• BIST 1.809,65
 • Altın 750.46199
 • Dolar 13.2486
 • Euro 14.974
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 6 °C

Özel Öğretim Kurumları Standartları Yönergesi

Özel Öğretim Kurumları Standartları Yönergesi
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (2) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan özelöğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel ÖğretimKurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Atölye: Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde; bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donanımı yapılmış eğitim ve öğretim, uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Derslik ve ders yapılan diğer bölümler: Eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı ve bu Yönergede belirtilen özellik ve ölçülerde olan bölümleri,
ç) Direksiyon eğitim alanı (Pist): Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi derslerinin yapılmasına uygun düzenlenmiş alanı,
d) Kitaplık: Kurumun türü ve seviyesine göre kitapların bulunduğu yer,
e) Kurum: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel öğretimkurumlarını,
f) Kütüphane: Kitap konulacak bölüm ile okuma ve çalışma salonu bulunan, istekli öğrencilerinödünç kitap almalarına, ders çalışmalarına ve internet üzerinden bilgi iletişim imkân veren yeri,
g) Laboratuar: Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji derslerinin yapılması amacıyla düzenlenmiş yerleri,
ğ) Okuma salonu: Öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilmeleri ve çalışma yapabilmeleri amacıyla ayrılan yeri,
h) Oyun bahçesi: Okullarda tören yapılmasına uygun, arsa üzerinde okul binasının bulunduğu alan dışında ve genişliği en az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) 4 m. olan, okula ait alan ile okul binalarının en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe katı alanını,
ı) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okul öncesi eğitim dersliği: Anasınıfı ve anaokuluçocuklarının eğitimi amacıyla açılan sınıfı,
i) Sosyal dinlenme tesisi: Direksiyon eğitim alanında öğretici ve kursiyerlerin ihtiyaçlarınıkarşılamak için kurulan tesisi,
j) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini ifade eder.
İnceleme raporları
MADDE 5- (1) Kurum olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı ÖzelÖğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda açılması istenen kurumun    (Değişik:    Makam    Oluru    16.7.2014-3007900)    türü    ve    seviyesi,    kaç öğrenci/katılımcı/kursiyerin eğitim öğretim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti, öğrenci/katılımcı/kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitimve öğretim görmelerine yardım edici etkenler dikkate alınarak, inceleme raporları düzenlenir. Aynı binada birden fazla okul açılmak istenmesi hâlinde her okul için ayrı ayrı dosya hazırlanır. (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okullar için yapılacak incelemede ayrıca, Özel OkullarDeğerlendirme Yönergesinde belirlenen fiziki standartlara göre grubu tespit edilir.
(2) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kurum binasının dış cephesi ile bahçesinin renklifotoğrafları CD ortamında oluşturularak inceleme raporu dosyasına eklenir.

Yerleşim planı

MADDE 6- (1) Kurumlar, yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer bölümleri düzenler.
(2) Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, oyun bahçesi ile diğer yerlere, oda ve koridorların ölçülerine (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) ve Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yangın merdiveni istenmesi durumunda yangın merdiveninin krokilerine yer verilir.
(3) Yerleşim planlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.
(4)    Dersliklerde,    yerleşim    planında    belirtilen    kontenjandan    fazla    öğrencibulundurulamaz.
(5) Resmî dengi okullardan farklı program uygulayacak olan özel okulların standartları ayrıca Bakanlıkça belirlenir.

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

MADDE 7 - (1) Kurumların derslik, (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) uygulama atölyesi ve ders yapılan diğer bölümlerinde (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) var olan pencerelerin binanın dış cephesinde bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik, (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) uygulama atölyesi ve ders yapılan diğer bölümdeki toplam pencere alanı, o bölümün taban alanının % 10’undan az olamaz. (Yeterli aydınlatma (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) ve merkezi havalandırma sistemi bulunan okullarda müzik dersliği, görsel sanatlar dersliği, teknoloji ve tasarım dersliği, drama dersliği, laboratuvar, (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) uygulama atölyesi, kapalı spor salonu ve bedeneğitimi salonlarında pencere şartı aranmaz.)

Dersliklerde her öğrenci/kursiyer/katılımcı için kullanım alanı MADDE 8- (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okullarda;

a) Anaokulları ve okulların ana sınıfı dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,5 m² den,
b) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,2 m² den,
az olamaz.
(2) Kurslarda ve hizmet içi eğitim merkezindeki uygulama dersliklerinde her kursiyer için kullanım alanı;
a) Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik, stilistlik, bilgisayar ve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 2 m²’den,
b) Bale kursları, desinatörlük, teknik resim, iç mimari ve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 3 m²’den az olamaz.
(3) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okullar dışındaki diğer kurumlarda bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı teorik dersliklerde 1,2 m² den, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin uygulama dersliklerinde ise 1,5 m² den az olamaz.”

Derslik kapıları

MADDE 9 - (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kurumlarda derslik ve diğer ders yapılan bölümlerden kontenjanı 20’ye kadar olan dersliklerin kapı genişliği en az 80 cm, kontenjanı 20 ve 20’den fazla olan dersliklerin kapı genişliği ise en az 90 cm olmalıdır. Derslik kapılarının genişliği 140 cm’den fazla olursa kapılar çift kanatlı yapılır.
(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülmesiyle belirlenir.
(3) Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvaraparalel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarınınderslik kapıları ile özel eğitim okulu bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özeleğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bireysel eğitim odalarının kapısı içeri doğru da açılabilir.
(4) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kurumların derslik kapılarına eşik yapılmaz. Eşik yapılması zorunlu hâllerde engellilerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.
(5) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Genişliği 3,5 m den az olan ve çift taraflı derslik bulunan koridorlarda derslik kapılar karşılıklı bulunmamalıdır.

