• BIST 1.479,930
 • Altın 553,18
 • Dolar 9.5897
 • Euro 11.1482
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 6 °C

Şube Müdürlüğü Yeni Yönetmelik Değerlendirmesi

Şube Müdürlüğü Yeni Yönetmelik Değerlendirmesi

12 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Çerçeve Yönetmeliğine göre hazırlanan MEB Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmelikle ilgili değişiklikler 10 Aralık 2014 de resmi gazete yayınlandı. Ancak hemen belirtelim ki, Bakanlık bu değişikliklerle, hem alışılmışın dışında bir uygulamaya imza atmış oldu, hem de ‘Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti mi, yoksa kanun devleti mi’eleştirilerine de yerinde yanıt vermiş oldular. MADDE 4 (ESKİ HALİ) (1) Bu Yönetmelikte geçen; h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde, Bakanlıkta asaleten çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri, i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları, ifade eder ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreleri, i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara ilişkin kadrolara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları, YORUM : Bu bölümdeki değişiklik Bakanlığın önceki yönetmelikteki maddi hataları gidermeye yönelik olmuştur. MADDE 5 (ESKİ HALİ) (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar şunlardır: e) Destek hizmetleri grubu; 1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci. (2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, çözümleyici, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman, şehir plancısı, terzi, avukat ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “terzi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendine “bekçi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, terzi” ibaresi eklenmiştir. YORUM : Bu bölümdeki değişiklik Bakanlığın önceki yönetmelikteki maddi hataları gidermeye yönelik olmuştur. MADDE 6 (ESKİ HALİ) (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak, şartları aranır. (3) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır: a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için; 3) Ancak, İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığı şube müdürlüğü kadroları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bu Grup Başkanlıklarının işlerini yürüten şube müdürlüğü kadrolarına; bu Yönetmelikte öngörülen görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları şartıyla Bakanlığın mimar, mühendis veya branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ikinci fıkrada” ibaresi “üçüncü fıkrada” olarak değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. YORUM : Bu bölümdeki değişiklik Bakanlığın önceki yönetmelikteki maddi hataları gidermeye yönelik ve uygulanabilirliğinin kalmaması nedeniyle iptali şeklinde olmuştur. MADDE 7 (ESKİ HALİ) (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda; yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki şartlar aranır. a) Mimar, mühendis, avukat, istatistikçi, grafiker, kütüphaneci, veteriner hekim, psikolog, biyolog, fizyoterapist, diyetisyen, mütercim, film yapımcısı, fotoğrafçı, kameraman kadroları için mesleğin gerektirdiği alanda yüksek öğretim mezun olmak. ç) Tekniker, teknik ressam ve sosyal çalışmacı kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda iki yıllık yüksekokul mezunu olmak. ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve sosyal çalışmacı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine “psikolog” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal çalışmacı” ibaresi eklenmiştir. YORUM : Bu bölümdeki değişiklik Bakanlığın önceki yönetmelikteki maddi hataları gidermeye yönelik olmuştur. MADDE 8 (ESKİ HALİ) (1)Yazılı sınav kurulu; Bakan onayıyla Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği bir müsteşar yardımcısı veya İnsan Kaynakları Genel Müdürü başkanlığında; iki grup başkanı, bir denetçi veya hukuk müşaviri, bir il milli eğitim müdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “grup başkanı” ibaresi “daire başkanı” şeklinde değiştirilmiştir. YORUM : Bu bölümdeki değişiklikle Bakanlığın bir görev değişikliğini tercih ettiğini göstermektedir.Sözlü sınavlarda da oldukça etkin olan grup başkanlığı, yinelenebilirliği muhtemel bir sözlü sınav komisyonu üyelerinin, yetkin değil/alanında uzman değil, eleştirilerinin önünü kesecek şekilde düşünülmüştür.Ayrıca yazılı-sözlü sınav komisyonlarının idare mahkemelerince yetki ve şekil yönünden yürütmesinin durdurulmasına yönelik bir önlem alınmaya çalışılmıştır. MADDE 12 (ESKİ HALİ) (1)Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kadrolara görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanır ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aşağıdaki konulardan” ibaresi, “atanılacak kadronun nitelikleri dikkate alınarak aşağıdaki konular arasından” şeklinde değiştirilmiştir. YORUM : Bu bölümdeki değişiklik Bakanlığın önceki yönetmelikteki maddi hataları gidermeye yönelik olmuştur. MADDE 13 (ESKİ HALİ) (4) Yazılı sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. YORUM : Bu bölümdeki değişiklik, yönetmeliğin en can alıcı ve ileri görüşlü değişikliği olmuştur.Yönetmelik değişikliğini alışılmışın dışında tutan değişikliklerden olmuştur.Detaylı değerlendirme yazımızın 2. bölümünde yer alacaktır. MADDE 14 (ESKİ HALİ) (1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; Bakan onayıyla Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür başkanlığında; bir grup başkanı, bir Bakanlık müşaviri veya öğretim üyesi, bir denetçi veya hukuk müşaviri ile bir il milli eğitim müdürü veya ilçe milli eğitim müdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “grup başkanı” ibaresi “daire başkanı” şeklinde değiştirilmiştir. YORUM : Bu bölümdeki değişiklik yukarıda da belirttiğimiz gibi, Bakanlığın bir görev değişikliği yoluna gittiğini ve muhtemelen sözlü sınavlar esnasında grup başkanları ile ilgili anlatılan rivayetlerden fazlasıyla rahatsızlık duyulduğu düşünülebilir. Ayrıca olası bir yinelenebilir sözlü