• BIST 1.479,930
 • Altın 553,18
 • Dolar 9.5897
 • Euro 11.1482
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 18 °C

Sahil Güvenlik Sözleşmeli Er Alım İlanı 2014

Sahil Güvenlik Sözleşmeli Er Alım İlanı 2014

SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; en az 8 yıllık ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 20 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla 25 yaşını (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar) bitirmemiş olanlar arasından yapılacaktır. (Adaylar; diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa sınıflandırılabilecek/yerleştirilebilecektir.) 2. Başvurular 20 Mayıs - 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru esasları müteakip maddelerde açıklanmıştır. 3. 2014 yılı içinde yapılan başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. (Başvuran adayların sayısının bir defada sınav yapılabilecek aday sayısı kapasitesinin üzerinde olması halinde idarece alınacak karara istinaden ilave sınav icra edilebilecek ve bu maksatla sınav grupları oluşturulabilecektir. Adaylar, bu kılavuzda belirtilen tarihlerde yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise başvurusu, 2014 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara da çağrılacaktır. Birden fazla sınav planlanması halinde, sınavlara çağırılacak adayların grupları sınava ilk başvuran adaydan itibaren belirlenecektir. Sınava adayların çağırılması Sahil Güvenlik Komutanlığının genel ağ (internet) sayfası üzerinden yapılacaktır. Başvuruda bulunan adaylar, sınav tarihlerinin ilanlarını genel ağ (internet) sayfası üzerinden takip etmekle sorumludurlar.) 2014 yılının son sınavına da genel ağ (internet) sayfası üzerinden çağrılmayan adayların, “şartları taşımaları halinde” 2015 yılında tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. 4. Başvuruları uygun olan adayların ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testleri (FKT) ve mülakat sınavları başvuru durumuna göre belirlenecek tarihlerde ve sınav merkezi/merkezlerinde icra edilecektir. www.sgk.tsk.tr (Bahse konu sınav merkezi/merkezleri başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte Genel Ağ (internet) adresinde yayımlanacaktır.) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere asker hastanelerine sevk edilecektir. 5. Temin edilen adaylar; sözleşmeli er statüsünde Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer birliklerine tertip edileceklerdir. Bu personel, belirli bir süre sonunda istedikleri takdirde Sahil Güvenlik Komutanlığının farklı bölgelerindeki yüzer birliklerde görev yapabileceklerdir. 6. Kılavuzun tamamını okumadan başvuru yapmayınız. Başvuru esnasında doldurulan formlardaki bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. 7. Sözleşmeli er olacak adayların sorabileceği sorulara yönelik detaylı olarak hazırlanan “Sözleşmeli Erbaş ve Er Bilgi Broşürü” EK-G’dedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini_Sayfa_1Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini_Sayfa_2 7. BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b. En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (Kılavuzda belirtilen okullara denk yurt dışındaki okullardan mezun olan adaylar; lisans/önlisans için Yükseköğretim Kurulu (YÖK)ndan, ortaöğretim için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)ndan denklik belgesi alacaktır.), c. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak, ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (20 Mayıs 2011 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar), e. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)nden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, f. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, g. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)na karar verilmiş olsa dahi; (1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, (2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, (3) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak, ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak, h. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak, ı. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “... Sınıfında/Sınıflarında Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak (Adaylar Asker Hastanelerine sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.), i. EK-E’de bulunan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. NOT-1: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir. 8. BAŞVURULARIN YAPILMASI VE BAŞVURULARIN KABULÜ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: a. Başvuruların yöntemi: (1) Başvurular 20 Mayıs tarihinden 31 Temmuz 2014 saat: 17:30’a kadar aşağıda belirtilen evrakların/belgelerin eksiksiz olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA (Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü) adresine şahsen (elden) veya posta/kargo yoluyla gönderilmesi şeklinde yapılacaktır. (2) Adayların aşağıda belirtilen belgeleri/evrakları tam olarak ve yukarıda belirtilen başvuruların kabulü süresi içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığında bulundurmaları şarttır. Aksi takdirde başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar; diploma, nüfus cüzdanı, kurs bitirme belgeleri/sertifika vb. evrakların tıpkıçekimlerini gönderecekler, asıl nüshalarını göndermeyeceklerdir. (Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, gönderdikleri belgeler (asıl nüshalarını sehven gönderseler dahi) “adayın kendisine veya adresine” iade edilmeyecektir.) b. Başvuru için gönderilecek evraklar/belgeler: (Askerlik hizmetini yerine getiren ve terhis olan adayların hazırlayacakları belgeler ayrı maddelerde verilmiştir. Lütfen sizinle ilgili olan maddede belirtilen evrakları hazırlayınız.) (1) ASKERLİK HİZMETİNİ YERİNE GETİRMEKTE OLAN adaylar tarafından hazırlanacak belgeler: Lütfen, sayfa 1-8’de bulunan “BİRLİK KOMUTANLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER” başlıklı açıklamaları dikkatlice okuyunuz ve dilekçe, kadro görev yeri yazısı ile nitelik belgesini burada belirtilen usullere göre tanzim ediniz/edilmesini talep ediniz.  (a) EK-A’da örneği bulunan dilekçe (2 nüsha tanzim edilir ve bu dilekçeyle ilk amire müracaat edilir), (b) EK-C’de örneği bulunan hastane sevk talebi dilekçesi (1 adet asıl nüsha), (c) EK-Ç’de örneği bulunan Nitelik Belgesi (1 adet asıl nüsha), (ç) EK-D’de örneği bulunan kadro görev yeri yazısı (1 adet asıl nüsha), (d) Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi (fotokopisi): Adayın kendisine ait bir adet tıpkıçekimi, (e) Öğrenim diploması tıpkıçekimi: En son mezun olduğu okula ait diplomanın bir adet tıpkıçekimi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir. Diploma almaya hak kazanmış fakat diploması hazır olmayan adaylar ise, mezun oldukları okul müdürlüklerinden onaylı geçici mezuniyet belgesi getireceklerdir.) (f) Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesinin bir adet tıpkıçekimi, (g) Varsa, sayfa 1-4/5’te belirtilen alımı yapılacak sınıfların hizalarında belirtilen kurs belgesi, diploma, başarı belgesi tıpkıçekimleri, (ğ) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına Ad, Soyad, T.C.Kimlik Numarası ve başvurulan sınıf/sınıflar mutlaka yazılacaktır.), KILAVUZUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.