• BIST 107.401
 • Altın 174,128
 • Dolar 4,0997
 • Euro 4,9946
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 24 °C

Sözleşmeli Öğretmen Atama Kılavuzu

Sözleşmeli Öğretmen Atama Kılavuzu
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 15.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamak üzere Ek 1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda başvuru alınacaktır.

1.Başvuru Şartları

1.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.2.Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3.Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4.Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5.Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6.2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7.Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.8.657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

2.Başvuru

2.1.Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.

2.2.Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

2.3.Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

2.4.Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.

2.5.Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin “Elektronik Başvuru Formu”nun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

2.6.Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

2.7.Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylanacaktır.

2.8.Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

2.9.Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) faks ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.

2.10.Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

2.11.Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

2.12.Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

2.13.Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.

2.14.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazısı gereğince Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.

3.Başvuruda İstenecek Belgeler

3.1.Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3.2.Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3.3.Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

3.4.Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).

3.5.Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

 1. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

4.1.Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

4.2.Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek öğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

4.3.Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

4.4.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.

4.5.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

4.5.1.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

4.5.2.2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

4.6.İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4.7.İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 öğretim yılı ve daha önce öğrenim görüp mezun olanlar ile 2009-2010 öğretim yılından önce Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar “Teknoloji ve Tasarım” alanına başvuru yapabilecektir.

4.8.Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

4.9.Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

4.10.Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünün adının Geleneksel Türk Sanatları olarak değiştirildiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/07/2008 tarihli ve 18140 sayılı yazısı ile 05/06/2010 tarihli ve 15769 sayılı yazısı doğrultusunda, alanlara

kaynaklık etmede Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları gibi kabul edilecektir.

5.Pedagojik Formasyon

5.1.Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

5.2.En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

5.3.İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

5.4.İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

5.5.Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi,

olmak üzere, adayların bu belgelerden herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

5.6.Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

5.7.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

5.8.Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

6.Onay İşlemleri

6.1.İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. İl millî eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe millî eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonu oluşturulabilecektir.

6.2.Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

6.3.Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile “üniversiteye kayıt tarihi”nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

6.4.Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

6.5.Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri gerekmektedir.

6.6.Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

6.7.Pedagojik formasyon belgesinde belge “sayısı”nın olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

6.8.Elektronik Başvuru Formunda, adayların fotoğraflarının Başvuru Formuna yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

6.9.Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle yıl süreyle muhafaza edilecektir.

6.10.Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluğu hâlinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

6.11.Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

6.12.Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

6.13.Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

7.Sözlü Sınav

7.1.Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

7.2.Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

7.3.Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

7.4.Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

7.5.Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

7.6.Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

8.İtiraz

8.1.Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

8.2.İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

9.Tercihler

9.1.Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

9.2.Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

9.3.Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

9.4.Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

9.5.Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

9.5.1.“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

9.5.2.“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

9.6.Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

9.7.Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

10.Atamalar

10.1.Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

10.2.Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

11.Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

11.1.Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

11.2.Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

11.3.Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

11.3.1.Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

11.3.2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

11.3.3.Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

11.3.4.Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

11.3.5.Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

11.3.6.Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

11.4.Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

11.5.Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

11.6.Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

11.7.Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

11.8.Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

11.9.Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.

12.Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

12.1.Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

12.2.Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

12.3.Atama şartlarının taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.

13.Atama süreci

Sözleşmeli öğretmenliğe atama süreci Ek 4’te yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilecektir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

 

EK-1

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2016 AĞUSTOS)

