• BIST 116.603
 • Altın 172,438
 • Dolar 3,9676
 • Euro 4,9052
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 5 °C

YÖNETİM EĞİTİLMEDEN EĞİTİM YÖNETİLEMEZ…

Adem ÖZTÜRK

EĞİTİM LİDERİ SEÇMEDE MASTER DOKTORA ŞARTI ARANMALI

MEB okullarında yöneticilik yapmak ateşten gömlek giymek gibidir.Yönetici okulun yönetim sorunları, öğretmen performansı, okul öğrenci ilişkileri, veli ilişkileri, eğitim kalitesinin artırılması, temizlik, proje performans, bina ve donatım problemleri okulların ana sorunlarıdır. Okulların Yönetime talip olan kişi önce iyi bir EĞİTİM LİDERİ olmalı..İNSAN KAYNAKLARI UZMANI olmalı...BİLİŞİM UZMANI olmalı...BÜTÇE ve PLANLAMA UZMANI olmalı...İYİ BİR DENETMEN  olmalı...EMPATİ UZMANI  ve PEDAGOG olmalı ….Tüm bunları içinde barındıran bir insan okul yönetimine talip olmalı

 

…MEB yöneticileri halen yürürlükte olan OKUL KURUM YÖNETİCİLERİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ İLE görevlendirmekte

 

Mevcut MEB okul kurum yöneticileri atama yönetmeliğinde müdür ve müdür yardımcısı olmak için belirli performans  kriterleri bulunmakta…

 

Ülkemizde bulunan 53,000 resmi okul ve kurumda yaklaşık 70,000 müdür müdürü yardımcısı istihdamı yapılmaktadır.53,000 Okul  ve Kurum 18 Milyon öğrencinin emanet edildiği okul/kurum yöneticiliği  basitleşemez ve sıradan yöneticilik olarak değerlendirilemez.

 

PİSA sonuçlarına göre eğitimde dünya lideri olan FİNLANDİYA da öğretmen olmanın doktor olmaktan zor olduğu, FATİH SULTAN MEHMET fermanında otuz beş yaşına kadar eğitim almayanın öğretmen olamayacağı kriteri örneğinden anlaşılacağı üzere toplumun en zor  yetiştirilen ve en popüler mesleği olan öğretmenin lideri daha  kaliteli ve daha iyi donanımlı ve eğitimli olmalıdır.

 

2071 Vizyonunu  temel alan Maarif Davasında MEB  Okul Müdürü TANIMI YERİNE enaz tessiz yüksek lisasn yapmış olmak şartıyla lisansüstü eğitim alanlardan seçeceği yöneticileri  EĞİTİM LİDERİ olarak tanımlanmalıdır…

 

MEB  Yönetici Atama Mevzuatı yeniden güncellenmeli ve MEB  okullarına 21 yy EĞİTİM LİDERİ yetiştirmek üzere odaklanmalıdır.EĞİTİM LİDERİ ne yatırım eğitime yatırım olarak geri dönecektir.MEB EĞİTİM LİDERİ SEÇMEDE SİYASİ MÜLAHAZALARI GÖZETMEMELİ ve evrensel LİYAKAT kriterleri geliştirmelidir

 

MEB EĞİTİM LİDERİ GÖREVLENDİRMEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ZORUNLU TUTMALIDIR

 

21 YY Eğitim Lideri olabilmek için öğrencisi ve öğretmenine rol model olan ve gelişmeye ve kendini geliştirmeye açık olan  öğretmenlerin EĞİTİM LİDERİ olmalarını teşvik etmelidir.

 

Yaklaşık 250  Yüksek öğrenim kurumu sayısı ile bölge ülkeler bakımından lider olan ülkemizde Lisansüstü/Tezli/Tezsiz Yüksek lİsan eğitimi tüm EĞİTİM LİDERİ adayları için zor bir kıstas değildir. Bakanlık bu kriteri yerine  getirerek  okullarda eğitim kalitesinin artırılmasına önem verdiğini gösterecektir.

 

Eğitim lideri yetiştirmek MEB’in en önemli görevlerinden biridir.Yönetim ve yöneticilik uygulama merkezli bir görevdir.Akademik bir uygulama değilidir....Tabiri caizse saha görevidir.Sahada başarılı olan öğretmenler arasından EĞİTİM LİDERİ SEÇİLMELİDİR…

 

Okulların yönetimi alanında uzman EĞİTİM LİDER lerine emanet edilmelidir.MEB Eğitim Kalitesini artırmada EĞİTİM LİDERİ kadrosunun motor gücünden faydalanacaktır.Artık okullarda Müdür tanımını bırakarak EĞİTİM LİDERİ yetiştirerek Maarif Davasında  yeni bir vizyon ve misyon belirlenmelidir.  MEB YÖK ile yapacağı iş birliği ile tüm illerde EĞİTİM LİDERİ adaylarının lisansüstü eğitim alınmasına vesile olacaktır. Eminim YÖK bu iş birliğine hazırdır.

