• BIST 2.011,16
 • Altın 786.62963
 • Dolar 13.4709
 • Euro 15.254
 • İstanbul 2 °C
 • Ankara 2 °C

YÜksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sınav Atama Yönetmeliği

YÜksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sınav Atama Yönetmeliği

20 Haziran 2014 Tarihli ve 29036 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar ile yapılacak giriş sınavlarının şekli ve uygulanması ve Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlüğün hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları kapsar. Dayanak MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncımaddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını, b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını, c) Başkanlık: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığını, ç) Genel Müdür: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü, d) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü, e) Giriş Sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı, f) 1.Hukuk Müşaviri: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirini, g) Hukuk Müşavirliği: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğini, ğ) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını, h) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü, ı) Sınav Komisyonu: Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav Komisyonunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Giriş Sınavına İlişkin Esaslar Sınav komisyonunun oluşumu MADDE 4  (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; 1. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile Genel Müdürlükte daire başkanı, hukuk müşaviri veya avukat olarak görev yapanlar arasından Genel Müdürce belirlenecek iki üye olmak üzere toplam beş asilüyeden oluşur. Ayrıca Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından üç yedek üye tespit edilir. Asılüyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır. (2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıklarısınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir. (3) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır. Sınav komisyonunun görevleri MADDE 5  (1) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir. Giriş sınavı MADDE 6  (1) Genel Müdürlüğe ait hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına Giriş Sınavı ile atama yapılır. GirişSınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir. (2) Sınav Komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve test ya da klasik veya test usulünde yapılabilir. Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir. Giriş sınavı duyurusu MADDE 7  (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, sınav tarihi, atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığı ile Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Giriş sınavı başvuru şartları MADDE 8  (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. c) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. ç) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak. Giriş sınavı başvuru işlemleri MADDE 9  (1) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir. (2) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler: a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği). b) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı. c) Özgeçmiş. ç) Üç adet vesikalık fotoğraf. d) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. (3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesişarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir. (4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmaz. (5) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Başkanlıkça yerine getirilir. Başvuruların değerlendirilmesi MADDE 10  (1) Başkanlıkça, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. (2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlük internet sitesinden sınavdan on gün önce duyurulur. Kendilerine ayrıca yazılı bir çağrıyapılmaz. (3) Başvuru şartlarını taşımayanlara ait başvuru belgeleri, talep halinde Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde sahiplerine teslim edilir. Yazılı sınav ve konuları MADDE 11  (1) Giriş Sınavının yazılı olarak yapılması halinde sorular, genel kültür, genel yetenek ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konulardan yüzde otuz, mesleki alan bilgisiyle ilgili konulardan ise yüzde yetmişoranında sorulur. (2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur. (3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Sözlü sınava çağrı MADDE 12  (1) Yazılı sınav yapılması halinde yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar arasındaki başarı sırasına; sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamaküzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar adayın isimleri (sıralamalarda son sıradaki adaylara eşit puan alan adaylar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Sözlü sınav MADDE 13  (1) Sözlü sınavda adaylar; a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. (2) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılıözelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. (3) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve itiraz MADDE 14  (1) Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasınıveya yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınav notunu esas alarak başarılı olanların listesini belirler. Ayrıca, Giriş Sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla yarısına kadar yedek liste tespit edilebilir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği başarı listesi Başkanlığa gönderilir. (2) Başarı listesi Genel Müdürlük ilan panosunda ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. (3) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir. (4) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavıkazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi biröncelik hakkı teşkil etmez. Gerçeğe aykırı beyan MADDE 15  (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. (2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sınav belgelerinin saklanması MADDE 16  (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Başkanlıkça saklanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atanma ve Bildirim Atamadan önce istenecek belgeler MADDE 17  (1) Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir: a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı. b) Dört adet vesikalık fotoğraf. c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan. ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan. d) Mal bildirimi. Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanma MADDE 18  (1) Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanırlar. (2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. (3) Atamaları yapılan hukuk müşaviri ve avukatların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır. (4) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanların yerine, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir. Bildirim MADDE 19  (1) Giriş Sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 20  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 21  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 22  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.