sınav uygulamalarında komisyon üyelerinin alanında yetkin/uzman değil, eleştirilerinin de önünü kesecek bir maddedir.Yine sözlü sınav komisyonlarının yapısnın idare mahkemelerince yetki ve şekil yönünden yürütmesinin durdurulmasına yönelik önlem de alınmaya çalışılmıştır. Buna parelel olarak da sözlü sınav uygulamalarının olası bir esastan iptal kararı sonrasında, önceki uygulamadaki şekliyle 10 adet sınav kurulu yerine daire başkanları ile daha az ve daha nitelikli kurullar oluşturmak hedeflenmiştir. Bu konuda farklı bir bakış açısı olarak da şu şekilde düşünmekte mümkündür. Bazı sendikaların Bakanlık yetkilileri hakkında görevi kötüye kullanma nedeniyle yaptıkları suç duyurularının, kesinleşen davalar sonrasında da benzer suç duyurularının komisyon üyelerine de sirrayet etmesi için grup başkanlarından da bu yönde bir talep gitmiş olabilir. MADDE 16 (ESKİ HALİ) (1) Şube müdürlüğü, tesis müdürlüğü ve basımevi müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır. (2) Adaylar sözlü sınavda alınan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından; ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adaylar sözlü sınavda alınan personel” ibaresi “Sözlü sınava alınan personel” şeklinde değiştirilmiştir. YORUM : Bu bölümdeki değişiklik Bakanlığın önceki yönetmelikteki maddi hataları gidermeye yönelik olmuştur. MADDE 21 (ESKİ HALİ) (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav, diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik halinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. …sebepleriyle boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin başarı listesinin ilanı tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir. ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında geçen “ilanı tarihinden” ibaresi ise “kesinleştiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir. “(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile tercihler, diğer görevler bakımından ise yazılı sınav sonuçları ile tercihler esas alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Başarı puanlarının eşitliği hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.” YORUM : Bu bölümdeki değişiklik de Danıştay kararları doğrultusunda can alıcı bir diğer değişiklik olmuştur. ‘Kesinleştiği tarihten’ ibaresi yapılan sözlü sınavlarının ömrünü uzatıyor olsa da EĞİTİM-SEN ve AKTİF-SEN gibi, iki sendikanın Ankara Bölge İdaresi Mahkemesi 1.ve 2. kurullarından10.02.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav iş ve işlemlerinin yürütmesinin durdurulmasına dair elde ettiği kararın esastan görüşüleceği ana kadar bu hüküm uygulanmamalıdır.Kaldı ki Danıştay ve diğer mahkemelerin yazılı sınav puanlarının, sözlü sınava nazaran ağırlığının daha fazla olması yönündeki kanaatlerinin nasıl karşılık bulacağını zaman gösterecektir. MADDE 22 (ESKİ HALİ) (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın kendi alanında öğrenimle kazanılan görevlere; görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın da uzman, şef ve aynı düzeydeki diğer görevler ile alt görevlere, söz konusu görevler için aranan öğrenim şartını taşımaları ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika ve diğer belgelere sahip olmaları kaydıyla genel hükümlere göre atanabilirler. (4) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolardan eğitim uzmanı kadrolarına genel hükümlere göre atama yapılabilir. (2) Bölge hizmeti süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi uygulanır ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 22. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “uzman” ibaresi “Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolardan eğitim uzmanı kadrosuna, avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atama yapılabilir.” YORUM : Bu bölümdeki değişiklik , hak kaybı yaşanmaması için önceki yönetmelikteki maddi hataları gidermeye yönelik olmuştur. MADDE 30 (ESKİ HALİ) (1) Yöneticilerin yer değiştirmeleri, sağlık ve eş durumu mazeretlerini belgelendirmeleri halinde istekleri üzerine bölge hizmeti süreleri tamamlanmadan yapılabilir ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Yöneticilerin; sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler hakkında; Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.” YORUM : Bu bölümdeki değişiklik , hak kaybı yaşanmaması için önceki yönetmelikteki maddi hataları gidermeye yönelik olmuştur. MADDE 33 (ESKİ HALİ) (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler. ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az beş yıl görev yapanlar” ibaresi “kesintisiz en az beş yıl görev yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir. YORUM : Bu bölümdeki değişiklik , hak kaybı yaşanmaması için önceki yönetmelikteki maddi hataları gidermeye yönelik olmuştur. MADDE 34 (ESKİ HALİ) (1) Soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmesi sebebiyle görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, bulundukları hizmet bölgesinde başka bir yere ya da alt hizmet bölgelerine; diğer personel ise bulundukları yerden başka bir yere atanırlar. (2) Birinci fıkraya göre atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları yere yeniden atanamazlar. ibareleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. YORUM : Bu bölümdeki değişiklikte Bakanlık personeline nezaket göstermiş , idari soruşturmalarla görev yeri değişikliklerinin ve ardından mahkeme kararları ile geri dönüşlerin yaşanmaması için tamamen yürürlükten kaldırmıştır. Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formunda değişikler yapıldı. YORUM : EK-2 deki değişiklik Şube Müdürlerinin rotasyon döneminde mahkemece yürürlülüğü durdurulan ‘İl/İlçe şube müdürlüğünde vekaleten veya geçici görevli olarak geçen hizmet sürelerinin her bir yılı için verilen puan’ karara istinaden ve MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğindeki, 2. görev ibaresi nedeniyle düşünülmüş ve güncellenmiştir. Saygılar Sokak Savcısı


 • Yorumlar 2
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.