SN

KOD

ALAN ADI

TABAN

PUANI

KONTENJAN

SAYISI

1

7028

Adalet

50

16

2

7030

Aile ve Tüketici Hizmetleri

50

1

3

2246

Almanca

50

94

4

7092

Arapça

50

358

5

2265

Beden Eğitimi

50

460

6

1119

Bilişim Teknolojileri

50

150

7

1123

Biyoloji

50

154

8

4935

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

50

12

9

1963

Büro Yönetimi

50

1

10

1207

Coğrafya

50

83

11

4936

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

50

90

12

7109

Denizcilik / Gemi Yönetimi

50

1

13

7032

Denizcilik/Gemi Makineleri

50

1

14

1245

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

50

1.479

15

7035

El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları

50

7

16

7036

El Sanatları Teknolojisi/Nakış

50

7

17

7037

Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik

50

25

18

7038

Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik

50

19

19

7039

Endüstriyel Otomasyan Teknolojileri

50

1

20

1371

Felsefe

50

31

21

1386

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

50

587

22

1390

Fizik

50

156

23

1417

Fransızca

50

2

24

7110

Gemi Yapımı/Gemi İnşa

50

1

25

7044

Gıda Teknolojisi

50

1

26

4954

Giyim Üretim Teknolojisi

50

11

27

7102

Görsel Sanatlar

50

186

28

7046

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf

50

1

29

7045

Grafik ve Fotoğraf/Grafik

50

1

30

4957

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

50

3

31

4958

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

50

3

32

7098

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

50

1

33

7097

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

50

10

34

4959

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

50

55

35

7113

Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı

50

3

36

7114

Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği

50

1

37

1230

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

50

270

38

1715

İlköğretim Matematik

50

984

39

1524

İngilizce

50

1.555

40

7050

İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon

50

3

41

7049

İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarımı

50

1

42

1627

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

143

43

7096

Laboratuvar Hizmetleri

50

1

44

7055

Makine Teknolojisi/Makine Ressamlığı

50

1

45

7054

Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp

50

1

46

1700

Matbaa

50

1

47

2353

Matematik

50

375

48

4972

Metal Teknolojisi

50

1

49

7095

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

50

1

50

4975

Motorlu Araçlar Teknolojisi

50

1

51

4976

Muhasebe ve Finansman

50

8

52

1822

Müzik

50

201

53

4439

Okul Öncesi

50

774

54

7106

Özel Eğitim

50

502

55

4978

Pazarlama ve Perakende

50

1

56

2838

Radyo-Televizyon

50

1

57

7103

Rehberlik

50

503

58

7115

Sağlık /Sağlık Hizmetleri

50

50

59

4901

Sağlık Bilgisi

50

15

60

1959

Sanat Tarihi

50

1

61

7075

Sanat ve Tasarım/İç Mekân Dekorasyon

50

1

62

7075

Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar

50

1

63

4996

Seramik ve Cam Teknolojisi

50

1

64

2403

Sınıf Öğretmenliği

50

4.334

65

2510

Sosyal Bilgiler

50

121

66

7117

Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri

50

1

67

2036

Tarih

50

98

68

4900

Teknoloji ve Tasarım

50

105

69

7081

Tekstil Teknolojisi/Tekstil

50

1

70

4988

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

50

7

71

1283

Türk Dili ve Edebiyatı

50

287

72

2143

Türkçe

50

565

73

7087

Uçak Bakımı/Uçak Gövde-Motor

50

2

74

7086

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği

50

1

75

4991

Ulaştırma Hizmetleri

50

15

76

7107

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi)

50

16

77

7108

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Zazaki)

50

2

78

7100

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

50

1

79

4992

Yiyecek İçecek Hizmetleri

50

35

GENEL TOPLAM 15.000

 

 

 

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

1

Adana

2

Afyonkarahisar

3

Aksaray

4

Ankara

5

Antalya

6

Bursa

7

Erzurum

8

Gaziantep

9

İstanbul

10

İzmir

11

Kayseri

12

Konya

13

Malatya

14

Mardin

15

Muğla

16

Samsun

17

Sivas

18

Trabzon

 
 
 
        
 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU ADAY ADI VE SOYADI:       T.C.        NO:

I- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen

Puan

Bölüm

Toplamı

1

Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapar.

0-5

 

 

2

Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

0-5

 

3

Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

0-5

 

4

Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.

0-5

 

5

Cümleleri düzgün ve açık olup, uzun cümle içeren açıklamalar da bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dilbilgisi kurallarına uyar.

0-5

 

 

 

 
 

II- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen

Puan

Bölüm

Toplamı

1

Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanırlar.

0-5

 

 

2

Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

0-5

 

3

Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.

0-5

 

4

Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

0-5

 

5

Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile, karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

0-5

 

 

 

 
 

III- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen

Puan

Bölüm

Toplamı

1

Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

0-5

 

 

2

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

0-5

 

3

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

0-5

 

4

Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

0-5

 

5

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

0-5

 

 

 

 
 

IV- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen

Puan

Bölüm

Toplamı

1

Temsil ettiği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.

0-5

 

 

2

Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

0-5

 

3

Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle konuşabilmektedir.

0-5

 

4

Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir.

0-5

 

5

Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır.

0-5

 

 

 

 
  

TOPLAM PUAN

 
  

Açıklama

 
  

KOMİSYON ÜYESİ ADI-SOYADI/ İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKVİM

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Gerektirmeyen Alanlar Bakımından

(KPSSP10)

 

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Gerektiren Alanlar Bakımından

(KPSSP121)

Tarih

İşlem

Tarih

08 / 08 / 2016 11 / 08 / 2016

Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

05 / 09 /2016 08 / 09 /2016

12 / 08 / 2016

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

09 / 09 /2016

15 / 08 / 2016 26 / 08 / 2016

Sözlü Sınavların Yapılması

19 / 09 /2016 27 / 09 /2016

28 / 09 / 2016

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı

28 / 09 /2016

28 / 09 / 2016 30 / 09 / 2016

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması

28 / 09 / 2016 30 / 09 / 2016

03 / 10 /2016

İtirazların Sonuçlandırılması

03 / 10/2016

04 / 10 / 2016 07 / 10 / 2016

Atama Tercihlerinin Alınması

04 / 10 / 2016 07 / 10 / 2016

10 / 10 / 2016

Atama Sonuçlarının Açıklanması

10 / 10 / 2016

 

Not: ÖABT 20 Ağustos 2016 tarihinde yapılacağından KPSSP121 puan türü ile atanabilecek öğretmen adayları için sağdaki takvim oluşturulmuştur.

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.