Merdivenler

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 10 - (1) Okullar dışındaki kurum binalarının merdiven genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı andagüvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.
(2) Okul binalarının merdiven genişliği; kontenjanı 250 öğrenciye kadar olan okullarda en az 1,4 m, kontenjanı 251 öğrenciden 500 öğrenciye kadar olan okullarda en az 1,8 m, kontenjanı 500öğrenciden fazla olan okullarda ise en az 2 m olmalıdır. Birden fazla merdiven bulunan (yangın merdiveni hariç) okullarda her bir merdivenin genişliği en az 1,4 m olmalıdır.
(3) Kurumların bulunduğu binanın bahçe ve bina girişinde merdiven bulunması hâlinde bedensel engelli bireyler için rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri erişim imkânları bulunur. Engelli rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6 olmalıdır.
(4) Özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde merdiven, rampa başlangıcı ve gerek görülen diğer alanlara yönlendirici ve uyarıcı işaretler zemine yapıştırılır.
(5) Merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıtrenkli kaymaz şeritler eklenir.
(6) Kurumlarda merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE Standartlarına uygunkorkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da Standartlara uyulması zorunludur.
(7) Binanın zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör bulunması gerekir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur.

Tavan yüksekliği

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 11- (1) Kurumda derslik ve ders yapılan bölümlerin tavan yüksekliği taban ile tavan arasındaki mesafe ölçülerek belirlenir. Tavan yüksekliğinin 3 m’den az olmaması esastır. Ancak tavan yüksekliğinin 3 m’den az olması durumunda, derslik tavan yüksekliğinin 2,4 m’den az olmamak şartıyla;
a) Kurumların teorik dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,5 m² olanlar için 4,5 m3, 1,2 m² olanlar için 3,5 m3,
b) Okullardaki laboratuvar, uygulama atölyesi/dersliği, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 2 m² olanlar için 7 m3, 1,5 m² olanlar için 4,5 m3, hacim düşecek şekilde kontenjan tespiti yapılır.
c) Kurs, hizmet içi eğitim merkezi ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinin uygulama dersliklerinde;
1) Her kursiyer için 1,5 m² alan istenen kurumlarda 4,5 m3, 2) Her kursiyer için 2 m² alan istenenkurumlarda 7 m3,
3) Her kursiyer için 3 m² alan istenen kurumlarda 9 m3,
hacim düşecek şekilde kursiyer/katılımcı kontenjanı belirlenir.
d) Özel eğitim okulu ve bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde her bir engelli birey için 7 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Koridorlar

MADDE 12- (1) Okul binalarının koridor genişlikleri;
a) Koridorun tek tarafına iki veya ikiden az derslik kapısı açılıyorsa 1,5 m’den, b) Koridorun tek tarafına açılan derslik kapısı sayısı ikiden fazla ise 2 m’den, c) Koridorun her iki tarafına derslik kapısı açılması durumunda 2,5 m’den
az olamaz.
(2) Kontenjanı 100’den az olan okullar ile özel eğitim okulu ve diğer kurumların koridorlarınıngenişliği öğrenci/kursiyer/katılımcıların rahatlıkla girip çıkmalarına imkân vermelidir.
(3) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Bedensel engelli bireyler için öğretim programı uygulanan özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin koridorları tekerlekli sandalyenin rahatlıkla hareket edebileceği genişlikte olmalıdır.

Su deposu

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 13- (1) Okullarda su kesintisi durumunda kullanılmak üzere paslanmaz çelikten yapılmış, kişi başı en az 5 litre hacminde binanın tesisatınabağlı modüler su deposu veya tankı bulundurulur.

İKİNCİ BÖLÜM Okullar Okul binaları ve derslikler

MADDE 14- (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okul binaları 5580 sayılı Özel ÖğretimKurumları Kanunu ve Yönetmelikte belirtilen şartları taşır. İlkokul, ortaokul ve liseler en az öğretimyılı sayısı kadar, mesleki ve teknik liselerde ise her bir meslek alanının öğretim yılı sayısı kadar dersliği bulunan binalarda açılır.
(2) İlkokul, ortaokul ve liselerde bir derslik alanı 20 m² den az olamaz. Anaokullarında bulunması gereken bölümler
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 15- (1) Anaokullarında bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
4- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecekbüyüklükte olmalıdır.
5- Uyku odası:(İsteğe bağlı)Her öğrenci için hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m2 den aşağı olamaz (Kontenjan verilmez).
6- Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2 olmalıdır.
7- Oyun bahçesi: Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı büyüklüktebahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır.
Müstakil binalarda sadece anaokulu olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her biröğrenci için 1,5 m2 alan şartı aranmadan 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. İsteğe bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar bulundurabilir.
8- Kütüphane: (İsteğe bağlı) En az 20 m2 büyüklüğünde olmalı ve öğrencilerin gelişim düzeylerineuygun kitap ve oyuncak bulunmalıdır.
9- Çok amaçlı salon: (İsteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarınauygun en az 80 m2 olmalıdır.
10- Mutfak:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyülükte olmalıdır. 11- Yemek odası: İhtiyacacevap verecek büyülükte olmalıdır.
12- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyülükte olmalıdır.
13- Drama odası:(İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
14- Müzik ve görsel sanatlar dersliği: (İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 15- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkeköğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Tuvaletlerin kabinlerinde kapı yüksekliği 1,2 m’den az olamaz.
Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

