• BIST 1.416,350
 • Altın 530,65
 • Dolar 9,2950
 • Euro 10,7700
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 18 °C

ŞUBE MÜDÜRLERİNE ZORAKİ EMEKLİLİK

ŞUBE MÜDÜRLERİNE ZORAKİ EMEKLİLİK

ŞUBE MÜDÜRLERİNE ZORAKİ EMEKLİLİK

1. BÖLGEDE GÖREV YAPAN ŞUBE MÜDÜRLERİNE EMEKLİLİK YOLU GÖZÜKTÜ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

ç) Yer değiştirmeye esas puan: İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim şube müdürlerinin bölge hizmetine ve isteğe bağlı yer değiştirmelerinde esas alınmak üzere, Ek -2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek -3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile 28 inci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamını,

g) Hizmet bölgesi: Ek -3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilen il ve ilçe gruplarını,

ğ) Bölge hizmeti puanı: Ek -3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesine göre hesaplanan puanı,

l) Yönetici: İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları ifade eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Hükümler

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi kadrolar

MADDE 26  - (1) İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapmakta olanlar, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlar.

Hizmet bölgeleri

MADDE 27 - (1) Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo -Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile İlçelerin Sosyo -Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması verileri esas alınarak, kurumsal kapasite ve hizmet gerekleri bakımından oluşturulan hizmet bölgeleri ve bu bölgeler için öngörülen hizmet puanları Ek -3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir.

Bölge hizmeti süreleri ve puanları

MADDE 28 - (1) Yöneticilerin bölge hizmeti süreleri ve puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hizmet Bölgesi

Bölge Hizmeti Süresi (Yıl)

Bölge Hizmeti Puanı (Yıl)

5

2

14,4

4

2

12

3

4

10,8

2

4

9,6

1

6

6

(2) Bölge hizmeti süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi uygulanır.denmektedir.

Bu tabloda Bölge Hizmeti puanı belirlenirken farklı bölgelerde farklı uygulamalar yaparak

eşitlik ilkesine uymamakta hakkaniyet ölçülerinde davranmamaktadır.

Şöyle ki: 1 . Hizmet Bölgesine, Bölge Hizmet puanı olarak her yıl için 6 puan verilmesine rağmen % 60 oranında bir artış oranı ile 2 . Hizmet Bölgesinde  Bölge Hizmet puanı olarak her yıl için 9,6 puan,

2 . Hizmet Bölgesine, Bölge Hizmet puanı olarak her yıl için 9,6 puan verilmesine rağmen % 13 oranında bir artış oranı ile 3 . Hizmet Bölgesinde  Bölge Hizmet puanı olarak her yıl için 10,8 puan,

3 . Hizmet Bölgesine, Bölge Hizmet puanı olarak her yıl için 10,8 puan verilmesine rağmen % 11 oranında bir artış oranı ile 4 . Hizmet Bölgesinde  Bölge Hizmet puanı olarak her yıl için 12 puan,

4 . Hizmet Bölgesine, Bölge Hizmet puanı olarak her yıl için 12 puan verilmesine rağmen % 20 oranında bir artış oranı ile 5 . Hizmet Bölgesinde  Bölge Hizmet puanı olarak her yıl için 14,4 puan vermektedir.

Ayrıca

2. ve 3. Hizmet bölgesinde görev süresi 4 yıl olmasına rağmen 2. Hizmet bölgesine 9,6 puan 3. Hizmet bölgesine 10.8 puan verilmekte,

4. ve 5. Hizmet bölgesinde görev süresi 2 yıl olmasına rağmen 4. Hizmet bölgesine 12 puan 5. Hizmet bölgesine 14,4 puan verilmektedir.

Bu değerlendirme tablosu özellikle Birinci Hizmet Bölgesinde görev yapan yöneticilerin aleyhinde bir tablo ortaya çıkarmaktadır.

Birinci Hizmet Bölgesinde yer alan Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitimde şube Müdürü olarak görev yapmakta  olan şube müdürü bu değerlendirme tablosuna göre 12 yıllık Şube Müdürü görevi için Bölge Hizmet Puanı olarak 72 puan alabilmesine rağmen , Eskişehir , Samsun gibi ikinci Hizmet Bölgesinde yer alan il ve ilçelerde görev yapan bir şube müdürü aynı süre için Bölge Hizmet Puanı olarak  115  almaktadır. Bu uygulama bir nevi birinci hizmet bölgesinde görev yapan şube müdürlerini tasfiye amacını taşımaktadır.

 Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 29 - (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas alınır. Hizmet süresine veya isteğe bağlı olarak diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin bölge hizmeti süresi 28 inci maddenin birinci fıkrasına göre yeniden başlar. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bölge hizmeti süresini 31 Mayıs itibarıyla tamamlamış olanların yer değiştirme işlemleri, Haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi, başvuruya ilişkin işlemler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz ile duyurulur.

(2) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilir. Halen görev yaptıkları hizmet bölgesinde bu Yönetmelikte öngörülen çalışma süresini tamamlayanlar, daha önce görev yaptıkları hizmet bölgeleri bakımından bu Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere tercihte bulunabilirler. Halen bulundukları hizmet bölgesi itibarıyla iki alt ve iki üst hizmet bölgesini tercih edemeyecek durumda olanlar, daha önce bölge hizmetini tamamlamadıkları hizmet bölgelerini tercih ederler. Bulundukları hizmet bölgesinde çalışma süresini dolduranlardan hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilirler. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre öncelikle alt bölgelere ve resen yapılır.

(3) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulundukları kadronun yanı sıra;

a) İl millî eğitim müdür yardımcıları ilçe millî eğitim müdürü,

b) İlçe millî eğitim müdürleri il millî eğitim müdür yardımcısı,

c) İl millî eğitim şube müdürleri ilçe millî eğitim şube müdürü,

ç) İlçe millî eğim şube müdürleri il millî eğitim şube müdürü

kadrolarına atanmak için de tercihte bulunabilirler.

(4) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, yöneticilerin tercihleri ve yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmaz. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31 Mayıs tarihi esas alınır ve puanların eşitliği hâlinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınır.

(5) Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan yöneticiler, istemeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler.denmektedir.Bu hükümlere göre yönetmelik kapsamındaki yöneticilere, bulundukları hizmet bölgesinde olmamak koşulu ile 20 tercih hakkı verilmektedir. Kısacası, bu kişilerin tercih hakları kısıtlanmakta, Örneğin; Ankara ili Altındağ ilçesinde görev alan kapsama dahil bir yönetici, yine aynı bölge içinde yer alan İstanbul ilinde ki aynı bölgede ki ilçelerini tercih edememektedir. Bu uygulamanın yapılma mantığının ne olduğunu anlamak mümkün değildir. Zorunlu yer değiştirme işlemlerini güya işletme körlüğünü engellemek için yaptığını iddia eden bakanlığın bu uygulamayla varmak istediği sonuç ile rotasyonun bağdaşması mümkün değildir.

 

bu Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere tercihte bulunabilirler.

”denilmektedir. Yönetmelik kapsamında bulunan kişilere bulundukları hizmet bölgesi dışındaki iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere tercih hakkı verilmektedir. Bu durumda 1. Hizmetbölgesinde görev alan bir kişi bir üst hizmet bölgesi olmadığından sadece 2.ve 3 Hizmet bölgesi atanma hakkı tanınmaktadır. Aynı şekilde 5. Hizmet bölgesinde görev alan kişi ise alt hizmet bölgesi olmadığı için 3. Ve 4. Hizmet bölgesi dışında tercih yapamayacaktır. Bu durum da 1. ve 5. Hizmet bölgelerinde çalışanların tercihte bulunma hakları açıkça kısıtlanmaktadır.

 

 Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre öncelikle alt bölgelere ve resen yapılır.

.” Denilmektedir. Tercihte bulunduğu halde ataması yapılamayan veyahut tercihte bulunmayan yöneticilerin alt bölgelere re’sen atamalarının yapılması bir anlamda kariyer ve liyakat ilkelerinden uzak ve hakkaniyetsiz bir işlem yapıldığını göstermektedir. Tercihlerine atanamayan yöneticilere ikinci bir duyuru yapılarak atanma hakkı verilmesi gerekli iken bilgisayar kurası ile atama işleminin gerçekleşmesi kabul edilemez. Çünkü zorunlu olarak yer değişikliğine tabi tutulan yöneticiler yıllardır görev yaptıkları bölgelerin dengi olan yerleri tercih etmeleri gerektiği halde istekleri dışında kura ile alt hizmet bölgelerine re’sen atanmaları kabul edilemez.

