   • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 13.06.2010 Sayı : 27610

 • Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında 22.07.2013 tarih ve 2013/5171 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 17.08.2013-28738

 • Bu Teknik Şartnamenin 2.5.2 maddesinde belirtilen karar gereğince yayınlanan Uygulama Tebliği
 • Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete: 17.12.2011-28145

 • Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 29.12.2011-28157
 • Gıda Hijyeni Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 17.12.2011-28145

 • Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 27.12.2011-28155
 • Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 17.12.2011-28145
 • Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 17.12.2011-28145

 • Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 29.12.2011-28157
 • Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 29.12.2011-28157
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 29.12.2011-28157
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 29.12.2011-28157

 • Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 29.12.2011-28157

 • Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 29.12.2011-28157

 • Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 04.05.2012-28282

 • Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih-Sayı: 14.02.2000-23964

 • Türk Gıda Kodeksi . Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliği

Yayımlandığı Resmi Gazete: 04.01.2012-28163

 • Ambalaj Materyali: Ürüne ve 2.5.13 madde hükümlerine uygun olmalıdır.
 • İSTEK VE ÖZELLİKLER
 • Genel İstekler
 • Teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda 2.5. Yasal Mevzuat kısmında belirtilen esaslar çerçevesinde ki mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.
 • Bu teknik şartnamede tanımlanan Okul Sütleri; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği hazırlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun “Onay Belgesi” almış ve/veya bu Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer belgeye sahip, ülke içinde UHT İçme sütü üretimi yapan süt işleme tesislerinden temin edilecektir.
 • Teknik Özellikler
 • Okul Sütleri net 200 ml ambalajlı, 2.5.17 maddesindeki mevzuatta tanımlanan yağlı, sade UHT içme inek sütü olacaktır.
 • Üretimi yapılacak sütlere şeker, kakao, kahve, meyve parçacıkları, meyve suyu, meyve pulpu ve konsantresi gibi doğal aroma verici bileşenler ve/ veya aroma maddeleri ilave edilmeyecektir.
 • UHT İçme Sütü 2.5 Yasal Mevzuat bölümünde belirtilen kriterleri taşır.
  • Ambalajlama ve Etiketleme özellikleri
   • UHT içme sütünün ambalajı ve ambalaja iliştirilen pipet; Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin ilgili tebliğlerine uygun malzemeden ve uygun şekilde olacaktır.
   • Birim ambalajlar, kapatılmış olacaktır.
   • Birim ambalajlar, delinmiş ve/veya yırtılmış olmayacaktır.
   • Birim ambalajlar, bombaj yapmış olmayacaktır.
   • Birim ambalajlarda akma ve/veya sızma görülmeyecektir.
   • Koliler su ve nemden hasar görmeyecek şekilde, uygun ölçülerdeki paletlere bağlı ve şirinkli olarak ambalajlanmalıdır. Her ambalajda aynı sınıf, tip, tür ve büyüklükte ürün bulunacaktır.
   • Koli üzerinde “Okul Sütü Programı Kapsamında üretilmiştir. Para ile satılamaz” ibaresi yer alacaktır.
   • Taşıma ambalajları yırtılmış, ıslanmış ve taşıma ambalajlarının iç yüzeyine nüfuz edecek şekilde kirlenmiş olmayacaktır.
   • İç, dış ve dağıtım ambalaj etiketleme bilgileri 2.5.11 maddesindeki mevzuat hükümlerine uygun olmalıdır. Ambalaj üzerinde yer alacak diğer bilgileri Bakanlık belirleyecektir.
  • DENETİM VE NUMUNE ALMA
  • Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararnamenin 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen komisyon, Denetim ve Muayeneden sorumlu olacaktır.
  • Bakanlık üretim, taşıma, depolama, dağıtımın tüm aşamalarında resmi kontrolleri yürütür; gerekli gördüğü durumlarda ürün bütününü temsil edecek miktarlarda ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak muayene ve analiz amacıyla numune alır.
  • Denetim ve numune alma, 2.5. Yasal Mevzuat kısmında belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
  • Üretim yapılan ildeki Komisyon; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü eliyle üreticinin her parti ürününden numune alarak sterilite kontrolü ve süt yağı analizini yaptıracaktır. Üretim

yerlerinden kontrol görevlilerince numune alımı aşamasında ihtiyaç duyulacak nakil aracı, numunelerin laboratuarlara nakli ve analizlerin ücretleri yüklenici/yükleniciler veya alt yükleniciler tarafından karşılanacaktır.