(2) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitimöğretim yılı sonuna kadar anaokulu olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
4- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecekbüyüklükte olmalıdır.
5- Uyku odası:(İsteğe bağlı)Her öğrenci için hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m2 den aşağı olamaz (Kontenjan verilmez).
6- Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2 olmalıdır.
7- Oyun bahçesi:(İsteğe bağlı)Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılıbüyüklükte bahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır.
8- Kütüphane: (İsteğe bağlı) En az 20 m2 büyüklüğünde olmalı ve öğrencilerin gelişim düzeylerineuygun oyuncak bulunmalıdır.
9- Çok amaçlı salon: (İsteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarınauygun en az 80 m2 olmalıdır.
10- Mutfak:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 11- Yemek odası: İhtiyacacevap verecek büyüklükte olmalıdır.
12- Veli görüşme/bekleme odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
13- Drama odası:(İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
14- Müzik ve görsel sanatlar dersliği: (İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 15- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkeköğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Tuvaletlerin kabinlerinde kapı yüksekliği 1,2 m’den az olamaz.
Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.”

İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunması gereken bölümler

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 16- (1) İlkokullarda bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnızbirinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odasıdüzenlenir.
2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5- Arşiv ve dosya odası:İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır. 7- Okul öncesi eğitimdersliği: (isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır.
8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
9- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır.
10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarınauygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: (isteğe bağlı) Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
12- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
13- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim,eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
14- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
15- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir.
16- Oyun bahçesi: Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece ilkokul olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmadan 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir.
17- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
18- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 19- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
20- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
22- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükteolmalıdır.
24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması(merkezi havalandırmasistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde vebüyüklükte olmalıdır.
25- Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 26- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkeköğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
27- Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste bulunan okullar; sağlıkodası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi ortak kullanabilir.
28- Okullarda genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

(2) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitimöğretim yılı sonuna kadar ilkokul olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2-Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Öğrenci işleri bürosu:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
7- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır. 8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
9- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimisalonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir sporsalonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir.
10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriniyapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: (isteğe bağlı) Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
12- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
13- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim,eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
14- Müzik dersliği: Her bir öğrenciye 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
15- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir.
16- Oyun bahçesi: (isteğe bağlı) Her bir öğrenci için 2 m2 alan ayrılır.
17- Yemek salonu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 18- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
19- Zümre odası: (isteğe bağlı)En az 10 m2 olmalıdır. 20- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
22- Sağlık odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç)ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
25- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
26- Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

(3) Ortaokulda bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.
2- Müdür yardımcısı odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır. 7- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı)En az 15m2 olmalıdır.
8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
9- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır.
10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
12- Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2     kullanım alanı düşmelidir.
13- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak, iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
15- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
16- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir.
17- Teknoloji ve tasarım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
18-Oyun bahçesi: Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır.
Müstakil binalarda sadece ortaokul olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmadan 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir.
19- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
20- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 21- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
22- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
23- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- Sağlık odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
25- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
26- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç)ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
27- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
28-Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
29- Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste bulunan her düzeydeki bütün okullar; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi ortak kullanabilir. Ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir.
30-Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, teknoloji ve tasarım, müzik, görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

(4) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ortaokul olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5-Öğrenci işleri bürosu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
7- Okul öncesi eğitim dersliği:(isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır. 8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
9- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir.
10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
12- Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
13- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
15- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
16- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir.
17- Teknoloji ve tasarım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
18- Oyun bahçesi: (İsteğe bağlı) Her bir öğrenci için 2 m2 alan ayrılır.
19- Yemek salonu: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 20- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
21- Zümre odası:(isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 22- Kantin: En az 20 m2 olmalıdır.
23- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
25- Veli görüşme/bekleme alanı/odası/: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
26- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
27- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
28- Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, teknoloji ve tasarım, müzik, görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

