• BIST 1.809,65
 • Altın 759.61519
 • Dolar 13.4318
 • Euro 15.1855
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara 8 °C

Şef ve Memur Kadroları Görevde Yükselme Sınavı Kılavuzu

Şef ve Memur Kadroları Görevde Yükselme Sınavı Kılavuzu

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal şef ve memur kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına katılmak isteyen ve aşağıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyan personelin 04 - 13 Ağustos 2014 tarihleri arası elektronik ortamda başvuruları alınacaktır. Merkez ve taşra teşkilatı Şef ve Memur kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme sınavı 13 Eylül 2014 Cumartesi Günü Saat : 10:00’da ANKARA, İSTANBUL İZMİR, ADANA, BURSA, ANTALYA, KAYSERİ, SAMSUN, TRABZON, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, VAN, EDİRNE, GAZİANTEP, DENİZLİ, ERZURUM, ESKİŞEHİR, KONYA, ZONGULDAK, SİVAS illerinde yapılacaktır. Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde: “ (1) Yazılı sınav, sınavın Bakanlıkça yapılması hâlinde, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi ve yeri belirtilir. Duyuruda, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına da yer verilir. ” hükme göre merkez ve taşra teşkilatı boş kadrolarının dereceleri, sayıları, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıkları, sınavdaki ağırlıkları ve soru sayıları aşağıda belirtilmiştir.

UNVANI

TEŞKİLATI

TOPLAM

MERKEZ

TAŞRA

ŞEF

731

2650

2881

MEMUR

70

3000

3070

2. BASVURU ESASLARI Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yer alan hükümler gereği;

a) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla (13 Ağustos 2014) gerekli şartları taşıyanlar (Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ) başvuruda bulunabileceklerdir.

b) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

c) Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlarile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamayacaktır.

ç) Başvurular Bakanlıkça incelenerek, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

2.1. BASVURU SARTLARI; Genel şartlar; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak, b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar; Başvurunun son günü (13/08/2014) itibariyle; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak. Memur kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar; Başvurunun son günü (13/08/2014) itibariyle; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ a) Görevde yükselme sınavı başvuruları, 04-13 Ağustos 2014 tarihleri arasında saat: 18.00’e kadar elektronik ortamda alınacaktır. b) Aday, http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ile “Elektronik Başvuru Formu”na girerek başvuru işlemini yapabilecektir. c) Aday, kimlik ve başvuru bilgilerini “Elektronik Başvuru Formu”na girerek MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecektir. d) Adaya ait bilgilerde bir hata yoksa adaya ait “Elektronik Başvuru Formu” ilgili birimler tarafından başvurunun yapıldığı gün içerisinde sistemde onaylanacaktır. Aday tarafından da onay işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilecektir. e) Adaya ait “Elektronik Başvuru Formu”nun bir çıktısı, birim yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenerek adaya verilecektir. f) Elektronik Başvuru formunun bir sureti adayda kalacak, bir sureti de aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar özlük dosyasının bulunduğu birimlerde saklanacaktır.

Başvuruda bulunacak adayın sınava ilişkin bilgileri, MEBBİS kayıtlarından alınacağından MEBBİS kayıtlarında personele ilişkin öğrenim durumu, hizmet süresi vb. bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenerek sorumlu birimlerce güncellenmesi gerekmektedir.

Bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenmemiş olması durumunda başvuruda bulunan bazı adaylar açısından başvurunun kabul edilmemesi gibi sonuçlar doğurabileceğinden sorumlu birimlerin adayların bilgilerini güncellemesi ile ilgili gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Adaylar tarafından bilgilerin elektronik ortamda verilerin hatasız, eksiksiz, başvuru kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile özlük dosyalarının tutulduğu birime ait olacaktır.

Başvurular esnasında oluşabilecek aksaklıklara itiraz eden adayların durumları incelenerek, adaylara başvuru süresi içerisinde başvurulardan sorumlu birimce cevap verilecektir.

Sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise bunlar sağlık kuruluru raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve “elektronik başvuru formu” nda “özür durumlarını” ve “almak istediği hizmet” kutucuğunu işaretleyeceklerdir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

UYARI: Aday, yaptığı Elektronik Başvuru Formu ile Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2.3. BASVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR a. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılmışsa, b. Başvuruda aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, c. Aday, sınav ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmamışsa, ç.Başvuru işlemleri başvuru için belirtilen süre içinde (04-13 Ağustos 2014) yapılmamışsa, d. Görevde yükselme sınavına katılmak için elektronik ortamda yapılan başvuru süresi içerisinde onaylanmamışsa, e. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esas ve usullere uymuyorsa veya bu durumun sonradan tespit edilmişse, adayın görevde yükselme sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır.

2.4. SINAV ÜCRETİ a. Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 60 TL’yi (altmış TL KDV dâhil), 04-13 Ağustos 2014 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla yatıracaktır. b. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir. c. Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef /Memur Kadrolarına Atanabilmek İçin Görevde Yükselme Sınavı) bulunacaktır. ç. Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak; mektup, elden, internet bankacılığı veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.

2.5. SINAV GİRİŞ BELGESİ YEĞİTEK tarafından adayların sınava girecekleri yerleri gösteren listeler ve sınavın yapılacağı bina ve salonları gösteren listeler; http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgesinin adaylar tarafından internet ortamında alınacak ve bağlı bulundukları Eğitim Kurumu/Birimi tarafından onaylanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.

Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, Merkezin uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir.

3. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR 3.1. SINAVDA UYGULANACAK TESTLER Sınavda; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 12. madde hükmüne göre konular ile puan ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara toplam 50 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacaktır. Sorular aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır. Şef unvanı için;

 • Yorumlar 2
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.