• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 11 °C

Velinin yaraladığı öğretmen ne yapmalıdır?

Velinin yaraladığı öğretmen ne yapmalıdır?
Bu yazımızda, memurlara hakaret etmenin, memuru tehdit etmenin veya memuru yaralamanın cezai karşılığına yer vereceğiz.

Aşağıdaki içerik bir Cumhuriyet Savcımız tarafından memurlar.net'e özel olarak hazırlanmıştır.

Son zamanlarda kamu görevlilerinin ve özellikle de öğretmen ve doktorların veli, öğrenci, hasta ve hasta yakınlarıyla olan ilişkilerinde görevlerini sıhhatli bir şekilde yerine getirmesine rağmen çokça şiddet, hakaret ve tehdit eylemleriyle karşılaşmalarından dolayı kendilerini cezai yönden nasıl koruyacaklarını bilmeleri elzem hale gelmiştir. Elbette ki bu ilişkiden beklenen sağlıklı, saygılı ve düzenli bir ilişkidir ama beklentilerimiz her zaman bu muhteşem sırandanlıkta ilerleme göstermiyor ne yazık ki.

Kamu görevlilerinin bu ilişkide en çok karşılaştıkları durumlar tehdit, hakaret ve bazen yaralamaya da yol açan eylemler olmaktadır.

TEHDİT SUÇLARI

BU OKULU BAŞINA YIKARIM

Tehdit; TCK'nın 106. maddesinde düzenlenmiş olup bu madde ile kişilerin hayatı, vücut ve cinsel dokunulmazlığına karşı bir saldırı gerçekleştireceğini söyleyen kişi hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Gerçekleştirileceği söylenen bu saldırının sadece kişinin şahsına yönelik olması da zorunlu değildir, onun yakınlarına karşı böyle bir saldırıyı gerçekleştireceğini söyleyen kişi de cezalandırılır. Tartışma esnasında bir velinin öğretmene " bunu senin yanına bırakmam" , " bu iş burda bitmez, hesaplaşacağız" , "erkeksen çık dışarı" , " kendine dikkat et sana ve çocuğuna bir şey olabilir" , "bu okulu başına yıkarım" , "seni burda barındırmam" sözleri olayın niteliğine göre tehdit olarak nitelenebilecektir.

MALVARLIĞINA YÖNELİK TEHDİT

Ayrıca malvarlığı itibariyle bir zarara uğratacağından bahisle tehditte bulunmak da bu suçu oluşturacaktır ama malvarlığına yönelik tehditin cezası altı aya kadar hapis veya adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Örneğin "senin arabanı paramparça ederim" , "burda ekmek yedirmem sana" sözleri olayın mahiyetine göre malvarlığına yönelik tehdit suçunu oluşturabilecektir.

Tehdit eğer bir başka suçun unsurunu oluşturuyorsa tehditten değil o suçtan cezalandırma yoluna gidilecektir. TCK 265. Maddede düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçu bu nitelikteki suçlardandır. Tehdit kullanılarak bir kamu gorevinin yapılmasını engelleme durumunda bu suç meydana gelecektir. Örneğin tehdit kullanarak bir öğrencinin öğretmenin yoklama almasına engel olmak veya polisin gözaltı işlemine karşı tehdit ve cebir eylemleriyle karşı koyma durumunda görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturabilecektir. Ama aktif olmayıp pasif nitelikteki direnişler durumunda suç oluşmayacaktır.. Örneğin polisin gözaltına alma durumunda kişinin tehdit ve cebir kullanmadan kendini yere atması, bir yerlere zincirlemesi veya öğretmenin yoklama almaması için bağırma, gürültü çıkarma durumunda suç oluşmayacaktır.