 • Dağıtımın yapılacağı ildeki Komisyon; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü eliyle her parti üründen numune alarak gerek gördüğü durumlarda 2.5. Yasal mevzuat kısmında geçen analizlerden uygun olanlarını yaptıracaktır.
 • Okullar, dağıtımın yapıldığı güne ait sütlerin farklı her partisinden 5 adet ürünü 72 saat boyunca gerektiğinde analiz edilmek üzere saklar. Bu numunelerin analizleri; 4.5 inci maddesindeki hükümlere göre yapılacaktır. Süre sonunda analiz gerektirmeyen numuneler program kapsamındaki öğrencilere dağıtılır.
 • Yapılan denetimlerle ilgili evraklar yüklenici/yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından bir dosyada tutulur, istenildiğinde tekrar ibraz edilir.
 • Yüklenici/yükleniciler ve alt yükleniciler, resmi kontrol görevlilerine her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdür.
 • Bu Teknik Şartnamenin 4.4 maddesi hükmü dışında yapılan analizler için 2.5.4 maddesindeki “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
 1. TAŞIMA VE DEPOLAMA
  • UHT İçme sütünün taşınması ve depolanmasında bu teknik şartnamenin 2.5 Yasal Mevzuat kısmında yer alan kurallara uyulur.
  • Okul sütü, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin verecek şekilde tasarlanmış, UHT içme sütünün taşınmasına uygun araçlarla yüklenici/yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından taşınacaktır.
  • Okul sütü, Okul İdarelerinin gösterdikleri uygun yerlere, yüklenici/yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından ürüne zarar vermeyecek şekilde istiflenir.
 2. KABUL ve DAĞITIM
  • Kabul; Okul sütü Komisyonu veya Okul Sütü Komisyonlarının uygun gördüğü ilçelerde ve okul idarelerinde kurulan okul sütü kabul komisyonları tarafından yapılır.
  • Yüklenici/yükleniciler ve alt yükleniciler Dağıtımını yapacakları her parti ürün için 4.4 maddesindeki analizlerin sonuçlarıyla beraber İl Okul Sütü Komisyonlarına başvurur.
  • Sonuçları uygun görülen ürünler İl Okul Sütü Komisyonları kontrolünde Yüklenici/Yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından ekli listedeki okul müdürlüklerine teslim edilir.
  • Yüklenici/yükleniciler ve alt yükleniciler bu şartnameye uygun ürünü, dağıtım miktarları belirlenmiş ekteki listedeki okullara, il milli eğitim müdürlüğünün kontrolünde teslim edecektir.
  • Dağıtım; Okul sütlerinin dağıtımı, Okul Sütü Komisyonunca belirlenecek program ve takvim doğrultusunda yapılacaktır.
   • Okul sütü Komisyonu ve yüklenicinin karşılıklı mutabakat sağlamaları hali hariç, en az 6 (Altı) günlük okul sütü tüketim miktarı, dağıtımın yapılacağı haftanın en geç ilk gününe kadar mesai günlerinde ve saatlerinde okul idaresine tutanakla ve/veya sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir.
   • Okul sütü Komisyonu ve yüklenicinin karşılıklı mutabakat sağlamaları halinde günlük veya daha fazla miktarlardaki okul sütü, tüketim zamanından önce yüklenici tarafından okul idaresine tutanakla ve/veya sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir.

İşbu Teknik şartname 6 başlıkta 4 (dört) sayfadan ibarettir.   OKUL SÜTÜ PROGRAMI MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU RAPORU

ILI AYI - DÖNEMİ :
Sıra Noİlçe AdıYükleniciProgram Kapsamında Okul SayısıProgram Kapsamında Öğrenci SayısıToplam Teslimat Miktarı (Adet)
TOPLAM

 

2013/5171 sayılı BKK 5. Maddesi gereği, Teknik Şartname kapsamında yukarıda belirtilen mal/malzemelerin, Komisyonumuzca yapılan incelemesinde kabul edilmesine engel teşkil edebilecek eksik, hata ve kusurun bulunmadığı tespit edilmiş olup bedelinin ödenmesinde sakınca bulunmamaktadır. Okul Sütü Komisyonu Üye                                 Üye                                  Üye İLİ: İlÇESİ: AYI-DÖNEMİ:

Sıra NoOkul AdıYükleniciProgram Kapsamındaki Sınıf SayısıProgram Kapsamındaki Öğrenci SayısıToplam Teslimat Miktarı (Adet)
TOPLAM

2013/5171 sayılı BKK 5. Maddesi gereği, Teknik Şartname kapsamında yukarıda belirtilen mal/malzemelerin, Komisyonumuzca yapılan incelemesinde kabul edilmesine engel teşkil edebilecek eksik, hata ve kusurun bulunmadığı tespit edilmiştir.

DÜZENLEYENLERKONTROL EDENONAYLAYAN
Adı Soyadı:Adı Soyadı:Adı Soyadı:
Görevi:Görevi:Görevi:
Tarih:Tarih:Tarih:
İmza:İmza:İmza:

Sayın Veli, “Okul Sütü Programı” Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği içinde öğrencilerimize süt içme alışkanlığı kazandırmak, dengeli beslenme yoluyla sağlıklı gelişmelerine destek olmak amacıyla hazırlanmıştır. Programla öğrencilerimize haftada 3 gün 200 ml.’lik kutularda UHT süt dağıtılacaktır. Süte karşı hassasiyeti olan öğrencilerimizi tespit etmek ve uygulamaya ilişkin onayınızı almak amacıyla aşağıdaki form düzenlenmiştir. Formu doldurduktan sonra çocuğunuzun öğretmenine teslim ediniz.