(5) Liselerde bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.
2- Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Büro hizmetleri odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
6- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
7- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır. 8- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) En az 15 m2 olmalıdır.
9- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.
10- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır.
11- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır.
12- Laboratuvarlar: Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri için en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir.
Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2’dir. Laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir.
Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
13- Bilişim teknolojileri dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2     kullanım alanı düşmelidir.
14- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 30 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
15- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
16- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
17- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir.
18-Oyun bahçesi: Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece lise olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmadan 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir.
19- Uygulama atölyesi (Meslek lisesi): Alanların kullanılma amaçlarına uygun olarak tespit edilmelidir.
Dengi resmî meslek liselerindeki alan/dalların uygulama atölye/dersliği sayısından az olmamak şartıyla atölyeler, en az 48 m2olacak şekilde düzenlenir. Her bir öğrenci için kullanım alanı 2 m2 den az olmayacak şekilde düzenlenir. Ortak kullanılan uygulama atölye/derslikleri dikkate alınarak okulda oluşturulan her bir uygulama atölye/derslikler için ayrıca en küçük derslik kontenjanı kadar alan/dal kontenjanına ilave edilir. Atölyede iş güvenliğini sağlayacak tedbirler alınır.
Havacılık, Denizcilik, Otelcilik, Turizm ve Sağlık programlarını uygulayacak okullar ile organize sanayi bölgelerinde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarınca, öğretim programlarındaki uygulama konuları için kurum binasında gerekli bölümler düzenlenir. Ayrıca, okulda yapılması mümkün olmayan uygulama eğitimleri için okullarda uygulanan programlarla ilgili sektörlerde hizmet veren kuruluşlarla en az okulun eğitim süresi kadar, sağlık hizmet alanında ise on yıl süreli protokoller yapılır.
Organize sanayi bölgelerinde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarının atölye ve laboratuvar uygulamaları aynı organize sanayi bölgesi içerisinde hizmet veren eğitim birimi bulunan kuruluşlarda yapılabilir.Bu kuruluşlarla okul arasında en az okulun eğitim süresi kadar protokol yapılır.
20- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
21- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 22- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
23- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır.
24- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
25- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
26- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
27- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
28- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
29-Yüzme havuzu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
30- Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada bulunan ortaokul ile ortaöğretim okulu veya ortaöğretim okulları; sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve
kütüphaneyi ortak kullanabilir. Aynı kampüste bulunan her düzeydeki tüm okullar ibadethane, kapalı beden eğitimi salonu ve yemek salonunu ortak kullanabilir. Ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir.
Aynı binada veya kampüste bulunan diğer ortaöğretim kurumları; a) Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odasını,
b) Müzik dersliğini,
c) Görsel sanatlar dersliğini, ç) Öğretmenler odasını,
d) Arşiv ve dosya odasını,
e) Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarını, f) Tuvaletleri,
g) Oyun bahçesini ortak kullanabilir.
Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayıları ile laboratuarlar, uygulama atölyesi, oyun bahçesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.
Liselerde kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı binalarda yatakhane düzenlenebilir. Yatılı okullarda öğrenci sayısına göre bulunması gereken diğer bölümler:
31- Yatakhane: Tavan yüksekliği 3 metre olan yatılı okulun yatakhane kontenjanı her bir öğrenci için 4 m2, tavan yüksekliği 3 m’den az olan binalarda ise her bir öğrenci için 12 m3 hacim düşecek şekilde hesap edilir. Yatakhanenin her bir odası için en fazla 4 öğrenci kontenjanı verilir.
32- Etüt/Çalışma odası: En az 30 m2 olmalıdır.
33- Kitaplık: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
34- Duş, banyo ve tuvalet: Yatılı okullarda her 4 öğrenci için soyunma bölümü de olan kabinli duş, tuvalet ve lavabo olmalıdır.
35- Belletmen odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
36-Kız ve erkek öğrenci revirleri: Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenir. En az 20 m2 olmalıdır.

(6) Temel liselerde bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir.
4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
5- Büro hizmetleri odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 6-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
7- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
8- Derslikler: En az 4 derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m² olmalıdır.
9- Oyun bahçesi: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
10- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir.
11- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun seyirciler için ayrılan yeri de bulunan en az 80 m2 olmalıdır.
12- Laboratuvarlar: Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri için en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir.
Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir.
Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.
13- Bilişim teknolojileri dersliği: (isteğe bağlı) En az 20 m2 olmalıdır. Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir.
14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
15- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.
16- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.
17- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir.
18- Yemek salonu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 19- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
20- Kantin: En az 30 m2 olmalıdır.
21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
22- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır.
24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır.
25- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayıları ile laboratuvarlar, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. İkili öğretim yapacak temel liselerde bu Yönergeye göre belirlenen kontenjanın iki katı kurum kontenjanı olarak belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Eğitim Okulları Okul binaları

MADDE 17- (1) Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu ve özel eğitim liseleri, özel eğitim uygulama merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu) en az öğretim yılı sayısı kadar dersliği ve oyun bahçesi bulunan bağımsız binalarda açılması esastır. Ancak, aynı kurucu tarafından, özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu, özel eğitim uygulama
merkezi (okulu) ile özel eğitim ve rehabilitasyon biriminin aynı binada açılabilmesi için; giriş çıkış, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavaboların her okul için ayrı düzenlenmesi gerekir.
(2) Özel eğitim okulları bünyesinde özel eğitim ve rehabilitasyon biriminin açılmak istenmesi hâlinde ayrıca, bu Yönergenin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bölümünde belirtilen özür grubuna göre bireysel ve grup eğitim odaları ile bedensel engelliler destek eğitim programı uygulayacaklarda ayrıca fizyoterapi salonu düzenlenmesi gerekir.

Özel eğitim anaokulunda bulunması gereken bölümler

MADDE 18- (1) Özel eğitim anaokullarında ve açılması durumunda bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Müdür yardımcısı odası: (İsteğe Bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.”
3- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Bireysel eğitim odası: En az 10 m2 olmalıdır. (Her 20 öğrenci için 1 bireysel oda) Örgün eğitim için düzenlenen odaya kontenjan verilmez.
4- Uyku odası: (İsteğe bağlı) Özel eğitim anaokullarında; uyku odalarında her öğrenci için hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m2’den aşağı olamaz. (Kontenjan verilmez)
5- Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi: (isteğe bağlı) En az 6 m2 olmalıdır.
6- Oyun etkinlik odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için en az 2,5 m2 yer ayrılacak şekilde hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10; yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.
7- Oyun bahçesi: Bahçe olarak kullanılmak üzere ayrılan açık veya kapalı alan, 25 m²’den az olmamak şartıyla her birey için 1,5 m² yer hesaplanarak bahçenin kontenjanı belirlenir.
8- Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
9- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 10- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 11- Tuvalet:
a) Her 20 birey için bireylerin yaşına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. Tuvaletlerden en az birinin tutamaklı olması gerekir.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

