• BIST 1.360,750
 • Altın 498,64
 • Dolar 8,5600
 • Euro 10,0650
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 16 °C

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Neler Getiriyor?

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Neler Getiriyor?

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik 10/06/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelikte yöneticilik görevinin, 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütülmesi öngörülmüştür. Yönetici Görevlendirmede Genel Şartlar; Eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar; yüksek öğretim mezunu olmak, son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak, görevlendirileceği eğitim kurumuna görevlendirileceği tarihte öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyor olmak ve görevlendirileceği tarih itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak şeklinde belirlenmiştir. Müdür Görevlendirmesinde Aranan Şartlar; Müdür olarak görevlendirileceklerin; 1- Müdür olarak görev yapmış olmak, 2- Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl, 3- Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dahil toplam en az üç yıl, 4- Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda, 5- Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak. şartlarından en az birini taşımaları gerekmektedir. Görevlendirme Süresi; Bahse konu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aynı unvanda dört yıllık görev süresini tamamlayan yöneticilerin görevleri ders yılının son günü sona erecek ve yöneticilik görevi aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıldan fazla yapılamayacaktır. Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında aynı unvanla geçirilen hizmet süreleri esas alınacaktır. Dört yıllık sürenin hesabında kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte vekâleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler, değerlendirilmeye alınmayacaktır. Dört yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, Yönetmelikteki yöneticilik tanımında yer alan unvanlar dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dâhil edilecektir. Görevlendirme Süreci; Müdürlüğe görevlendirme işlemleri, öncelikle mevcut yöneticilerin görev süresinin uzatılması daha sonra ise ilk defa veya yeniden görevlendirme usulleriyle yapılacaktır. Müdürlükte dört yıllık görev süresini doldurmuş olanlardan Yönetmelik eki Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan alanlar, aynı veya başka eğitim kurumunda görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Okul/Kurum İçi Unsurlar Görevlendirmede Belirleyici Oluyor; Yönetmelik eki Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formunda; İlçe Millî Eğitim Müdürünün, İnsan Kaynaklarından Sorumlu İlçe Millî Eğitim Şube Müdürünün, Değerlendirilecek Eğitim Kurumundan Sorumlu İlçe Millî Eğitim Şube Müdürünün, Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan Öğretmenin, Öğretmenler Kurulunca Seçilecek İki Öğretmenin, Okul Aile Birliği Başkanı ve Başkan Yardımcısının ve Öğrenci Meclisi Başkanının değerlendirmesi olmak üzere yedi farklı değerlendiricinin puanlaması bulunmaktadır. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlardan alanları itibarıyla görev yaptıkları eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilme şartını taşımayanlar ile aynı eğitim kurumunda müdür olarak sekiz yıl ve daha fazla görev yapmış olanlar, bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır. Bunlar, görev sürelerinin durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında uzatılması için başvuruda bulanabilecektir. Müdürlük görev sürelerinin görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılması için gerekli şartları taşıyanların görev süreleri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile aynı eğitim kurumunda uzatılacaktır. Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılacaklara ilişkin işlemler sonuçlandıktan sonra; müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları, müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılmayan müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları, görev sürelerinin görev yaptıkları eğitim kurumlarında uzatılmasını talep etmeyen müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları ile aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık müdürlük süresinin dolmasına bağlı olarak müdürlüğü boşalacak eğitim kurumları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır. Müdürlükte dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık müdürlük süresini tamamlayanlardan Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almış olanlar, başka eğitim kurumlarında görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunabilecektir. Müdürlük görev sürelerinin başka eğitim kurumuna uzatılması için gerekli şartları taşıyanların görev süreleri, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile uzatılacaktır. Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır. Müdürlük görev süreleri uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olanlardan özel ve genel şartları taşıyanlar, Bakanlıkça yayımlanan Kılavuz hükümleri çerçevesinde müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Kadın Adaylara Pozitif Ayrımcılık; Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürlüğünde görevlendirilmek üzere yalnızca kadın adaylar başvuruda bulunabilecektir. Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az birinin kadın adaylar arasından görevlendirilmesi sağlanacaktır. Rehberlik ve araştırma merkezleri hariç olmak üzere, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarına görevlendirilecek yöneticilerde, o eğitim kurumuna alanı itibarıyla öğretmen olarak atanma şartı aranmayacaktır. Başvurular Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek; değerlendirilme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Kazanılmış Haklar; Ayrıca, Yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan hüküm gereğince, 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da müdürlüğe görevlendirmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlar, başkaca bir şart aranmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın değerlendirme ile gelen adaylarla birlikte doğrudan sözlü sınava alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylar, Yönetmelikte belirtilen konular esas alınarak aynı Yönetmelik eki Ek-3 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve sözlü sınav sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında görev almak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlar tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirileceklerdir. Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecektir. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, başka bir şart aranmaksızın müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilecektir. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirilenlerden aynı unvanda dört yıllık görev süresini tamamlayanların görev süreleri uzatılabilecektir. Aynı eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından yeniden görevlendirilmek isteyenler, başka bir eğitim kurumunda görevlendirilebilecektir. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri, müdürlerin görevlendirilmelerinden sonra yeni görevlendirilen müdürlerin inhası millî eğitim müdürünün teklifi ile vali tarafından yapılacaktır. Eğitim Bir Sen


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.