• BIST 112.122
 • Altın 174,898
 • Dolar 4,0406
 • Euro 4,9882
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 16 °C

Ortaöğretim Kurumlarında Neler Değişti

Ortaöğretim Kurumlarında Neler Değişti
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak değişen, gelişen şartlar ortaya çıkan ihtiyaçlar, uygulamada yaşanan tereddütler, yargı kararları ile Bakanlığımızın öğretim birimleri ve Millî Savunma Bakanlığının teklifleri doğrultusunda söz konusu Yönetmeliğin bazı hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu bağlamda; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Bakanlık, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen üç ayrı çalıştayda değerlendirilerek özellikle Yönetmeliğin; öğrenci davranışları, ödül-disiplin ve nakil-geçişlere ilişkin maddeleri ile diğer bazı maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılıp bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidilerek Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlanmıştır.

            “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01/07/2015 tarihli ve 29403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yapılan bu düzenleme ile:

 

1-      Ders seçiminin ikinci dönemin ilk haftasında yapılabilmesine imkân verilmiştir (Ders seçim süresi öne çekilerek yeni eğitim ve öğretim yılının bütün yönleriyle planlanması ve kitap basımının süresinde yapılabilmesi kolaylaştırılmıştır).

 1. Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılacağı, ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edileceği, özel öğretim kurumları ile resmî özel eğitim kurumları ve özel eğitim sınıflarında bu şartların aranmayacağı ilişkin hüküm getirilmiştir (Resmî özel eğitim kurumları ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için pozitif ayrımcılık yapılmıştır).
 1. Öğrenci kulüp faaliyetleri, topluma hizmet etkinlikleri, geziler, törenler ile diğer bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler öğretmen, öğrenci, veli ve ilgili çevrenin katılımıyla okulda ya da okul müdürlüğünce belirlenen, eğitim ve öğretimin amaçlarına uygun mekânlarda yapılmasına imkân verilmiştir (Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır).
 2. Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrencilerin, beceri ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla ve/veya beceri/ yetenek sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabileceklerine açıklık getirilmiştir (Öğrencilerin, beceri ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla ve/veya beceri/ yetenek sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına yerleşebilecekleri vurgulanmıştır).
 3. Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanlarına göre kılavuz hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça yürütüleceğine açıklık getirilmiştir.
 4. Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerinin; yetenek, sağlık durumları ve ikamet adreslerini dikkate alarak ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarına göre her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ve ilgili okul müdürlükleriyle işbirliği yapılarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesine imkân verilmiştir (Beceri/yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecek öğrenciler ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınmaları ve başarılı olanların kayıtlarının yapılması sağlanmıştır).
 5. İlgili kanunlar kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuklarının nakil ve geçiş işlemlerini ise zamana bağlı olmadan; kontenjan şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapılmasına imkân verilmiştir (Aylık bağlanan şehit ve gazi çocuklarıyla ilgi kanunlara açıklık getirilmiştir).

 

 

8-      Dala yerleştirme işlemlerinin 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılacağı, tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verileceği hususuna açıklık getirilmiştir.

9-      Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığının bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılacağı hükmü getirilmiştir (Günlük devamsızlık süresine açıklık getirilmiştir).

 1. Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim müdürlüklerince izin verilen öğrencilerin, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılacağı ve bu sürenin devamsızlık süresine dâhil edilmeyeceği, faaliyet için verilen izinlerin toplamının bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamayacağı hususuna açıklık getirilmiştir.
 2. Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirileceği, devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılmasına imkân verilmiştir (Bildirim yapılacak günler ile pozitif ayrımcılık yapılan öğrenciler konusuna açıklık getirilmiştir).
 3. Devamsızlık süresi toplamda 45 günden 30 güne düşürülmüştür. Kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar tam teşekküllü devlet hastaneleri de kapsama alınmıştır. Tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi toplamda 60 gün olarak uygulanmasına karar verilmiştir (Öğrencilerin okula devam sürelerinin artırılması ve devamsızlık süresinde tutuklu öğrenciler gözetilerek pozitif ayrımcılık yapılmıştır) .
 1. Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemlerinin, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılacağı hükme bağlanmıştır (Bilişim araçlarından daha fazla yararlanılması amaçlanmıştır).
 2. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
 3. Temel lise statüsündeki özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına geçişlerle ilgili esas ve usullerin ayrıca Bakanlıkça belirleneceği hükmü getirilmiştir.
 4. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
 5. Nakil ve geçiş başvurusunun, her ayın ilk iş gününden son işgününe kadar veli tarafından  çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü  okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılacağı, başvurunun öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletileceği, onay veya ret işleminin nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır (Nakil ve geçişlerin haftalık olmaktan çıkarılıp aylık sürelerde yapılmasına imkân verilmiştir).
 6. Hazırlık/dokuzuncu sınıflardaki olağan nakil işlemlerinin, yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılması sağlanmıştır.
 7. e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvurularının; her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilmesine ve Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilmesine imkân verilmiştir.

20-Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9 uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabileceği, bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamayacağı hususu hükme bağlanmıştır.

21-Hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlerine göre yürütüleceği hususuna açıklık getirilmiştir.

22-Öğrencilerin her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorunda olmaları ve buna bağlı olarak eğitim-öğretim etkinliklerinden daha fazla yararlanmalarına imkân sağlanmıştır.

23-Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavlarının ortak yapılmasına ve ortak değerlendirilmesine imkân verilmiştir.