Özel eğitim ilkokulu, ortaokulu, lisesi ve özel eğitim uygulama merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezinde (okulu) bulunması gereken bölümler

MADDE 19- (1) Özel eğitim ilkokulu, ortaokulu, lisesi ve özel eğitim uygulama merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezlerinde (okulu) ve açılması durumunda bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Müdür yardımcısı odası: (İsteğe Bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır.
5- Oyun etkinlik odası (isteğe bağlı): En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10; yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.
6- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Bireysel eğitim odası: En az 10 m2 olmalıdır. (Her 80 öğrenci için 4 bireysel oda) Örgün eğitim için düzenlenen bireysel eğitim odalarına kontenjan verilmez.
7- Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi (isteğe bağlı): En az 6 m2 olmalıdır.
8- Derslik: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Programlara göre dersliklerde en fazla birey sayısı; bedensel, işitme ve görme engelliler için 10; yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 8, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.
9- Beden eğitimi salonu: En az 20 m2 olmalıdır.
10- Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Görme engelliler için açılan özel eğitim ilkokulu ve ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi (okulu)),
(Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2 den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)
11- Teknoloji ve tasarım dersliği: (Ortaokullarda) Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve alanı, en büyük derslik alanı kadar olmalıdır.
12- Fen Bilgisi laboratuvarı: (Ortaokullarda) En büyük derslik alanı kadar olmalıdır. (sadece işitme, görme, bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği okullarda )
13- Resim/Müzik dersliği: (Ortaokullarda) En az 15 m2 olmalıdır. Bireylerin özürleri dikkate alınarak uygulanan haftalık ders dağıtım çizelgelerine göre belirlenir. (İşitme, görme ve bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği okullarda)
14- Oyun bahçesi: Okullarda her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. 15- Rehberlik servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 16- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
17- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 18- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 20 öğrenci için öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri dikkate alınarak bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.
19- Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu);
a) Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu)
1- Derslik: En az 15 m2 büyüklüğünde 4 derslik olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.
2- Uygulama dersliği: En büyük derslik alanı kadar 4 uygulama dersliği olmalıdır. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
b) Özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu):
1- Derslik: En az 15 m2 büyüklüğünde 4 derslik olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.
2- Uygulama dersliği: En büyük derslik alanı kadar 4 uygulama dersliği olmalıdır. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
20- Ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste bulunan özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi (okulu), yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu, asansör ve kütüphane dönüşümlü olarak ortak kullanabilir. Ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir.
(2) Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, teknoloji ve tasarım, müzik ve resim dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

Çeşitli hükümler

MADDE 20- (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Okullarda, rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri erişim imkânları kullanılarak koridor, lavabo, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenir. Engelli rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6 olmalıdır.
(2) Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima ile de yapılabilir.
(3) Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dershaneler Dershanelerde bulunması gereken bölümler

(Mülga: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 21-

BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Kurslar Çeşitli kurslarda bulunması gereken bölümler MADDE 22- (1) Kurslarda bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan kurslarda) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Derslik: En az 15 m² olmalıdır. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez.
5- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kurslarda bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
6- Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve büyüklüğü en az 20 m2’dir.
Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Kurumda Yönetmeliğin EK-4 tabloda yer alan gruplar dikkate alınarak her bir kurs grubu için en az bir uygulama dersliği düzenlenir.
Diğer kurslar için mesleki alanlar dikkate alınarak her alan için bir uygulama dersliği istenir. Bir uygulama dersliğinde en fazla beş program uygulanır.
7- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
8- Kitaplık
9- Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak koşuluyla kursiyer kontenjanı en çok otuz (30) olan kurslarda:
a) Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
b) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
c) Derslik: En az 15 m² olmalıdır.
ç) Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programında uygulamaya yönelik konuların yer alması hâlinde uygulamaya göre düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.
Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.
d) Tuvalet ve lavabolar: Bayan kursiyerler ile bayan öğretmenler için bir, erkek kursiyerler ile erkek öğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet ve lavabo bulunur.

(Değişik: Makam Oluru 11/9/2013-2415748) Meslek liselerindeki alan ve dallar ile diğer alanlarda faaliyette bulunan kurslar

MADDE 23- (1) Meslek liselerindeki alan ve dallarda kurs faaliyetinde bulunacak özel kurslarda, meslek liselerindeki gibi araç ve gereçlerle donatılmış uygulama dersliği, laboratuvar ve atölye düzenlenir.
(2) Ayrıca, havacılık, denizcilik, otelcilik ve turizm kurs programları ile kursta uygulanacak diğer öğretim programında yer alan uygulama derslerinin/eğitimlerinin kurs binası dışında açık alan, fabrika, liman gibi alanlarda yapılacağı belirtilmiş ise uygulama derslerini/eğitimlerini yapmak üzere kurs ile bu alanda hizmet veren özel kuruluşlarla noterden onaylı yazılı anlaşmalar yapılır. Resmî kurum ve kuruluşlara ait alanlarda söz konusu uygulama dersleri/eğitimleri yapılacak ise bu kurum ve kuruluşlar tarafından kursa verilen izin belgesi alınır. (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748)
ALTINCI BÖLÜM
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkez binaları

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) MADDE 23/A- (1)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bahçesi bulunan ve müstakil binalarda açılır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken bölümler