HAKARET SUÇLARI

"SEN İNSAN DEĞİL HAYVAN TERBİYECİSİ OLMAYI HAK EDİYORSUN"

Hakaret de TCK 125 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanuni düzenlemeye göre bir kimsenin şeref ve saygınlığını ihlal edici davranışlarda bulunan kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mağdurun kamu görevlisi olup hakaret kişiye kamu görevinden dolayı yapılırsa fail bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Örneğin bir doktora rapor yazmadığı için" doktor müsveddesi" denmesi , hemşireyle tartışarak " altı üstü hemşire parçası" denmesi, öğretmene ayrımcılık yaptığı iddiası ile "sen insan değil hayvan terbiyecisi olmayı hak ediyorsun denmesi" hakaret suçunu oluşturacaktır. Bu hakaretlerin alenen yapılması durumunda verilecek ceza altıda bir oranında artırılır. Okul bahçesi, hastane kapısının önü gibi yerler aleni yerler oldugundan verilecek cezalar artırılacaktır. Bu söylenenler huzurda yapılan hakaretler için geçerlidir. Gıyapta ( halk dilinde adamın arkasında ) yapılan hakaretler için hakaretin üç kişinin huzurunda yapılması gerekir. Örneğin bir öğrencinin öğretmenin arkasından iki kişi huzurunda yaptığı hakaret suç oluşturmayacaktır. 

YARALAMA SUÇLARI

Son olarak yaralama fiilleri de TCK 86 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. 86/1-2 e göre kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi bir yıldan üç yıla kadar cezalandırılır ama yaralama basit bir tıbbi müdahale ile giderilebiliyorsa fail dört aydan bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır.

DARP EDİLEN MEMUR, HEMEN DARP RAPORU ALMALIDIR

Kasten yaralama suçunda en önemli hususlardan biri mağdurun önce darp raporu almasıdır ki bu sayede yaralamanın niteliğinin tespiti kolaylaşmaktadır. Böyle bir fiile karşı bir an önce de savcılığa başvurulması delillerin elde edilmesi bakımından önem arz etmektedir. Hastaneden alınacak adli muayene raporu ile mağdurdaki sağlık değişimi tespit edilir. 87. maddede de yaralama sonucunda mağdurun sağlığındaki değişimin ağırlığına göre arttırım öngörülmüştür. Örneğin yaralama sonucunda mağdurun yüzünde sabit iz kalmış, hayatı tehlikeye girmiş, duyu ve organlarından birinin işlevi sürekli zayıflamışsa faile verilecek ceza 87/1 e göre arttırılacaktır. Mağdur eğer kamu görevlisiyse ve görevinden dolayı şiddete maruz kalmışsa ( örneğin doktor veya öğretmenler) faile verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Bu itibarla bir öğretmen veya doktora karşı görevinden dolayı bir yaralama fiili gerçekleşti ve yüzünde sabit bir iz kaldı diyelim. Sanık hakkında önce bir yıl ile üç yıl arasında temel ceza belirlenir ve mağdur kamu görevlisi olduğu için bu temel ceza yarı oranında arttırılır. Mağdurun yüzünde sabit iz kaldığı için de ceza bunların üzerinden bir kat daha arttırılacaktır ve sonuç ceza beş yıldan az olamayacaktır.