 1. Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılmasına, bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilmesine, sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusunun alınmasına, başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümlerinin uygulanması hususunda hüküm getirilerek konu açıklığa kavuşturulmuştur.
 2. Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınamayacağı hükme bağlanmıştır.
 3. Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hâllerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilmesine imkân sağlanmıştır.
 4. Doğrudan sınıf geçebilmek için ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunma şartı getirilmiştir.
 5. Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçebileceği, alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanların ise sınıf tekrarı edeceğine, nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmeyeceği hususu hükme bağlanmıştır.
 6. Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılacağı, sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirileceği, farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavlarının birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabileceği, sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenlerin okul müdürlüğünce belirleneceği, bu sınavların dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanacağı, gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabileceği hususu hükme bağlanmıştır.
 7. 10 puandan fazla davranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş olanlar ile mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamayacağı belirtilmiştir.
 8. Müdür başyardımcısına; pansiyonla ilgili iş ve işlemlerden uhdesinde yer alan görevler yanında pansiyonla ilgili diğer iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlama görevi de verilmiştir.
 9. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanının standart atölye ve laboratuvarı yanında uygulama sınıfları da alanın atölye ve laboratuvarı olmasına imkân verilmiştir.
 10. Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde yapacakları mesleki çalışmalara açıklık getirilmiştir (Mesleki çalışma süresinin bir haftasının kendi okulunda, diğer haftasındaki eğitimin ise farklı il/ilçelerde de yapılabilmesine imkân verilmiştir).
 11. Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde yapılacak olan mesleki çalışmaların okul müdürlüklerince hazırlanan program dâhilinde kendi okullarındaki mesleki çalışmaya katılacağı hükme bağlanmıştır.
 12. Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ile 3308 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre telafi eğitimi görenlerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları için de hafta içi günlerde birinci fıkra kapsamında koordinatör öğretmen görevlendirilmesine imkân verilmiştir.
 13. Hizmet satın alma yoluyla çalıştırılacak personelin görevlerine ilişkin esas ve usullerin sözleşmeyle belirleneceği hususu hükme bağlanmıştır.
 14. Sınıf öğretmenler kurulunun aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenlerle rehberlik öğretmenlerinden oluşacağı, kurulların ihtiyaç hâlinde; okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf rehber öğretmeninin talebi ve okul müdürünün uygun görmesiyle toplanacağı hususu hükme bağlanmıştır.

 

 1. Alan/dallara göre işletmede mesleki eğitim görecek resmî ve özel okul toplam öğrenci sayısını belirleyeceği, uyguladıkları programlara göre okullara dağılımının yapılacağı, kontenjanların planlanmasında özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kurum ve kuruluşlarla imzaladıkları protokollerin de göz önünde bulundurulacağı hususuna açıklık getirilmiştir.
 2. Disipline yönelik hükümlerde yapılan değişikliklerle öğrencilerin; sağlığı olumsuz etkileyen ve sağlığa zarar veren, alkollü ya da bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bulundurmamaları ve bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları sağlanarak olumsuzluklardan uzak durmaları amaçlanmıştır.
 3. Öğrencilerin; bilişim araçlarını ve sosyal medyayı; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları yönünde gerekli tedbirler alınmıştır.
 4. Öğrencilerden; yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmaları, genel ahlak ve adaba uygun davranmaları hem okul hem de aile tarafından beklendiği hususu vurgulanmıştır.
 5. Öğrencilerin; zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almaları özendirilmiştir.
 6. Öğrencilerin; müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve dokümanları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmalarının, yatılı okullarda pansiyona geç gelmenin, öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçları ile meşgul olmanın ve dersin akışını bozmanın, millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunmalarının suç olduğu ve yaptırım gerektirdiği fiil ve davranışlardan olduğu hususlarına vurgu yapılmıştır.
 7. Öğrencilerin kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına; söz ve davranışlarla sarkıntılık yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlara kışkırtmak veya zorlamanın,  yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmanın, yaymanın, pansiyon düzenini bozmanın, pansiyonu terk etmeyi ve gece izinsiz dışarıda kalmanın alışkanlık hâline getirilmesinin suç olduğu ve yaptırım gerektirdiği hususlara açıklık getirilmiştir.
 8. Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilerin, okul rehberlik servisinin veya Rehberlik ve Araştırma Merkezinin raporu ile okul yönetiminin kararına bağlı olarak rehabilite edici uygulamalara tabi tutulacağı hususu hükme bağlanmıştır.
 9. Kararı onayan kurulun aynı karara yönelik itirazları görüşemeyeceği, itirazların bir üst kurulda görüşüleceği ve karara bağlanacağı hususunda hüküm getirilmiştir.
 10. Okul değiştirme cezası alan öğrencilerin, ceza aldıkları okula dönemeyecekleri hususu hükme bağlanmıştır.
 11. Onur genel kurulunun, her dönemde en az bir kez toplanacağı hususunda hüküm getirilmiştir.
 12. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları kapsamında; EK 1 maddesine ilave yapılarak pratik uygulamaları yaptırabilecek yeterliklere sahip öğretmen bulunmadığı durumlarda, öğretmen norm kadrosu ile ilişkilendirilmeksizin Yönetmeliğin 93 üncü maddesi kapsamında usta öğretici görevlendirilebilmesine imkân verilmiştir.
 13. Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde öğrenci sayısının fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu durumlarda, öğrenci kontenjanı veya bir şubedeki öğrenci sayısı en fazla 4 yıl için Bakanlıkça artırılabileceği hükmüne Anadolu liseleri de dâhil edilmiştir.
 14. Anadolu sağlık meslek liselerinde bir şubedeki öğrenci sayısının 30’u geçemeyeceği, bu okullar arasındaki nakillerin ise yerleştirme sonucu oluşan puan dikkate alınarak sınıf düzeyinde niteliği düşürmeyecek şekilde başvuranlar arasından puan üstünlüğüne göre yapılacağı hususu hükme bağlanmıştır.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.