MADDE 24- (1) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken bölümler:
1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: En az 8 m2 olmalıdır. (Kontenjanı 100’den fazla olması hâlinde)
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Görme engelli bireyler destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) 2 oda ve odalar 10 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.
5- İşitme engelli bireyler destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) 2 oda ve odalar 10 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.
Bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanmalıdır.
6- Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) 2 oda ve odalar 10 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 8 kontenjan verilir.
7- Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) 2 oda ve odalar 10 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.
8- Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı:
a)Fizyoterapi salonu: En az 20 m2 olmalıdır. Her birey için 10 m2 yer hesaplanarak salonun kontenjanı belirlenir ve salon kontenjanı 5’ten fazla olamaz.
9- Yaygın gelişimsel Bozukluklar destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) 2 oda ve odalar 10 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 4 kontenjan verilir.
10- Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı:
a) Bireysel eğitim odası: En az (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) 2 oda ve odalar 10 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b) Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.
11- Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Zihinsel engelli, görme engelli ve yaygın gelişimsel bozukluk program
uygulayan merkezlerde) (Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2 den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)
12- Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
13- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 14- Tuvalet ve lavabolar:
a)Her 20 birey için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan merkezlerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek bireyler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Merkezde bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
15- (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Oyun bahçesi: Merkezlerde binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir birey için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır. İsteğe bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar bulundurabilir.

Çeşitli hükümler

MADDE 25- (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Merkezlerde, rampa, dikey engelli lifti veya güvenlik tedbirleri alınmış benzeri erişim imkânları kullanılarak koridor, lavabo, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenir. Engelli rampalarının eğimleri yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla en fazla % 6 olmalıdır.
(2) Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima ile de yapılabilir.
(3) Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler MADDE 26- (1) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Derslik: (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) En az üç derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m2 olmalıdır. Her bir dersliğe en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir.
5- Kitaplık
6- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 7- Tuvalet ve lavabolar:
a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Merkezde bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
8- Uygulama dersliği: (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda bilgi, beceri ile davranışların kazandırılması amacıyla gerekli araç gereçlerle donatılmış en az 20 m2 büyüklüğünde en az iki uygulama dersliği düzenlenir. Öğrenci sayısı 90’dan fazla olması hâlinde sonraki her 30 öğrenci için bir uygulama dersliği daha düzenlenir. Uygulama derslikleri izin alınan alan ve amaç dışında kullanılamaz.
Zorunlu iki uygulama dersliği bulunanlar ayrıca, uygulama dersliğinde yapılamayan yüzme, basketbol, futbol ve benzeri spor alanlarından en az biri ile en az bir yıl süreli imzalanan protokol yapılır.
Kurum kontenjanı teorik derslikler dikkate alınarak hesaplanır.
9- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler

MADDE 27- (1) Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler: 1 - Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Derslik: (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) En az iki derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m2 olmalıdır. Her bir dersliğe en çok 30 katılımcı kontenjanı verilir.
5- Tuvalet ve lavabolar:
a)Her 30 katılımcı için bir tuvalet ve lavabo, b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan hizmet içi eğitim merkezinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek katılımcılar ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Merkezde bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
Ancak, dersliği olmayan merkezlerde kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı iki tuvalet ve lavabo düzenlenmesi yeterlidir.
6- Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç ve gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.
Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim merkezinde istenir. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.) Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.
7- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
8- Kitaplık
9- Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak koşuluyla katılımcı kontenjanı en çok otuz (30) olan hizmet içi eğitim merkezinde:
a) Müdür odası: En az 10 m² olmalıdır.
b) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
c) Derslik: En az 20 m² olmalıdır. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.)
ç) Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim programında uygulamaya yönelik konuların yer alması hâlinde uygulamaya göre düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.
Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim merkezinde istenir. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.) Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.
d) Tuvalet ve lavabolar: Kadın katılımcılar ile kadın öğretmenler için bir, erkek katılımcılar ile erkek öğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet ve lavabo bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM Uzaktan Öğretim Yapan Kuruluşlar Uzaktan öğretim yapan kuruluşlarda bulunması gereken bölümler

MADDE 28- (1) Uzaktan öğretim yapan kuruluşlarda bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Yayın odası: Uzaktan öğretimi yapılacak programın araç gereç ve donanımı için yeterli büyüklükte olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- Yüz yüze eğitim uygulama dersliği: En az 15 m2 (Yüz yüze eğitim verecek kuruluşlarda),
5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır. 6- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 katılımcı için bir tuvalet ve lavabo (Yüz yüze eğitim verecek kuruluşlarda), b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek katılımcılar ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kurumda bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
7- Kitaplık

ONUNCU BÖLÜM Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler

MADDE 29- (1) Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan kurslarda) En az 10 m2 olmalıdır.
3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4- (Değişik:Makam Oluru 22/05/2014-2040433) Derslik: En az 20 m2 Olmalıdır. En çok 30 kursiyere bir derslik olacak şekilde planlanır.
Motorlu taşıt sürücüleri kursu; Trafik ve Çevre Dersliği, İlkyardım Dersliği ile Araç Tekniği Dersliği teorik derslikler grubundan meydana gelir. Kurum kontenjanı tespiti yapılırken derslik gruplarındaki en küçük dersliğin kontenjanı esas alınır. Kurum tarafından direksiyon eğitim alanı yerine direksiyon eğitim simülatörü kullanılmak istenmesi hâlinde her 60 kursiyer için bir direksiyon eğitim simülatörü istenir. Her direksiyon eğitim simülatörü için en az 10 m2 simülatör uygulama dersliği düzenlenir. Kontenjan artırımında bulunmak isteyen kurumların gerekli araç gereçle donatılmış, standartlara uygun, en az üç derslik ve direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliğinden oluşan grup hazırlanması gerekir. Ancak kontenjan sabit kalmak koşuluyla gerekli araç gereçlerle donatılmış bir veya birden fazla Trafik ve Çevre, İlkyardım, Araç Tekniği derslikleri ile direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliklerinin eklenmesi mümkündür. Direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliği bulunmayan kurslar, sadece bir simülatörü en az 30 m2 olan Araç Tekniği dersliğini koyarak Araç Tekniği Dersinin yapılmadığı saatlerde bu dersliği direksiyon eğitim simülatörü uygulama dersliği olarak kullanabilirler.
5- Tuvalet ve lavabolar:
a) Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kursta bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.
6- Teneffüshane: Derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
7- Kitaplık
8- Direksiyon eğitim alanı: EK:1’deki projeye uygun olmalıdır.