        MEB Yönetici görevlendirme Yönetmeliğinin adı EĞİTİM LİDERİ YETİŞTİRME ve GÖREVLENDİRME yönetmeliği olmalıdır ..

Teklifi yapılan EĞİTİM LİDERİ YETİŞTİRME ve GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI ektedir

Teklifi yapılan Yeni Yönetmelik ilk 8 maddesi ile MEB

1-Eğitim Liderliği tanımı getirerek Milli Eğitime yeni bir tanım ve soluk getirmelidir

2-Yeni dönem Eğitim  Liderleri en az tezsiz yüksek lisans olmak üzere LİSANSÜSTÜ EĞİTİM almış olmalıdır

3-ADAY EĞİTİM LİDERLİĞİ tanımı getirerek genç liderleri yetiştirmeli  ve 2050 yıllarını hedef almalıdır

4-Daha Önce Özel eğitim kurumlarında çalışmış veya çalışan Doktora Duzeyinde eğitim  yapmış olanların MEB bünyesinde yönetici olarak değerlendirilmesini sağlamak

5-Eğitim Lider yardımcılığı müracaat şartını  iki yıl olarak düzenleyerek genç öğretmenlerin Eğitim liderliğine teşvik edilmesi sağlanmalıdır

Taslağın ilk sekiz maddesi ektedir Teklif edilen değişiklikler yeşil renkle yazılmıştır. kamuoyunun incelemesine sunulur.

Adem ÖZTÜRK /Kamu Haber Merkezi Köşe Yazarı
 
 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM LİDERİ

YETİŞTİRİLMESİ VE GÖREVLENDİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları EĞİTİM LİDERİ LİDERİ ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındakiler hariç olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında görevlendirilecek  EĞİTİM LİDERİ ,  EĞİTİM LİDERİ  başyardımcısı ve EĞİTİM LİDERİ yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

ç) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline ve yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreleri,

d) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,

e) Görevlendirme: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında  EĞİTİM LİDERİ         müdür başyardımcısı ve  EĞİTİM LİDERİ  yardımcısı görevlerini yürütmek üzere, 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre verilen ikinci görevi,

f)  EĞİTİM LİDERİ : Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdürlük görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

g)  EĞİTİM LİDERİ  başyardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür başyardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

ğ) EĞİTİM LİDERİ  yardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür yardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

h) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,

ı) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

EĞİTİM LİDERİ Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

EĞİTİM LİDERİ  olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a)Lisans üstü eğitim almış olmak /en az tezsiz yüksek lisans yapmış olmak

b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.

ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

e)özel eğitim kurumlarında en az 7 yıl EĞİTİM LİDERİ olarak görev yapmış olam .(Bakanlıkta en az bir bir yıl asalten görev yapmış olmak ve doktora duzeyinde lisan üstü eğitim almış olmak)

EĞİTİM LİDERİ  olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) EĞİTİM LİDERİ  olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) EĞİTİM LİDERİ  (Lisansüstü eğitim almış olmak  şartıyla) olarak görev yapmış olmak.

b) Eğitim Lideri başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.  (Lisansüstü eğitim almış olmak  şartıyla)

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.  (Lisansüstü eğitim almış olmak  şartıyla)

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

d)Bir yılı aşmamak üzere yapılacak geçici görevlendirmede Lisansütü eğitim şartı aranmaz ve birkişi bir kişiye en fazla bir defa geçici görevlendirme yapılır

Eğitim Lideri  başyardımcısı ve Eğitim Lideri  yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1)Eğitim Lideri  başyardımcısı ve Eğitim Lideri  yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

(2) Eğitim Llideri başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Fen lisesi Eğitim Llideri başyardımcıığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak,

b) Güzel sanatlar lisesi Eğitim Llideri başyardımcığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak,

c) İmam hatip lisesi Eğitim Llideri başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

ç) Mesleki ve teknik eğitim kurumları Eğitim Llideri başyardımcıılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak,

e) Spor lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak,

şartı aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

ADEM ÖZTÜRK/Kamu Haber Merkezi Köşe Yazarı

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.