ALTINCI BÖLÜM

Mazerete, İsteğe ve Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Hükümler

Mazerete bağlı yer değiştirmeler

MADDE 30 - (1) Yöneticilerin yer değiştirmeleri, sağlık ve eş durumu mazeretlerini belgelendirmeleri hâlinde istekleri üzerine bölge hizmeti süreleri tamamlanmadan yapılabilir.

(2) Görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Görev yaptığı il dışında tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler ise sağlık mazeretine dayalı olarak yerinde bırakılma talebinde bulunabilirler. Bakanlık, bu fıkraya göre ibraz edilen raporları değerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmet bölgesine atanmasına karar verir.

(3) Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler;

a) Her iki eşin de bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yönetici olması hâlinde ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları hâlinde ise aile birliği alt hizmet bölgesinde sağlanır.

b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması hâlinde, ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları hâlinde ise aile birliği, bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde sağlanır.

(4) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen ya da yerinde bırakılan yöneticiler, her yıl Mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler ile mazereti ortadan kalkanlardan geldikleri bölgede hizmet süresini tamamlamış olanlar ile yerinde bırakılanlar 29 uncu maddeye göre bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlar. Geldikleri bölgede bölge hizmeti eksik olanların ise öncelikle bölge hizmetleri tamamlattırılır.

(5) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilenler ile yerinde bırakılanlardan mazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin bu durumda olan personelin atamaları, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi olan personel bakımından bir alt bölgeye, diğer personel bakımından ise Bakanlıkça uygun görülen bir yere gerçekleştirilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında idari soruşturma açılır ve Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur..Denilmektedir. Bu madde tamamı ile aile bütünlüğünü görmezden gelen ve eşleri sadece yönetici olanlara verilen bir hak haline dönüşen talihsiz bir uygulamadır. Şöyle ki; 30/3-a maddesi ile bu yönetmelik kapsamında bulunan eşleri ast üst olarak ayırmakta, sadece ast olan eşe üst durumda olan eşe tabi olma durumunu meydana getirmektedir. Ayrıca eşler aynı statüde ise aile birliğinin sadece alt hizmet bölgesinde sağlanacağından söz edilmektedir.

 

Yine 30/3-b maddesi Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması hâlinde, ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları hâlinde ise aile birliği, bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde sağlanacağından söz edilmektedir.

Ayrıca; Eşi SGK ve BAĞKUR kapsamında çalışanları yok saymaktadır. Bu madde açıkça bu yönetmelik kapsamında görev alan kişilerden eşi yönetici olmayanlarla, eşi SGK ve BAĞKUR kapsamında çalışanları eş durumunu görmezden gelmektedir.

1982 Anayasası'nın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesinde, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir." hükmü yer almıştır. (           )

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun “Yer Değiştirme Suretiyle Atanma” başlıklı 72. maddesinde, "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76' ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır... Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığı’nca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar." hükmü yer almaktadır. (………….)

Eşleri yönetici olan ve olmayan olarak, ast ve üst olarak ayrıma tabi tutmak yukarıdaki hükümlere de açıkça aykırıdır. Aynı statüde olanlarında aile bütünlüğünü sağlamak için alt hizmet bölgesinde atamanın ne anlama gelmektedir.

Yöneticilerin isteğe bağlı yer değiştirmeleri

MADDE 31 - (1) Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30 Haziran tarihi itibarıyla tamamlayanlar, aynı veya alt hizmet bölgelerindeki münhal kadrolara yer değiştirmek suretiyle atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Bu maddeye göre isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunanlar, Bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on tercihte bulunurlar.

(3) İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan yöneticilerin atamaları, Temmuz ayında tercihleri dikkate alınarak, yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılır. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30 Haziran tarihi esas alınır ve puanların eşitliği hâlinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlıkta geçen toplam hizmet süresi dikkate alınır.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Olmayan Personelin Yer Değişikliği

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 32 - (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur.

İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 33 - (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Haziran ayında alınır. Başvuruda bulunan personel Bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kurumlar arasından en fazla yirmi kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar Bakanlıkça duyurulur.

(5) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında bulunan personelin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri 30 uncu madde kapsamında değerlendirilir.

kamuhabermerkezi.com

 

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.