Direksiyon eğitimi (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı MADDE 30- (1) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve

sınav araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır. (“A1”, “A2”, “F” ve “H (Motosiklet) sınıfları hariç)
(2) Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın yedek pedallarına basıldığında sesli veya ışıklı uyarı veren alet bulunur.
a) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav araçları: Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre;
1- “B” sertifika sınıfı için en az (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) dört,
2- “A1”, “A2”, “C”, “D”, “E”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı
bulunur.
(3) “G” sınıfı sertifikada; özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında “G” sınıfı sertifika programının sadece Trafik ve Çevre, (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) Araç Tekniği ve İlkyardım    dersleri verildiğinden “G” sınıfı için direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı bulundurulmaz.

Direksiyon eğitim alanı (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve direksiyon eğitim simülatörü

MADDE 31- (1) Direksiyon eğitim alanı EK:1’deki projeye uygun şekilde yapılmalıdır.
a) Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veya stabilize (belli büyüklükteki elekten geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olmalıdır.
b) “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sınıfı sertifika verecek kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m², yol genişlikleri de 7 m. olmalıdır.
c) “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü sertifikası için 10.000 m², yol genişliği ise 7 m. olmalıdır. Alanın 10.000 m² den fazla olması hâlinde yol genişliği 9 m. olmalıdır.
ç) Sertifika sınıflarına göre 5.000 veya 10.000 m² lik alanlar en çok iki kurum tarafından kullanılabilir.
d) Sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi veren motorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 5.000 m² alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m² alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi verecek her bir kurum için 5.000 m² alan istenir.
e) “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi veren motorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 10.000 m² alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m² alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika verecek her bir kurum için 5.000 m² alan istenir. Hesaplama sonucu ortaya çıkan küsuratlar dikkate alınmaz.
(2) En fazla iki kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanındaki sosyal dinlenme tesisinde bulunması gereken birimler ve araç gereçler;
a) Yönetici ve öğreticilerin dinlenme yeri, en az 6 m² olmalıdır. b) Kursiyer dinlenme yeri, en az 15 m² olmalıdır.
c) Kantin ihtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.
ç) Şehir kanalizasyonuna bağlı veya foseptik çukuru bulunan en az iki tuvalet (bay -bayan),
d) Şehrin su şebekesine bağlı su tesisatının döşenmesi veya tesiste, kapalı ve musluklu kaplarda su bulundurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
e) Sosyal dinlenme tesisleri; Betonarme, karkas, prefabrik, konteyner ve benzeri malzemeden yapılmalı, çatılı olmalı veya mevsim koşullarına uygun tedbirler alınmalıdır.
(3) Direksiyon eğitim alanı aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde ışıklandırılmalıdır. a) Ortalama parıltı Lo (cd/m²)01,2 dir.
b) Parıltının bileşke düzgünlük faktörü Uo00,4 dür. c) Parıltının boyuna düzgünlük faktörü UL00,5 dir.
ç) Aydınlatma galvanizli boru direk, beton direk, empreyeli ağaç direk veya tercihen demir direk kullanılmalıdır.
d) Havai çıplak iletken hat veya tercihen yer altı hattı çekilmelidir. e) Armatürler en az 125 civa buharında olmalıdır.
f) TSE 4019’a göre düzenlenmiş ilkyardım çantası bulunmalıdır.
(4) İki kurumdan fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanlarında:
a) Altı kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 20 m2, tuvalet sayısı da üç olmalıdır.
b) Altıdan on kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 30 m2, tuvalet sayısı da dört olmalıdır.
c) Ondan yirmi kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 45 m2, tuvalet sayısı da altı olmalıdır.
ç) Yirmiden çok kurum tarafından kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinde yukarıda belirtilen ölçü ve sayılara ilave olarak her on kurum için en az 5 m2 kursiyer dinlenme yeri, en az bir tuvalet istenir.
(Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) (5) Direksiyon eğitim alanı bulunmayan özel motorlu taşıt sürücü kursları, bütün sertifika sınıflarında kullanılabilecek ve aşağıdaki özellikleri taşıyan direksiyon eğitim simülatörü bulundurur.
Direksiyon eğitim simülatörü:
1-Direksiyon eğitim simülatörünün donanımları gerçek araç donanımı ile birebir ebatlarda olması gerekir. Kabinde ayarlanabilir koltuk, emniyet kemeri, el freni, direksiyon donanımı, sinyal kolu, silecek kolu, kontak anahtarı yeri ve benzeri donanımlar ile gerçek araçlarda bulunan tüm göstergeler (sinyal göstergeleri, flâşör, emniyet kemeri ikaz lambası, akü şarj lambası, yağ lambası ve benzeri.), vites kolu, gaz, fren ve debriyaj pedalı, dikiz aynası ve diğer aynalar bulunmalıdır.
2- Gelişmiş ses simülasyonuna sahip olup motorun çalıştırılması ve sürüş esnasında motorun devrine göre motor sesini ve benzeri uyarı seslerini verebilmelidir.
3- Görsel sistem olarak ekranla desteklenmiş, gerçeğe yakın ve farklı ortamlarda; trafik işaret ve levhaları ile donatılmış, direksiyon eğitim alanında, şehir içi ve şehirlerarası karayolunda, iniş ve çıkış eğimli yollar ile değişik hava koşullarında, gece ve gündüz araç kullanımında kursiyerin algı ve refleksini ölçen eğitim senaryolarının uygulanmasına imkân sağlanmalıdır.
4- Kursiyerleri eğitim süresince Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki EK-3 ve EK-4’de belirtilen değerlendirme kriterlerine göre puanlama yaparak değerlendirmelidir.
5- Kursiyerlerin hangi senaryoda ne zaman eğitim aldığı kayıt altına alınmalıdır. Hangi senaryolarda eğitim alması gerektiği belirtilmelidir. Her kursiyer için, eğitim kayıtlarının ve eğitim sonuçlarının arşivlenebileceği ve harici çıktılarının alınabileceği bir sisteme sahip olmalıdır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Kurumların bölümlerinde bulunması gereken araç gereçler