İL/İLÇE ADI:
OKULUN ADI
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
SINIFI
YAŞI
CİNSİYETİ□ KIZ □ ERKEK
SÜT ALERJİSİ□ VAR □YOK □ BİLMİYORUM
SÜTÜ SEVEREK İÇER Mİ?□ EVET □HAYIR
NE SIKLIKTA İÇİYOR?□    HERGÜN □               HAFTADA 2-3 GÜN □HAFTADA 1 GÜN □               ÇOK NADİR □HİÇ

  ÇOCUĞUMUN DAĞITILACAK OLAN SÜTTEN YARARLANMASINI □ İSTİYORUM                                                  □      İSTEMİYORUM TARİH VELİ AD SOYADI (İmza) Not: Bu form öğretmen tarafından tüm öğrenciler (dağıtılacak sütten yararlanmak isteyen veya istemeyen) için e-okul sistemine girilecektir.   SÜT İÇİLMESİ SONRASI OLUŞAN ŞİKÂYET FORMU

(Öğretmen tarafından doldurulacaktır) “Okul Sütü Programı” Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği içinde öğrencilerimize süt içme alışkanlığı kazandırmak, dengeli beslenme yoluyla sağlıklı gelişmelerine destek olmak amacıyla hazırlanmıştır. Programla öğrencilerimize haftada 3 gün 200 ml.’lik kutularda UHT süt dağıtılacaktır.

Bu form süt içen çocuklarımızda oluşabilecek sorunların tam olarak sebebinin anlaşılması için düzenlenmiştir. Bir öğrencimizde bile sorun olursa süt içip içmediğine bakılmaksızın bu form tüm sınıf için doldurulacaktır. Aynı gün içinde öncelikle e-okul sistemine girilmeli, eğer sisteme girilemiyor ise ivedilikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.

İL/İLÇE ADI
OKULUN ADI
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
SINIFI
YAŞI
CİNSİYETİ□ KIZ □ ERKEK
AİLE TARAFINDAN OKUL SÜTÜ İÇMESİNE İZİN VERİLDİ□ EVET □ HAYIR

 

İÇMEDİ
EVETBAŞLANGIÇ TARİH/SAATHAYIREVETHAYIR
RAHATSIZLANDI
RAHATSIZLANDIBULANTI
BULANTIKUSMA
KUSMAKARIN AĞRISI
KARIN AĞRISIİSHAL
İSHALAĞIZ VE YÜZDE ŞİŞLİK
AĞIZ VE YÜZDE ŞİŞLİK
DÖKÜNTÜ
DÖKÜNTÜDİĞER (BELİRTİNİZ)
DİĞER (BELİRTİNİZ)TARİH ÖĞRETMEN AD SOYAD
SÜT İÇİLEN TARİH/ SAAT
İÇİLEN MİKTARml
(İmza)  

   

İLİ:AYI-DÖNEMİ:
İLÇESİ:YÜKLENİCİ:
OKULU:PROGRAM KAPSAMINDAKİ (Anasınıfı,1,2,3,4 sınıflar) SINIF SAYISI:
TOPLAM TESLİMAT MİKTARI:PROGRAM KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ SAYISI:

2013/5171 sayılı BKK 5. Maddesi gereği, Teknik Şartname kapsamında yukarıda belirtilen mal/malzemelerin, Komisyonumuzca yapılan incelemesinde kabul edilmesine engel teşkil edebilecek eksik, hata ve kusurun bulunmadığı tespit edilmiştir.

DÜZENLEYENLERKONTROL EDENONAYLAYAN
Adı Soyadı:Adı Soyadı:Adı Soyadı:
Görevi:Görevi:Görevi:
Tarih:Tarih:Tarih:
İmza:İmza:İmza:

  OKUL SÜTÜ TESLİM ALMA TUTANAĞI ILI............................. İLÇESİ............................................................................... OKULU. MÜDÜRLÜĞÜ Gelen Sütlere Ait Sevk İrsaliyesinin Tarihi:................................................ Sayısı:.........................

Teslim Alınan Süt Sayısı (200 ml/adet)Şartnameye Uygun Olmadığından Teslim Alınmayan Süt Sayısı (200 ml/adet)Teslim Alınmama Nedeni

 

TESLİM EDENTESLİM ALAN Okul Kabul Komisyonu
Yüklenici Firma GörevlisiKomisyon BaşkanıÜyeÜyeÜye
Adı SoyadıAdı SoyadıAdı SoyadıAdı SoyadıAdı Soyadı
İmzaİmzaİmzaİmzaİmza
.......... /............ / 2014

 

Etiketler:
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.