• BIST 1.433,400
 • Altın 533,61
 • Dolar 9,3050
 • Euro 10,8300
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 9 °C

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Neler Değişti?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Neler Değişti?

13/09/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik ile Ortaöğretim Kurumlarında bir çok değişiklik oldu. Madde madde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişenler. 1-      Örgün ortaöğretim kurumlarında dersler arası dinlenme süresinin 10 dakikadan az olamayacağı hükmü getirilmiştir (Öğrencilerin dinlemelerine daha fazla zaman ayrılmıştır). 2-      Ders seçiminin mayıs ayının ikinci haftasından ders kesimine kadar yapılabilmesine imkân verilmiştir (Ders seçim süresi öne çekilerek yeni eğitim ve öğretim yılının bütün yönleriyle planlanması kolaylaştırılmıştır). 3-      İmamlık, hatiplik, vaizlik, müezzinlik, kur’an kursu öğreticiliği ve benzeri mesleki uygulamaya yönelik eğitimler ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülmesine imkân verilmiştir (Anadolu imam hatip liselerinde uygulama eğitimine yönelik açıklamalara yer verilmiştir). 4-      Seçmeli bir dersin 10 öğrenciyle açılabilmesine imkân verilmiş, daha az talebin olduğu durumlarda açılamayan derslerle ilgili millî eğitim müdürlükleri yetkilendirilmiştir (Ders seçiminde öğrenci taleplerinin karşılanabilmesine imkân verilmiştir). 5-      12 yıllık zorunlu eğitim gereği tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan öğrencilerin Bakanlıkça resen bir okula yerleştirilmelerine imkân verilmiştir (Adresleri ve okulların kontenjan durumu dikkate alınmıştır). 6-      Açık öğretim liseleriyle örgün ortaöğretim kurumları arasında karşılıklı yapılacak nakil ve geçişlere açıklık getirilmiştir (Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumları kademeli olarak sınavla öğrenci alan okullara dönüştüğü için). 7-      Özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin, okulların kontenjan durumları dikkate alınarak ortaöğretim kurumlarına dengeli bir şekilde yerleştirilmesine imkân verilmiştir (Her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenleme yapılmıştır). 8-      12 yıllık zorunlu eğitim gereği önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren öğrencilerin komisyon marifetiyle yerleştirilmelerine imkân verilmiştir (Herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmamak ve kayıt şartlarını taşımaları kaydıyla). 9-      İstisnai öğrencilerin komisyon marifetiyle yerleştirilmelerine imkân verilmiştir. (Anne veya babası ölen, hakkında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, ikameti geçici olarak değiştirilen çocuklar ile şehit veya gazi çocukları). 10-  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılan düzenlemeyle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında program açılması için gereken 12 öğrenci sayısı 10 çekilmiştir (10’dan az öğrenci olması durumunda açılacak programlar için millî eğitim müdürlüklerince taşımalı eğitim sağlanacaktır). 11-   Örgün ortaöğretimde puansız öğrenci alan ortaöğretim kurumu kalmaması nedeniyle yabancı uyruklu öğrenciler komisyon marifetiyle uygun okullara yerleştirileceklerdir. 12-  Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçenlerden mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarında öğrenim görmek isteyenlerin başvurusu için gerekli olan yılsonu başarı puanının en az  55 olma şartı aranacaktır  (Başvuru ve yerleştirme işlemleri e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır). 13-   Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9 uncu, dal seçimi ise 10 uncu sınıfın sonunda yapılacaktır. 14-  Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı  toplanarak belirlenecek ve yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınacaktır. kamuhabermerkezi.com 15-   Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılacaktır. 16-  Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekecektir. 17-  Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine  uygun meslek alan ve dalına ya da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanacaktır. 18-   Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt yapılabilecektir. 19-  Geç gelme süresi birinci ders saati ile sınırlandırılmıştır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılacaktır (Öğrencilerin okula düzenli devamı sağlanacaktır). 20-  Yazılı devamsızlık bildirimleri; devamsızlığn 5, 20 ve 40 ıncı günlerinde yapılacak olup öğrencilerin okula devamının sağlanması istenecektir. kamuhabermerkezi.com 21-  Sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin devamsızlık süreleri yeniden belirlenmiştir  (Üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar ile kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacaktır). 22-  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesindeki programlar ile alan/dallara geçiş esasları düzenlenmiştir. 23-  Silahlı kuvvetler bando hazırlama okullarından güzel sanatlar liselerine nakil ve geçişe imkân verilmiştir. 24-Birinci ve ikinci dönemin son üç haftasında nakil ve geçiş yapılmayacağı hükmü getirilmiştir (Dönem sonlarında yaşanan nakil ve geçişlere dayalı tereddüt ve sıkıntıların giderilmesi amaçlanmıştır). 25-Belli okullara olan talep ve yığılmayı önlemek, dengeli yerleştirmeyi sağlamak için istisnai durumlara bağlı nakillerde kontenjan üst sınırı şube bazında fen, sosyal bilimler liselerinde 36’yı, diğer okul türlerinde ise 40’ı geçemeyeceği hükme bağlanmıştır (Nakil ve geçişlerdeki yığılma, tereddüt ve sıkıntıları gidermek amacıyla bu kapsamdaki iş ve işlemler haftalık hâle dönüştürülmüştür). 26-Geçmiş yıllarda birden fazla yapılan tercih ve yerleştirme işlemlerinin bire indirilmesi nedeniyle okulların hazırlık/9 uncu sınıflarındaki açık kontenjanlara eylül ayı sonuna kadar puan üstünlüğü esasına göre nakil ve geçişleri Bakanlıkça yapılacaktır (Taban puan uygulaması kaldırılmıştır). 