 • İLGİLİ KANUN MADDELERİ
 • Tehdit
 • Madde 106- (1) Bir bas,kasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vucut veya cinsel dokunulmazlıgına yonelik bir saldırı gerc,ekles,tireceginden bahisle tehdit eden kis,i, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlıgı itibarıyla buyuk bir zarara ugratacagından veya sair bir kotuluk edeceginden bahisle tehditte ise, magdurun s,ikayeti uzerine, altı aya kadar hapis veya adli^ para cezasına hukmolunur.
 • (2) Tehdidin;
 • a) Silahla,
 • b) Kis,inin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya ozel is,aretlerle,
 • c) Birden fazla kis,i tarafından birlikte,
 • d) Var olan veya var sayılan suc, orgutlerinin olus,turdukları korkutucu guc,ten yararlanılarak,
 • I.s,lenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan bes, yıla kadar hapis cezasına hukmolunur.
 • (3) Tehdit amacıyla kasten oldurme, kasten yaralama veya malvarlıgına zarar verme suc,unun is,lenmesi halinde,
 • ayrıca bu suc,lardan dolayı ceza verilir.
 • Hakaret
 • Madde 125- (1) Bir kimseye onur, s,eref ve saygınlıgını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sovmek suretiyle bir kimsenin onur, s,eref ve saygınlıgına saldıran kis,i, uc, aydan iki yıla kadar hapis veya adli^ para cezası ile cezalandırılır. Magdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi ic,in fiilin en az uc, kis,iyle ihtilat ederek is,lenmesi gerekir.
 • (2) Fiilin, magduru muhatap alan sesli, yazılı veya goruntulu bir iletiyle is,lenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hukmolunur.
 • (3) Hakaret suc,unun;
 • a) Kamu gorevlisine kars,ı gorevinden dolayı,
 • b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanc,, dus,unce ve kanaatlerini ac,ıklamasından, degis,tirmesinden, yaymaya
 • c,alıs,masından, mensup oldugu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, c) Kis,inin mensup bulundugu dine gore kutsal sayılan degerlerden bahisle, I.s,lenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
 • (4) (Degis,ik: 29/6/2005 - 5377/15 md.) Hakaretin alenen is,lenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
 • Kasten yaralama
 • Madde 86- (1) Kasten bas,kasının vucuduna acı veren veya saglıgının ya da algılama yeteneginin bozulmasına neden olan kis,i, bir yıldan uc, yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • (2) (Ek fıkra: 31/3/2005 - 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kis,i uzerindeki etkisinin basit bir tıbbi^ mudahaleyle giderilebilecek olc,ude hafif olması ha^linde, magdurun s,ika^yeti uzerine, dort aydan bir yıla kadar hapis veya adli^ para cezasına hukmolunur.
 • (3) Kasten yaralama suc,unun;
 • a) Ustsoya, altsoya, es,e veya kardes,e kars,ı,
 • b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kis,iye kars,ı, c) Kis,inin yerine getirdigi kamu gorevi nedeniyle,
 • d) Kamu gorevlisinin sahip bulundugu nufuz kotuye kullanılmak suretiyle,
 • e) Silahla,
 • I.s,lenmesi halinde, s,ika^yet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Neticesi sebebiyle agırlas,mıs, yaralama
 • Madde 87- (1) Kasten yaralama fiili, magdurun;
 • a) Duyularından veya organlarından birinin is,levinin surekli zayıflamasına,
 • b) Konus,masında surekli zorluga,
 • c) Yuzunde sabit ize,
 • d) Yas,amını tehlikeye sokan bir duruma,
 • e) Gebe bir kadına kars,ı is,lenip de c,ocugunun vaktinden once dogmasına,
 • Neden olmus,sa, yukarıdaki maddeye gore belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde uc, yıldan, uc,uncu fıkraya giren hallerde bes, yıldan az olamaz.(1)
 • (2) Kasten yaralama fiili, magdurun;
 • a) I.yiles,mesi olanagı bulunmayan bir hastalıga veya bitkisel hayata girmesine,
 • b) Duyularından veya organlarından birinin is,levinin yitirilmesine,
 • c) Konus,ma ya da c,ocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • d) Yuzunun surekli degis,ikligine,
 • e) Gebe bir kadına kars,ı is,lenip de c,ocugunun dus,mesine,
 • Neden olmus,sa, yukarıdaki maddeye gore belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren
 • hallerde bes, yıldan, uc,uncu fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.(1)
 • (3) (Degis,ik: 6/12/2006 - 5560/4 md.) Kasten yaralamanın vucutta kemik kırılmasına veya c,ıkıgına neden olması
 • halinde, yukarıdaki maddeye gore belirlenen ceza, kırık veya c,ıkıgın hayat fonksiyonlarındaki etkisine gore, yarısına kadar artırılır.
 • (4) Kasten yaralama sonucunda olum meydana gelmis,se, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, uc,uncu fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hukmolunur

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 2
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.