MADDE 32- (1) Yönetim ve diğer odalarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.
(2) Derslik ve diğer ders yapılan alanlarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile programlarda belirtilen araç gereç bulunur.
(3) Yatakhane, kütüphane, mutfak ve benzeri bölümlerde ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.
(4) Meslek liselerinde uygulanacak programlara uygun standart donatım listesine göre atölye ve laboratuvarlar düzenlenir.
(5) (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Çeşitli kursların uygulama dersliklerinde derslik kontenjanı da dikkate alınarak kurs programında ve Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının alanlarına ait standart donanım listesindeki araç gereçler bulunur.

İsteğe bağlı olarak düzenlenebilecek bölümler

MADDE 33- (1) Kurum yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında ihtiyaç duyulması hâlinde isteğe bağlı olarak; kurucu, kurucu temsilcisi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, ziyaretçi, sağlık, zümre, (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) çocuk emzirme odası, büro hizmetleri, bilişim teknolojisi, araç gereç, yardımcı hizmetli odaları ve mutfak, kantin, depo, ambar, konferans salonu gibi bölümler de oluşturulabilir. Ayrıca 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olmak şartıyla farklı bölümler de düzenlenebilir.

Bölümlerin ölçümü ve kontenjan tespiti

MADDE 34- (1) Alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanır.
(2) Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve üzeri sayılar, bir üst tam sayı olarak değerlendirilir.

Mevcut kurumlar

MADDE 35- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurumlarından kontenjan artırımına yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde bu Yönergede belirtilen standartlar uygulanacaktır. Ancak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında binası koruma altına alınarak kültür varlığı olarak tescilli olan kurumlarda bu Yönergede belirtilen pencere, kapı, koridor için belirlenen standartlar aranmaz.
Kaldırılan Mevzuat
MADDE 36- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5/3/2010 tarihli ve 1930 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi” ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.
Okul binaları
Geçici Madde 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan okullar ile özel eğitim okullarının kurucuları 15/07/2015 tarihine kadar okul binalarını bu Yönergenin 14 üncü, özel eğitim okulları ise 17 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirmek zorundadırlar.
(2) Belirtilen sürede kurum binalarında gerekli düzenlemeyi yapmayan okullar Bakanlık tarafından öğrenci sayıları dikkate alınarak re’sen mevcut okullardan birine dönüştürülür.
(3) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel akşam liselerinin kurucularından, kurumlarını 2012-2013 öğretim yılı sonuna kadar şartlara uygun hâle getirmeyenlerin kurumları kapatılır.
Engellilerin kurumlara erişebilirliği
Geçici Madde 2- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda belirtilen    sürede    kurumlarını    engellilerin    erişebilirliğine    uygun    duruma    getirmek zorundadırlar.
(Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) Geçici Madde 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının kurucuları bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde direksiyon eğitim ve sınav araçlarını 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun hale getirir. Verilen süre içerisinde direksiyon eğitim ve sınav araçlarını 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun hale getirmeyen özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının bu programları iptal edilir.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 4-(1) 14/03/2014 tarihinde faaliyette bulunan dershanelerde nakil, program iptali ve kontenjan değişikliği işlemlerinde 01/09/2015 tarihine kadar bu Yönergenin mülga 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 5-(1) 14/03/2014 tarihinde faaliyette bulunan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurucuları kurumlarını 01/09/2015 tarihine kadar bu Yönergenin 26 ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kontenjan değişikliğine yol açacak
yerleşim planı değişikliklerinde kurumlarını bu Yönergenin 26 ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirirler.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 6- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kontenjan değişikliğine yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde kurumlarını bu yönergenin 23/A ve 24 üncü maddelerinde belirtilen şartlara uygun hâle getirirler.
(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 7- (1) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar okul olarak faaliyetlerini sürdürecek olan kurumlarda, bu Yönergede yeniden düzenlenen 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları ile 11 inci 12 nci ve 13 üncü maddelerindeki şartlar aranmaz.

(Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) Geçici Madde 8- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuranlardan işlemleri devam edenler hakkında bu Yönergenin yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uygulanır. Yürürlük

MADDE 37- (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.