27-Okulların hazırlık/9 uncu sınıflarındaki açık kontenjanlara eylül ayı sonuna kadar her haftanın ilk dört günü başvuru, cuma günleri ise değerlendirme ve puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır. kamuhabermerkezi.com 28-  Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin açık kontenjan bulunması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarında kayıtlı öğrencilerden yetenekleri doğrultusunda öğrenim görmek isteyenlere kasım ayının son haftasında yetenek sınavı ile yeni bir imkân verilmiştir (Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin açık kontenjanlarının doldurulması ve yetenekli öğrencilere bu okullarda öğrenim görme imkânı sağlanmıştır). 29-  Yazılı sınavla değerlendirme sayısı üçten ikiye indirilmiştir (Performans ve uygulamaya dayalı değerlendirmeye daha fazla imkân vermek amaçlanmıştır). 30-  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında özellikle 12 nci sınıf öğrencileri haftada üç gün uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde gördüklerinden, tüm öğrencilerin aynı gün okulda bulunması mümkün olmadığından “Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.” hükmü getirilmiştir. 31-   Yazılı sınavlardan sonra başarısız öğrenciler için yapılan sınav tekrarı dönem sonlarında yapılacak ek bir sınava dönüştürülmüştür. 32-  “Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.” hükmü getirilmiştir. 33-  Öğrencinin talebi hâlinde sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri ve öğrenciyle birlikte bir kez daha incelenebilecek, isterse öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde itirazda bulunabileceği, oluşturulacak komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenerek veliye bildirilecektir. 34-  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılacaktır,  Ortaöğretim kurumlarında her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verileceği, bunlardan birinin birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğerinin ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verileceği ve zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanının daha verilebileceği belirtilerek performans çalışmalarına ve değerlendirilmesine açıklık getirilmiştir. 35-  Kasım ve nisan aylarında yapılan sorumluluk sınavları; dönem başlarına alınarak özellikle son sınıf öğrencilerinin daha erken mezun olabilmelerine imkân sağlanmış, sınavların daha sağlıklı ve güvenli yapılması amacıyla öğretmen sayısı ikiye çıkarılmıştır. 36-  İki yıl üst üste hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilerek hazırlık sınıfı bulunmayan diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına kayıtları yapılır (Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumu kalmadığı için). 37-  Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrenciler birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden dönemin ilk haftası yerine ekim ayının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınacaklardır (Eylül ayı içerisinde 9 uncu sınıfların nakil ve geçiş süreci devam ettiğinden). 38-  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından denizcilik, otelcilik, konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri gibi yoğunlaştırılmış eğitim yapılan alanlarda, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa başta olmak üzere birçok ilde yıl boyu aktif olarak faaliyet gösteren otel işletmeleri bulunmaktadır. Bu işletmelere turizm sezonu ile ilişkilendirmeden de öğrenci gönderilmesine imkân sağlanmıştır. 39-  Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık alanı mezunlarının diploma tescil işlemlerinin il sağlık müdürlüklerine devredilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. 40-  Çeşitli nedenlerle öğretmenin bulunamadığı ders saatlerinin rehber öğretmenlerce etkin ve verimli kullanılması sağlanarak grup rehberlik çalışmalarına imkân verilmiştir. 41-  İstemeleri hâlinde, asker öğretmen ve rehber öğretmenler belletici öğretmen olarak görev alabileceklerdir. 42-  Okulda, ibadet ihtiyacı için doğal aydınlatmalı uygun mekân ayrılacağı hükmü getirilmiştir  (İbadetin özüne uygun mekânın tahsis edilmesine imkân sağlanmıştır). 43-  Özel yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası ve eğitim bölgelerinde yetenek atölyeleri açılacaktır. kamuhabermerkezi.com 44-  Okul ve işletmelerde staj yapan öğrencilerin staj değerlendirme ölçütleri yeniden belirlenerek değerlendirme görevi komisyona verilmiştir. 45-  Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; okulun açık olduğu sürede bir günden beş güne kadar okul binası, eklentileri ve işletmelerde yapılan her türlü eğitim ve öğretim etkinlikleri ile staj çalışmalarına katılamayacakları ve bu sürenin özürlü devasızlıktan sayılacağı hükmü getirilmiştir (Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasının uygulanma şekil ve süresi ile ilgili tereddütler giderilmiştir). 46-  Sivil havacılık ve denizcilik alanlarında yetkili kurumlara lisans başvurusu yapılabilmesi için uluslararası sözleşmelere uygun yeterliliklerin kazandırılması ve bunun belgelendirilmesi gerektiği hususunda yeni bir düzenleme yapılmıştır. 47-  Mesleki ve teknik eğitime bağlı okullarda hemşirelik alanında yapılan yaz uygulaması hemşirelik alanının sağlık alanına dönüştürülmesinden dolayı kaldırıldığından yerine staj ibaresi getirilmiştir. 48-  Ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılmasına yönelik yeni yapılanma sonucunda sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumları kademeli olarak sınavla öğrenci alan okullara dönüştüğünden, mevcut öğrencilerin haklarının korunması, açık öğretim liselerinden sınavsız öğrenci alan okulların ara sınıflarına öğrenci geçişine ek madde ile imkân sağlanmıştır. kaynak: www.kamuhabermerkezi.com bu yazı Kamu Haber Merkezine aittir.


 • Yorumlar 6
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.